Skadeståndsrätt

Skadeståndsrätten handlar om att få eller att slippa betala skadestånd. Har du drabbats av en skada eller har du orsakat en skada? Kontakta Rättsakutens jurister!

Vad är skadeståndsrätt?

Skadeståndsrätten är det rättsområde som reglerar möjligheten att få en särskild typ av ersättning – skadestånd – för skador som orsakats av annan. Den som har drabbats av en skada kallas skadelidande och den som orsakat en skada kallas skadevållaren.

Med eller utan avtal

Man brukar skilja på skadestånd i fall där den skadelidande och skadevållaren har ett avtal med varandra och skadestånd där de inte har ett avtal. Oftast räknas skadestånd med avtal till avtalsrätten och skadestånd utan avtal till den egentliga skadeståndsrätten. Skadestånd utan avtal, så kallas utomobligatoriskt skadestånd, regleras framför allt i skadeståndslagen.

Uppsåt och oaktsamhet

Inom skadeståndsrätten är inställningen hos skadevållaren av central betydelse. Man brukar skilja på tre olika orsaker till skada utifrån inställningen hos skadevållaren, nämligen:

  • Uppsåt (latin dolus)
  • Oaktsamhet (latin culpa)
  • Våda (latin casus)

Inom skadeståndsrätten gäller den så kallade culparegeln. Den innebär att det krävs åtminstone oaktsamhet från skadevållaren för att skadeståndsansvar ska uppstå. Det finns dock vissa undantag vid så kallt strikt ansvar.

Orsakssamband

En annan viktig regeln inom skadeståndsrätten är att det krävs ett orsakssamband, så kallad kausalitet, mellan skadevållarens handling och skadan.

Det krävs även att orsakssambandet ska vara rimligt, det brukar kallas adekvat kausalitet. Med det menas att den skada som uppstått ska vara en skada som man kan räkna med ska uppstå efter en sådan handling, den ska i viss mån vara en typisk följd av handlingen.

Ur allmän synpunkt, och med det viktiga undantaget för nyheterna som utgör huvudämnet för denna uppsats, svensk lag om ersättning för personliga skador verkar inte vara särskilt originella. Huvudregeln bygger på ansvar för vårdslöshet, och det är för ett begränsat antal aktiviteter kompletteras med strikt ansvar enligt särskild lagstiftning. Som med andra rättssystem i västvärlden finns det ett antal detaljerade regler som är av intresse främst för dem som, kanske av misstag och oväntat komma i direkt kontakt med systemet. Den nuvarande skadeståndsrätten i Sverige är inte så mycket resultatet av en samordnad försök att skapa ett konsekvent system men konsekvenserna av en lång utveckling, i vilket vissa faktorer som måste betecknas som slumpartade har spelat en viktig roll.

De som tror att ekonomins osynliga hand styr bildandet av rättsregler kommer att finna stort stöd för denna allmänna idé, men kanske inte alltid i de slutsatser som dras. Jag ska i det följande först ge en allmän syn på skadeståndsrättens utveckling i Sverige, som visar bland annat hur mycket som beror på historiska faktorer eller även till slumpen. Jag ska sedan ge en beskrivning av det nuvarande systemet med fokus på de särdrag som kan anses vara kontroversiell. Slutligen ska jag nämna de politiska frågor som är starkast involverade i den aktuella debatten. Skador på egendom omfattas i stor utsträckning av samma principer som skador till person i svensk rätt. Det är därför möjligt att några av principerna som framstå som tveksamma när det gäller personskador beror på att de gäller även till skador på egendom. Detta gäller för trafikskadeförsäkring. Yrkesmässig skadeförsäkring, patientförsäkring och läkemedelsförsäkring å den andra handskydd endast personskada.

Relaterade artiklar