Avtalsrätt

Avtalsrätt är det rättsområde som handlar om avtals ingående, tolkning och avtals giltighet/ogiltighet. När det gäller avtals ingående aktualiseras avtalsrättsliga frågor om till exempel fullmakt. De centrala bestämmelserna finns i avtalslagen från år 1915. Avtalsrätten är central inom affärsjuridiken. En förutsättning för en ekonomisk transaktion är avtals ingående varför avtalsrätten är så central för affärer. Avtalsrätten är i snabb utveckling bland annat tack vare tekniska landvinningar som möjliggör digital signering.

Några avtalsrättsliga principer

Den grundläggande principen i svensk avtalsrätt är att avtal skall hållas pacta sund servanda. Andra viktiga principer är; oklarhetsregeln– den som har skrivit ett avtal ansvarar för att avtalets tolkning. Vid oklarheter skall det tolkas till den skrivandes nackdel. Minimiregeln innebär att part som har att utföra något betungande som resultat av en oklarhet i ett avtal skall tolkas så att den ska behöva göra det minst betungande sättet. Skrivet går före tryckt– tillägg som gjorts för hand i ett avtal, ofta i sista stund, har tolkningsföreträde framför det som står tryckt i avtalet.

Avtalsrättsliga frågor

Avtalsrättsliga frågor som är vanligast inom avtalsrätten är om ett avtal har kommit till stånd, hur ett avtal ska tolkas och om ett avtal är giltigt, samt avtalsbrott. I avtalslagen finns bestämmelser som besvarar frågorna om ett avtal har kommit till stånd. Huvudregeln enligt avtalslagen är att avtal kommer till stånd genom att en part lämnar ett anbud och att motparten lämnar en accept.

Avtalsjurist som kan avtalsskrivande

Rättsakutens avtalsjurister förstår hur avtal kan tolkas av parterna och domstolen. Vi har ett sätt att skriva avtal som ger extra stor flexibilitet – med omförhandlingsklausuler, och kreativa forumregler som anpassas för klientens bästa. Vi vet att det inte alltid är svensk rätt som är bästa för dig och ditt företag när du ska ingå ett avtal. Därför undersöker vi förutsättningarna för just din bransch och ditt företag för att maximera ditt företags avkastning och minimera riskerna. Vi säkerställer att du som kund får god kvalitet i dina varor och tjänster genom särskilda klausuler om kvalitetskontroll. Likväl kan vi säkerställa skadeståndsnivåer genom sanktionsklausuler. Dessutom är vi duktiga på att betalning skall ske i relation till leverans av varor och tjänster.

Avtalsjurist som kan avtalstolkning

Avtal tolkas utifrån i första hand utifrån vad parterna avsåg med avtalet – den s k partsavsikten. I andra hand utgår man från som står skrivet i avtalet. Om det inte går att avgöra tolkningen utifrån vad som står skrivet övergår man till att undersöka avtalets kontext, ofta gällande i den bransch som en eller båda parterna verkar i. Därefter tolkas avtalet efter partsbruk – hur parterna har agerat under avtalets gång, därefter dispositiva lagar och avtalets skälighet.

Vi har sett de vanligaste invändningarna mot giltiga avtal – och hur man argumenterar mot dem. Den stora generalklausulen i 36 § avtalslagen är missbrukad bland rikets jurister. Vanliga invändningar är avtalslagens tredje kapitel – tvång, svek eller ocker. Frågan om hur ett avtal ska tolkas besvaras dock inte i någon lag utan i domstolarnas praxis.

Tjänster vi erbjuder:

 • Tvistlösning vid avtalsbrott i allmän domstol.
 • Tvistlösning vid avtalsbrott i skiljedomstol.
 • Avbrytande av avtal.
 • Reklamation av tjänster och varor.
 • Förhandlingar vi avtals ingående.
 • Omförhandling av avtal.
 • Hjälp med avtalstolkning.
 • Genomgång och förbättring av befintliga standardavtal.
 • Assistens med att översätta avtal samt anpassning till andra jurisdiktioner.

Exempel på avtal vi skriver åt kunder:

 • Bolagsrättsliga avtal: stiftelseurkund, bolagsordning, aktieägaravtal, företagsöverlåtelse, fusionsavtal, företagssammanslagning.
 • Avtal mellan bolag: konsultavtal, uppdragsavtal, PR-avtal, produktutvecklingsavtal, samarbetsavtal, återförsäljaravtal, liksom kundavtal, sekretessavtal, IT-avtal, fullmaktsavtal.
 • Fastighetsöverlåtelse, gåvobrev för fastighet.
 • Immaterialrättsliga avtal: licensavtal och köpeavtal av patent, royaltyavtal, licensavtal för programvara, mönsterskydd.
 • Artistavtal med musikbolag, avtal med förlag.
 • Sportavtal; agentavtal, spelaravtal, låneavtal spelare.
 • Finansavtal som investeringsavtal avtal om compliance / regelefterlevnad.
 • Köpeavtal, samarbetsavtal, hyresavtal, leasingavtal.
 • Produktutvecklingsavtal
 • Sekretessavtal, NDA /CDA avtal på engelska.
 • Inköps- och försäljningsavtal.
 • Standardavtal till slutkund.

Behöver du hjälp med frågor som rör avtalsrätten?

Våra avtalsjurister har lång erfarenhet och djupgående kunskaper inom avtalsrätt, både när det gäller att utforma och upprätta avtal och när det gäller att driva avtalsrättsliga tvister i domstol. Behöver du hjälp att upprätta ett avtal? Behöver du hjälp i domstol med en tvist om avtals ingående, avtalstolkning eller avtals ogiltighet? Du kan kontakta oss, så tar våra avtalsjurister hand om ditt ärende inom avtalsrätt. Behöver du hjälp med att väcka talan för ett avtalsbrott för att få skadestånd klicka här och här. Behöver du hjälp med att väcka talan i skiljedomstol, klicka här. Undrar du har du ska skriva ett avtal?

Vad är en avtalsjurist?

Ett avtal är ett juridiskt bindande dokument som gör att ett avtal mellan två eller flera parter genomförs. En avtalsjurist hjälper till att utarbeta kontrakt, driver ofta förhandlingar mellan parter och reviderar eller lägger till ändringar i befintliga kontrakt. Du kan använda en avtalsjurist för att se över ett avtal innan du skriver under. Ett företag kan anlita en avtalsjurist för när det kräver kontrakt för normala affärs affärer.

Eftersom lagar och regler hela tiden förändras, gillar många människor och företag att arbeta med avtals jurister så att deras avtal är i linje med lagen och kan hjälpa till att undvika ansvar och risker med att ingå ett avtal. En avtalsjurist är ytterst ansvarig för att skydda klientens rättigheter och intressen.

Avtalsjurister har också en mängd olika erfarenheter. Några av dem har arbetat inom specifika rättsområden, som fastigheter, fastighets planering, affärer eller personskador, innan de blev avtalsjurist. Dessa avtalsjurister kan tillföra ytterligare kunskap till sitt arbete utöver att känna till detaljerna i kontrakt och de lagar som styr dem. Andra kontrakts advokater kan praktisera inom ett juridik område, men gör kontrakt för att komplettera sin normala inkomst.

Vad gör en avtalsjurist?

En avtalsjurist har ett antal ansvarsområden. Medan den huvudsakliga är att utarbeta, verkställa och revidera kontrakt och juridiska dokument, kan de också:

Göra efterforskningar
En avtalsjurist kan stöta på många utmaningar när de skriver ut ett kontrakt, så det är viktigt att de gör sin forskning för att se till att det de skriver är verkställbart och giltigt. De kommer att utföra juridisk forskning om saker som tidigare fall och tillämpliga lagar.

Fungera som rådgivare till ledningen. En avtalsjurist har en bra uppfattning om vad ett företag kan vilja inkludera i ett kontrakt och vad de kanske inte kan inkludera beroende på statens avtalslagar. Beväpnad med denna kunskap och erfarenhet av att utarbeta andra kontrakt kan advokaten få i uppdrag att ge råd till chefer.

Ge stöd i rättstvist. Ibland kan en individ eller ett företag vara inblandad i tvister som rör ett avtalat avtal. En avtalsjurist kan då anlitas för att stödja de som är inblandade i tvister genom att fungera som expert på vad som händer under ett avtalsbrott.

Gör en mängd olika kontrakt. Det finns egentligen ingen gräns för vilka typer av kontrakt som en avtalsjurist kan vara inblandad i. De kan utarbeta kontrakt för fastighetstransaktioner, arbete och anställning, immateriell egendom, skilsmässa, förlikningar och till och med årliga dokument och rapporter för ett företag.

Förhandla. Det är väldigt vanligt att man går igenom en förhandlingsprocess innan man genomför ett kontrakt, och en jurist som är specialiserad på kontrakt kan hjälpa till med detta. De kommer att vara involverade under förhandlingarna så att de kan ändra villkoren och ge den part de representerar råd om vad som ligger i deras intresse.

Upprätta ett arkiv
Varje part som är inblandad i avtalet bör få en kopia av avtalet, liksom avtalsjurist som utarbetat det. En del av avtalsjuristens jobb kan vara att hålla fast vid dessa register så att alla som kan behöva dem har enkel tillgång. Läs mer om vikten av att föra register.

Hantera förnyelser. Vissa kontrakt har förnyelser inskrivna i avtalet. Till exempel kan en kund ingå ett avtal med ett företag som tillhandahåller en tjänst. I kontraktet kan det stå att det sker en årlig förnyelse av kontraktet som måste tecknas för att affärsrelationen ska fortsätta. En avtalsjurist kommer att ansvara för att hålla reda på förnyelser och få dem verkställda före utgångsdatumet.

Svara på kunder, leverantörer och partners
Som den som upprättar avtalet kan en avtalsjurist ansvara för att kontakta och svara alla parter som är inblandade i avtalet. Den här listan kan inkludera affärspartners, kunder och leverantörer som kan ha frågor om avtalet eller som vill uttrycka sin oro över något i villkoren.

För att göra allt detta måste en avtalsjurist vara detaljorienterad, organiserad, effektiv i kommunikation och skrivande och skicklig på att utföra viktig utredning om ärendet för handa.

Hur kan vi hjälpa till?

Beskriv kortfattat hur vi kan hjälpa dig så återkommer vi snarast.