Nästan alla har någon gång i livet behov av juridisk hjälp. Därför är det viktigt att känna till vad rättsskydd är. Rättsskydd betyder att du får hjälp med en stor del av de kostnader som kan uppstå om du skulle hamna i en tvist. De flesta i Sverige har tillgång till rättsskydd genom en hemförsäkring. I den här texten går vi igenom vad rättsskydd innebär, vilken hjälp som finns att få, vad hjälpen kostar och hur mycket rättsskyddet täcker av kostnaderna.

Juridisk hjälp med rättsskydd

Vad är rättsskydd?

Rättsskydd går in och ersätter en stor del av de kostnader som kan uppstå om du hamnar i en tvist. En tvist föreligger då en part ställer krav på en annan part och då den andre parten avvisar kravet. De kostnader som ersätts av rättsskyddet är exempelvis kostnader för att anlita en jurist.

Många vet inte vad rättsskydd innebär och att de har tillgång till rättsskydd genom till exempel sin hemförsäkring. Många som hamnar i en tvist oroar sig därför över kostnaderna för att anlita juridisk hjälp. Detta är synd eftersom det kan vara tryggt att veta att man i en tvist kan få stöttning av en jurist och att en jurist hjälper dig att nå framgång i tvisten men att du inte behöver stå för hela kostnaden.

Vad är rättsskydd

Rättsskydd hjälper dig med kostnaderna om du hamnar i en tvist.

Rättsskydd är inget du har rätt till enligt någon lag eller bestämmelse. Det är istället försäkringsbolagen som erbjuder sina kunder rättsskydd. Det är därmed också upp till försäkringsbolaget att bestämma villkoren för rättsskyddet. Om du ska nyteckna en försäkring eller byta försäkring är det därför en god idé att jämföra försäkringsvillkoren för rättsskydd.

Skillnaden mellan rättsskydd och rättshjälp

Orden rättsskydd och rättshjälp må låta lika men det rör sig om två helt skilda saker. Rättsskydd är ett skydd i en försäkring där försäkringsbolaget betalar en del av din kostnader i en tvist medan rättshjälp innebär är att staten går in och betalar kostnaderna.

Vem kan få rättshjälp?

Rättshjälp kan man bara få om man inte har rättsskydd genom någon försäkring eller om rättsskyddet i en försäkring man har inte kan utnyttjas. Om man inte har någon försäkring trots att man borde ha haft det kan man bara få rättshjälp om det föreligger särskilda skäl.
Särskilda skäl kan vara att du precis flyttat hemifrån eller att du helt enkelt inte haft råd att teckna en försäkring.

Rättshjälp är främst till för privatpersoner men företag och dödsbon kan i undantagsfall få rättshjälp. När du ansöker om rättshjälp kommer din ekonomiska situation att gås igenom för att bedöma om du är berättigad att få rättshjälp och hur stor rättshjälpsavgift du behöver betala. Rättshjälp är till för privatpersoner utan höga inkomster eller större förmögenheter.

Ersättning för rättegång

Din ekonomiska situation kommer att gås igenom för att bedöma om du kan få rättshjälp.

Vilka tvister omfattas av rättshjälp?

Många, men inte alla, slags tvister omfattas av rättshjälp. I de allra flesta fall omfattas inte följande exempel på ärenden av rättshjälp:

 • Tvister som rör mindre än ett halvt prisbasbelopp
 • Brottmål
 • Migrationsärenden
 • Mål om tvångsvård
 • Överklagande av myndighetsbeslut
 • Mål om skilsmässa
 • Enklare registreringar såsom självdeklaration, testamente och lagfart

Särskilda regler för vissa tvister

För vissa tvister gäller särskilda regler för rättshjälp.

1. I mål om äktenskapsskillnad och underhåll krävs särskilda skäl för att få rättshjälp.
2. Vid arbetstvister krävs att man inte är fackligt ansluten eller att fackförbundet inte kunnat hjälpa dig.
3. I brottmål ges bara rättshjälp till offer för sexualbrott utomlands.
4. Konsumenttvister ska först gå via Allmänna reklamationsnämnden.

regler – rättsskydd och rättshjälp

Särskilda regler gäller för vissa tvister.

Hur får man rättshjälp?

Innan man kan få rättshjälp måste man ha haft rådgivning med ett juridiskt ombud eller ett rättsligt biträde. Detta sker till en bestämd avgift. I vissa fall kan tvisten lösas enbart genom rådgivningen. I andra, mer komplicerade, fall kan man ansöka om rättshjälp för att kunna gå vidare och få tvisten avgjord.

Rättshjälp får man genom att fylla i en ansökan. Detta får du hjälp med ditt juridiska ombud. Ansökan skickas sedan till Rättshjälpsmyndigheten. Om ärendet redan finns hos domstolen skickas ansökan istället till domstolen. Det är sedan upp till domstolen eller Rättshjälpsmyndigheten att avgöra om du får rättshjälp eller inte.

Vilka slags kostnader får man ersättning för?

Genom rättshjälp kan man få ersättning för kostnader avseende:

 • Juridiskt ombud
 • Utredningar kring tvisten
 • Bevisning vid allmän domstol och Arbetsdomstolen
 • Ansökningsavgift i domstolen
 • Tolk
 • Medlare
 • Kopiering av handlingar
Tolk - rättshjälp rättsskydd

Genom rättshjälp får du ersättning för tolk.

Hur stor andel av kostnaderna omfattas av rättshjälp?

För vissa kostnader finns en gräns för hur stor ersättning som kan ges. Det gäller kostnader för juridiskt ombud och utredningskostnader.

Kostnader för utredning ersätts med som mest 10 000 kronor exklusive moms medan kostnaden för juridiskt ombud ersätts upp till 100 timdebiteringar.

Det finns två undantag för hur stor andel av kostnaderna som ersätts. Det första är ett undantag om att rättshjälpen, vid särskilda skäl, kan utökas. Det andra undantaget gäller minderåriga utan inkomst och förmögenhet. För dessa kan rättshjälpen täcka hela kostnaden för tvisten.

Rättshjälp och rättsskydd

När har man rättsskydd?

Rättsskydd fås genom att du har en en försäkring som omfattar rättsskydd. Rättsskydd finns i alla hemförsäkringar men rättsskydd kan även finnas i andra försäkringar.

Rättsskydd kan till exempel ingå i din:

 • Hemförsäkring
 • Villaförsäkring
 • Fritidshusförsäkring
 • Bostadsrättsförsäkring
 • Företagsförsäkring
 • Båtförsäkring
 • Bilförsäkring
Fritidshus - rättsskydd

Rättsskydd kan ingå i din fritidshusförsäkring.

Vilka krav ställs för rättsskydd?

Försäkringsbolaget avgör om du har rätt till rättsskydd eller inte. För att få rättsskydd krävs att ditt ombud skickar in en ansökan om rättsskydd till försäkringsbolaget. Rättsskyddet kan enligt försäkringsvillkoren börja gälla direkt då tvisten uppstår eller först då försäkringsbolaget godkänt ansökan.

Försäkringsbolagen uppställer även andra krav för att du ska kunna få rättsskydd. Eftersom villkoren i försäkringarna skiljer sig åt bör du granska dina försäkringsvillkor eller kontakta försäkringsbolaget för att få veta exakt vilka krav som ställs i din försäkring.

De vanligaste kraven för rättsskydd är att:

 • Du har anlitat ett juridiskt ombud
 • Det föreligger en tvist
 • Tvisten omfattas av försäkringen
 • Tvisten gäller en större summa
 • Du varit försäkrad en viss tid
 • Ditt ombud godkänns för rättsskydd

När föreligger en tvist?

Att en tvist föreligger är en förutsättning för rättsskydd. En tvist anses föreligga först då en part ställer krav på en annan part och då den andre parten avvisar kravet helt eller delvis.

tvist - rättsskydd

Rättsskydd ges bara då en tvist uppstått.

Tvisten måste gälla en större summa.

Små tvister får du vanligtvis inte rättsskydd för. Tvister som handläggs som förenklade tvistemål i domstolen, så kallade FT-mål, får du inte ersättning för. Kravet för rättsskydd är att tvisten måste gälla en summa som överstiger ett halvt prisbasbelopp. För år 2023 motsvarar det 26 250 kronor.

Ombudet måste godkännas
Försäkringsbolaget kan i vissa fall kräva intyg på att ditt ombud är lämpligt för rättsskydd. Ombudet kan ansöka om intyget hos Svensk Försäkrings Nämnder som sedan beslutar om ombudet ska godkännas.

Vilka tvister ges rättsskydd för?

Försäkringsbolagen har olika villkor gällande vilka slags tvister som omfattas av rättsskyddet. Huvudregeln i hemförsäkringar är att rättsskyddet bara gäller tvister som kan prövas i allmän domstol. Rättsskydd i bil- och båtförsäkringar brukar dock gälla även för andra mål såsom mål om vårdslöshet och vållande.

Allmän domstol avser:

 • Tingsrätt
 • Hovrätt
 • Högsta domstolen
 • Mark- och miljödomstol
 • Mark- och miljööverdomstolen
 • Patent- och marknadsdomstol
 • Patent- och marknadsöverdomstolen
 • Sjörättsdomstol

Domstol - rättsskydd

Villkoren om vilka tvister som omfattas av försäkringen skiljer sig ju åt men när det gäller hemförsäkringar så är villkoren för vilka tvister som man kan få rättsskydd för i huvudsak desamma.

Rättsskydd i hemförsäkring ges vanligen för exempelvis:

 • Tvister i allmän domstol
 • Arvstvist
 • Tvist om fel i fastighet och fel i bostadsrätt
 • Entreprenadtvister
 • Tvister rörande vårdnad och umgänge
 • Tvist om skadestånd
 • Tvist om miljöskada

Rättsskydd i hemförsäkringar ges vanligen inte för exempelvis:

 • Tvist i hyresnämnd, försäkringsnämnd och andra nämnder
 • Tvist i förvaltningsdomstol
 • Tvist med Kronofogden, Försäkringskassan eller kommunen
 • Tvist med Skatteverket
 • Tvist mellan makar eller sambor
 • Tvist med arbetsgivare
 • Tvister utanför Norden
 • Brottmål
Norden - Ersättning i rättegång

Rättsskydd gäller vanligtvis bara tvister i Norden.

EU-tvister

Man kan få rättsskydd vid en tvist med en utländsk motpart så länge tvisten handläggs i en svensk domstol. Om motparten finns i ett annat EU-land gäller speciella regler. En svensk konsument kan till exempel väcka talan mot en näringsidkare från ett annat EU-land i svensk domstol om näringsidkaren riktat sig till svenska konsumenter.

Särskilda villkor för tvist om vårdnad och umgänge

Tvist om vårdnad, boende eller umgänge berättigar till rättsskydd trots att rättsskydd vanligen inte kan användas vid tvist mellan makar och sambor. Ett särskilt villkor för rättsskydd i en tvist om vårdnad, boende eller umgänge brukar dock vara att det gått ett år sedan separationen.

Vilka kostnader ersätts?

Försäkringsbolagen har inte samma villkor för rättsskydd. Därför kan det skilja sig åt vad du kan få ersättning för och inte. Granska därför dina försäkringsvillkor för att få veta vad som gäller för just dig.

I de allra flesta fall kan du få ersättning för:

 • Kostnader för ett juridiskt ombud
 • Motpartens rättegångskostnader
 • Kostnader för utredning och bevisning

Motpartens rättegångskostnader
Om du förlorar ett mål i domstol så åläggs du ofta att betala de rättegångskostnader som motparten haft. Det inkluderar bland annat motpartens kostnader för juridisk hjälp i tvisten. Detta kan kännas skrämmande om man inte vet om att rättsskyddet även omfattar dessa kostnader.

Utredning och bevisning
I vissa tvister kan det vara bra att anlita en sakkunnig för att göra exempelvis en besiktning av ett hus. Ditt ombud kan också beställa utredningar som behövs i målet. Båda dessa kostnader omfattas av rättsskydd.

Försäkringsvillkor för ersättning

Granska dina försäkringsvillkor för rättsskydd.

Hur stor är ersättningen?

Försäkringsbolagen har inte samma villkor för rättsskydd. Hur mycket du kan få i ersättning och hur stor självrisk du måste betala när du använder skyddet beror därmed på vilket försäkringsbolag du har. För att veta hur mycket du kan få i ersättning och hur stor självrisken är måste du granska försäkringsvillkoren alternativt kontakta försäkringsbolaget.

Rättsskyddet täcker en del av kostnaderna för en tvist men inte hela kostnaden. För att veta vad en tvist kommer att kosta dig måste du granska följande parametrar:

 • Hur stor självrisk du ska betala
 • Vilket maximalt belopp som försäkringen kan ersätta
 • Hur stor del av det juridiska ombudets timkostnad som försäkringen ersätter
Räknar ut ersättningen

För att räkna ut kostnaden behöver du veta villkoren i försäkringen.

Det du kommer att behöva betala är den summa som eventuellt överstiger det totala beloppet du kan få i rättsskydd, självrisken samt mellanskillnaden mellan ombudets timkostnad och den timkostnad som du får ersättning för genom rättsskyddet. Ju mer komplicerad och långdragen tvisten är, desto större är risken att kostnaderna för tvisten överstiger det totala beloppet du kan få i rättsskydd.

När du har dessa parametrar klara för dig måste du kontakta ditt ombud för att få en uppskattning av hur många timmars arbete tvisten kan omfatta. Det går oftast inte att få en exakt uppskattning av antalet timmar men genom en ungefärlig uppskattning kan du få fram en ungefärlig kostnad för tvisten.

Räkneexempel

För att du ska få en känsla av hur mycket en rättegång kan kosta har vi tagit fram ett enkelt räkneexempel.

Vi utgår från ett ordinärt tvistemål som inte är av särskilt komplicerad art och som går hela vägen från stämningsansökan till dom från tingsrätten.

Ditt juridiska ombud arbetar cirka 80 timmar med tvisten och har en timtaxa på 2 500 kronor. Det ger en ombudskostnad på 200 000 kronor.

Om du vinner tvisten betalar du ingenting eftersom motparten ska ersätta dig för dina kostnader.

Om du förlorar och inte använder dig att rättsskyddet ska du betala 200 000 kronor för ditt ombud och ungefär lika mycket till för din motparts rättegångskostnader, alltså totalt 400 000 kronor.

Hur påverkas kostnaden om du använder dig av rättsskydd?

Rättsskyddet går in och betalar cirka 1 500 kronor av ombudets timtaxa. Du måste därför själv betala ombudet kring 1 000 kronor per timme. Det ger en ombudskostnad för dig på cirka 80 000 kronor. Om du vinner tvisten behöver du dock inte betala något alls.

Om du förlorar tvisten så måste du betala dina ombudskostnader om cirka 80 000 kronor men även motpartens rättegångskostnader. Vi räknar med att motparten har en rättegångskostnad om cirka 200 000 kronor. Rättsskyddet går in och ersätter denna kostnad men du måste betala en självrisk om 20 % på beloppet. Det gör att du själv måste stå för 40 000 av motpartens rättegångskostnader. Om du förlorar tvisten kommer den därför totalt att kosta dig 120 000.

Men, rättsskyddsförsäkringar har ofta ett maxtak för vilken ersättning som kan ges. Maxtaket brukar ligga mellan 250 – 340 000 kronor. Om du har det lägre taket kan du i vårt exempel inte utnyttja rättsskyddet för alla de rättegångskostnader du måste betala om du förlorat målet. Om du förlorar målet och har det lägre maxtaket i din rättsskyddsförsäkring kostar därmed tvisten dig cirka 150 000 kronor istället.

Maxtak för rättsskyddet

Rättsskyddet har ett maxtak.

En ordinär tvist där parterna förlikas

Innan tvisten går till huvudförhandling i tingsrättssalen kommer det att hållas en muntlig förhandling där det undersöks om parterna kan komma överens om en lösning på tvisten. Det kallas att förlikas. Om parterna lyckas komma överens kommer ombudet inte att behöva fortsätta arbeta med tvisten och kommer därmed att fakturera ett betydligt lägre antal timmar än om tvisten gått vidare till huvudförhandling.

I detta exempel där parterna förlikas räknar vi med att ombudet arbetar 25 timmar med tvisten. Med en timtaxa på 2 500 kronor ger det en ombudskostnad om totalt 62 500 kronor.

Vid en förlikning betalar alltid parterna sina egna rättegångskostnader. Om du har rättsskydd behöver du dock bara betala 25 000 kronor för ditt ombuds arbete.

Förlikning i rättegång

Vid förlikning står varje part för sina egna rättegångskostnader.

Kostnaden för en komplicerad tvist

En tvist är komplicerad om det till exempel finns många parter, många yrkanden och om det tar tid att läsa in sig på ärendet. I en komplicerad tvist är skriftväxlingen mellan parterna längre, och det kan behövas flera tillfällen med muntlig förberedelse och huvudförhandling.

Rättegång i komplicerat mål

Ombudet måste sätta sig in i ärendet.

Vi räknar i det här exemplet med att parterna inte förlikas och att det juridiska ombudet behöver arbeta totalt 120 timmar med tvisten. Ombudet har en timtaxa på 2 500 kronor vilket ger en total ombudskostnad om 300 000 kronor. Om du vinner tvisten behöver du inte betala något alls.

Om du förlorar tvisten måste du betala dina ombudskostnader samt motpartens ombudskostnader. Tvisten kommer då att kosta dig omkring 600 000 kronor totalt om du inte har rättsskydd. Har du rättsskydd så behöver du bara betala omkring 250 000-350 000 kronor beroende på vilket maxtak för ersättning som just din rättsskyddsförsäkring har.

En jämförelse av försäkringsbolagens villkor

Vi har granskat försäkringsbolagens villkor för rättsskydd i hemförsäkring så att du lätt ska kunna få en uppfattning om hur stor ersättning du kan få genom rättsskydd. De försäkringsbolag vi har granskat är Dina försäkringar, Länsförsäkringar, Folksam, Gjensidige, If och Trygg-Hansa.

Vid en jämförelse av försäkringsbolagens villkor kan man se att samtliga bolag har samma villkor för självrisk och för hur stor del av det juridiska ombudets timkostnad som ersätts.

Självrisken är hos alla bolagen 20 % av kostnaden men som lägst den grundsjälvrisk du har i försäkringen. Arvode för det juridiska ombudet ersätts som högst enligt den timkostnadsnorm som Regeringen årligen fastställer i vissa mål. För år 2022 innebär det att dina kostnader för det juridiska ombudet ersätts med som mest 1802,50 kronor per timme.

självrisk i procent - rättsskydd

Självrisken är 20 % av den totala kostnaden.

Den stora skillnaden mellan försäkringsbolagens villkor återfinns i villkoret om vilket belopp som försäkringen maximalt ersätter. Beroende på vilket av försäkringsbolagen man har rättsskyddet hos så kan man få ersättning för mellan 250 000-340 000 kronor totalt.

Dessutom har vissa av försäkringsbolagen villkor om vilken maximal ersättning som kan ges för utredning, bevisning eller vittneskostnader.

Begränsningar i rättsskyddet

Oavsett vilket försäkringsbolag du har så kan det finnas vissa begränsningar för rättsskydd.

Rättsskyddet kan i vissa fall vara begränsat på följande sätt:

 • Endast nödvändiga och skäliga kostnader ersätts.
 • Det kan inte användas för att betala ett skadestånd du döms att betala.
 • Kostnader för resor, hotellövernattningar och förlorad arbetsinkomst ersätts inte.
 • En privat försäkring omfattar inte rättsskydd för ditt företag eller enskilda firma.
Hotellrum - rättsskydd

Rättsskydd omfattar inte resor och boende på hotell.

Rättsskydd i bilförsäkring

I bilförsäkringar kan rättsskydd ges i tvister som rör ditt bilägande. Det kan exempelvis vara tvist om köp av en bil eller ett brottmål om trafikskada och vållande till personskada eller vårdslöshet i trafik. Mål om rattfylleri eller olovlig körning undantas oftast.

Rättsskydd ingår oftast i hel- och halvförsäkringar och är ett sätt att öka bilägarens ekonomiska trygghet. Rättsskydd finns ofta även i försäkringar rörande andra fordon såsom motorcykelförsäkringar eller husbilsförsäkringar.

 

bilförsäkring - rättsskydd

I bilförsäkringar ges rättsskydd för vissa brottmål.

Rättsskydd i båtförsäkring

I vissa båtförsäkringar ingår rättsskydd som ofta omfattar andra länders territorialvatten och rättsskydd vid mål i domstol i ett annat land än Sverige. Med en båtförsäkring får du rättsskydd vid tvister om exempelvis båtköp eller brottmål om vårdslöshet.

Ett villkor för rättsskydd i tvist om vårdslöshet brukar vara att vårdslösheten inte varit grov. Brottet får heller inte ha begåtts under påverkan av alkohol eller andra droger. Till skillnad från andra försäkringar omfattar båtförsäkring ofta tvister som avgörs av en så kallad dispaschör, en haveriutredare.

båtförsäkring juridisk hjälp

Rättsskydd i båtförsäkring gäller ofta även andra länders territorialvatten.

Hur ansöker man om rättsskydd?

Börja alltid med att ta fram försäkringsvillkoren för din försäkring och anlita juridisk hjälp. Om tvisten omfattas av din försäkring och du vill använda dig av rättsskyddet skickar ditt juridiska ombud in en ansökan till ditt försäkringsbolag.

Det är inte domstolen utan försäkringsbolaget som avgör om du är berättigad att få rättsskydd och om ditt ombud kan anses vara lämplig för rättsskydd. I vissa fall kräver försäkringsbolaget ett intyg om att ombudet är lämpligt. Ombudet måste då ansöka om sådant intyg hos Svensk Försäkrings Nämnder som sedan beslutar om ombudet ska godkännas.

Ombudet meddelar dig när försäkringsbolaget har fattat beslut om din ansökan om rättsskydd ska godkännas eller inte.

Rättsskydd för företag

En privat försäkring såsom exempelvis en hemförsäkring med rättsskydd kan inte användas om tvisten gäller ditt företag eller din enskilda firma. För att få rättsskydd till ditt företag behöver du teckna en företagsförsäkring som innefattar rättsskydd.

Om ditt företag saknar försäkring med rättsskydd och hamnar i en tvist med exempelvis en kund eller en leverantör så får företaget stå för hela kostnaden för tvisten. Detta innefattar bland annat företagets kostnader för juridiskt ombud samt alla motpartens kostnader i tvisten i det fall att du förlorar tvisten. För ett större företag kan det handla om miljontals kronor. För en liten firma kan summan vara mindre men ändock förödande.

Det är därför klokt att teckna en separat företagsförsäkring som ersätter både dina rättegångskostnader och motpartens rättegångskostnader, om du inte når framgång i tvisten.

företagsförsäkring

Om ditt företag saknar rättsskydd så får företaget stå för all kostnad i en tvist.

Ett företag kan hamna i många olika slags tvister såsom tvister om avtalsbrott, klagomål, utfört arbete, sena leveranser med mera. Tvisterna kan vara komplicerade och gälla stora summor. Ett rättsskydd täcker en större del av kostnaden för ett juridiskt ombud som kan föra din talan i domstol och hjälpa dig att nå framgång i tvisten.

När du väljer företagsförsäkring är det viktigt att tänka igenom vilka slags tvister som ditt företag skulle kunna hamna i och se till att försäkringen gäller för dessa tvister. Se också till att självrisken och försäkringsbeloppet, den maximala summa som försäkringen ersätter, är anpassad till verksamheten.

Läs vidare

Köplagen

Konsumentköplagen

Rättsskydd i vårdnadstvist

Rättshjälp i vårdnadstvist

Överklaga försäkringsbeslut

Fredrik Jörgensen

Fredrik Jörgensen

fredrik.jorgensen@rattsakuten.se
070-7756334

Kontakta Rättsakutens jurister!