Hur gå tillväga om du drabbats av byggfusk vid tvist med byggfirma?

De flesta personer som bor i ett eget hus, eller som planerar att bygga ett eget hus, kommer vid något tillfälle att anlita en byggfirma för att utföra arbeten, särskilt när huset byggs. Privatpersoner som anlitar byggfirmor är alltid konsumenter i relationen med byggfirman och har därför ett lagligt skydd för att kompensera för sin svagare ställning. Detta skydd finns i Konsumenttjänstlagen. Trots det extra skyddet händer det dock att byggfusk upptäcks och detta byggfusk leder nästan alltid till en större eller mindre tvist med byggfirman.

Byggfusk vid tvist med byggfirma

Det är mycket svårt för en konsument att innan arbetet påbörjas skydda sig från byggfusk som kan leda till en tvist med byggfirman. Konsumenten bör förstås ta referenser på byggfirman innan avtal ingås men det är inte heller alltid så lätt. Det som är mycket viktigt är dock att konsumenten läser på innan arbetet sätter igång. Konsumenten bör till exempel läsa Konsumenttjänstlagen för att förstå sina rättigheter.

Det som är allra viktigast är ett skriftligt och mycket tydligt avtal, baserat på AB 04 till exempel, ingås mellan konsumenten och byggfirman. Det finns ett antal mycket bra standardavtal som kan användas för detta ändamål. Den konsument som känner sig osäker kan också anlita en jurist med erfarenhet från entreprenadrätt som kan bistå när avtalen upprättas, och sedan också om en tvist med byggfirman skulle uppstå.Vilka är vanliga typer av byggfusk vid tvist med en byggfirma?

Vilka är då de vanligaste typerna av byggfusk som kan leda till tvist med en byggfirma?

Enligt Boverket är de vanligaste felen som beror på byggfusk relaterade till vatten och fukt. Vatten- och fuktskador är också väldigt kostsamma att åtgärda. Det är vanligt att vattenskadorna uppstår i kök och våtutrymmen, de platser där vatten på något sätt hanteras i hemmet med andra ord. Andra skador som är vanliga, och beror på byggfusk, är läckande tak och ytterväggar samt fuktskador i andra delar av huset. Även skador på grund av vatten som läcker från rör och rörkopplingar är vanliga i samband med byggfusk.

Vad bör man göra om man upptäcker byggfusk och vill tvista med byggfirman?

Hur bör en konsument agera om han eller hon upptäcker byggfusk eller misstänker byggfusk? Först och främst är det viktigt att konsumenten dokumenterar felet. Ett bra sätt att dokumentera fel som upptäcks är att fotografera dem och samtidigt göra anteckningar om vad man kan se på fotot. Anteckningarna bör också inkludera datum eftersom vissa fel kan bli större med tiden. Vattenskador är särskilt allvarliga då de ofta förstör större områden i fastigheten.

Sedan är det viktigt att konsumenten omedelbart kontaktar byggfirman och påtalar felet eller det misstänkta felet. Att omedelbart inleda en tvist med byggfirman på grund av byggfusk kan vara att gå för fort fram men det är samtidigt viktigt att hålla dörren öppen för senare krav på skadestånd och eventuella rättsprocesser.

Det första meddelandet till byggfirman om felet, innan en tvist inleds, kallas för reklamation. Det är viktigt att reklamationen sker så snart som möjligt efter det att felet upptäcks. Det finns nämligen särskilda tidsramar inom vilka fel ska meddelas, i allmänhet ska fel reklameras inom två månader men det finns undantag som till exempel om det inte kan anses skäligt att ett fel kan upptäckas inom två månader . Sker reklamationen inte inom utsatt tid kan denne förlora rättigheter gentemot byggfirman. Reklamationen bör ske skriftligen och den kan med fördel delges personligen eller med bud så att man kan vara säker på att byggfirman verkligen fått reklamationen.

Vidare bör konsumenten vid misstänkt byggfusk också så snart som möjligt kontakta en jurist. Vid bara den minsta aningen om att en tvist med en byggfirma kan komma bör man som konsument göra sitt allra yttersta för att försäkra sig om en gynnsam utgång på den tvisten. Att avvakta eller att inleda tvisten på egen hand kan komma att visa sig vara mycket kostsamt, tidsödande och frustrerande. En jurist med erfarenhet av att hantera processer kommer att kunna föra tvisten med byggfirman framåt med en säkerhet som en konsument aldrig kommer att klara av.

Fanns det möjligheter att kontrollera arbetet så att byggfusket, och därmed tvisten med byggfirman, aldrig skulle inträffat?

Finns det bra sätt att kontrollera en byggfirmas arbete så att byggfusk och tvist kan undvikas? Det finns faktiskt många bra sätt att kontrollera en byggfirma så att fusk kan undvikas, vissa av sätten är relativt enkla medan andra är mycket komplexa.

Det som konsumenten kan göra är att regelbundet besöka arbetsplatsen under tiden som arbetet pågår. Innan dessa besök bör konsumenten ha förberett sig så att han eller hon kan ställa relevanta frågor och om möjligt identifiera fel som kan komma att inträffa. Konsumenten kan förstås också ta med sig någon som har fackmannakunskaper som är tillräckliga för att kunna bistå konsumenten när denne ställer frågor till byggaren.

Konsumenten kan också anlita en så kallad besiktningsman som kan utföra så kallade statusbesiktningar under det att arbetet pågår och en så kallad slutbesiktning när arbetet är avslutat. Att använda sig av en besiktningsman är ett mycket stort stöd för en konsument.

Sammanfattning – Byggfusk vid tvist med byggfirma

Byggfusk inträffar förstås inte vid varje bygge men det inträffar tillräckligt ofta för att orsaka oro hos konsumenter. En tvist med en byggfirma på grund av byggfusk är svår att hantera på egen hand för en konsument men det finns åtgärder som en konsument kan vidta för att känna sig mer säker. Några av dessa åtgärder är:

– Konsumenten bör alltid omedelbart meddela byggfirman om ett fel som upptäckts, meddelandet bör vara skriftligt och ska helst skickas per e-post.

– I meddelandet om fel, som också kallas för reklamation, ska felet beskrivas och konsumenten bör också meddela att han eller hon kan komma att kräva prisavdrag samt skadestånd

– Om konsumenten oroar sig för att felet är så grovt att det är byggfusk, och kan leda till en tvist med byggfirman, bör han eller hon ta kontakt med en jurist som kan ge råd och stöd i processen.

Rättsakuten kan ge råd till konsumenten vid byggfusk vid tvist med byggfirma

En konsument som oroar sig för en byggfirmas byggfusk och en eventuell tvist på grund av byggfusket bör kontakta Rättsakuten för råd och assistans. Rättsakuten har vana av att hantera tvister med byggfirmor vilket gör att konsumenten har goda chanser att få sina krav tillgodosedda.

Relaterade artiklar

Hur kan vi hjälpa till?

Beskriv kortfattat hur vi kan hjälpa dig så återkommer vi snarast.