Avtalslagen (Lag (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område) ger ingen definition av vad ett avtalsbrott är för något. Enligt Avtalslagen 2010 föreligger avtalsbrott ”när en part inte presterar i enlighet med avtalet”. Faktorer som kan reducera skadeståndet för ett avtalsbrott ”jämka” skadeståndet för ett begånget avtalsbrott inkluderar om motparten medvetet har hjälpt till att avtalsbrottet begicks, eller inte ansträngde sig för att se till att avtalsbrottet begicks – om den hade medveten möjlighet att göra det, s k underlåtenhet, eller om den på annat sätt kunnat minska avtalsbrottet eller den skada som avtalsbrottet ledde till. Vidare resonemang leder till skadestånd inom avtalsrätten, eller i utomkontraktuella förhållanden – i skadeståndslagen och behandlas inte i denna text.

Kan man stämma någon för ett avtalsbrott ?

Om du kan stämma en privatperson, företag, organisation eller det allmänna för ett avtalsbrott i domstol beror helt på situationen. Den första åtgärden du bör företa dig som avtalspart är att skriftligen uppmärksamma om avtalsbrottet. Motparten bör uppmanas att rätta till sitt avtalsbrott för att undvika sanktioner och/eller rättsprocess. Motparten bör beredas tid och möjlighet f��r att åtgärda avtalsbrottet. Detta kan vara reglerat i avtalet mellan parterna.

Ett vanligt förekommande avtalsbrott är bristande betalning – detta är ett väsentligt avtalsbrott och kan därför leda till att avtalet förlorar giltighet. Om kunden inte betalar kan Kronofogden kan ta sig an ärendet efter att du gjort en ansökan om betalningsföreläggande. Ärenden kommer att hamna i tingsrätt förutsatta att den bestrider kravet.

Ursäktliga avtalsbrott (force majeure)

Force majeure är en juridisk beteckning som kommer från franskan och är en vanligt förekommande klausul i avtalen. Det benämns också som ursäktligt avtalsbrott.

Avtalsbrott kan ses som ursäktligt under vissa omständigheter. Det kan exempelvis handla om att den berörda parten har råkat ut för oförutsedda omständigheter som gjort att personen inte kunnat utföra sitt arbete.

Not all breach of contract are criminal. Not all crimes are breach of contract. Interruption of contracts is not necessarily breach of contract.

It can also be seen as apologetic for a reasonable period of time if it is perhaps only temporary. However, if it proves to be permanent, the agreement will end. It is always important to notify the other party directly if an obstacle arises. This is to avoid the counterparty claiming damages and other possible compensation.

The Contract Act does not contain any regulation of excusable breach of contract (force majeure) therefore a so-called force majeure clause should add to the contract in order to ensure exemption from liability.

Penalties for breach of contract should be advantageously written into contracts – it will be very much easier if the other party violates the agreement – i.e. if the defendant violates the contract. breach of contract. Courts are notoriously poor at determining damages for breach of contract against certain parts of a contract – this makes the parties ideally decide for themselves the price of breach of contract. Another advantage is that the parties can calculate how much it costs to violate contracts. There may be times when a party can profit from violating a contract – predefined penalties for breach of contract facilitate calculations to make a deliberate breach of contract.

Interesting to note may be the English term for force majeure – Act of God – an act of God – which is beyond human control. In Polish (and the like in Serbian) is called force majeure siła wyższa, ie a higher force. In Spanish, force majeure is called fuerza mayor.

Not all breach of contract are criminal. Not all crimes are breach of contract. Interruption of contracts is not necessarily breach of contract.

Penalties for breach of contract

If a party has breached a contract, it may be liable for the damage caused by the breach. This is by paying damages. In order for a party to be entitled to damages, there should be no excusable reason for the breach of contract. The breach of contract must therefore have taken place intentionally or/and negligently in order to render liability. Regardless of the penalties that the breach may entail, it is of great importance that all parties involved keep track of their own and the counterparty’s obligations and rights before a contract is concluded.

Complaint

A common penalty for breach of contract is a claim. A craftsman has built wrong, or is getting ready too late – both of which constitute breach of contract. In the event of a fault, the penalty is a claim under the Consumer Services Act, if the penalty is delayed, the penalty can be a penalty, also according to the Consumer Services Act. Complaints are regulated, among other things, in the Consumer Services Act, the Consumer Sales Act, but also in the Sales Act. Complaints mean that the contractor has an opportunity to rectify.

Termination of contracts

In order for a party to terminate a contract, the counterparty must have been guilty of material breach of contract. An terminated contract means that all obligations established in the contract are no longer valid and none of the contracting parties is guilty of further action.

Vill en part häva ett avtal ska detta meddelas till motparten samt ange orsak till upphävningen. I vanlig ordning är det bästa sättet att alltid skriftligen yttra sig när avtal ska ingås och det gäller även vid hävning. Den allra bästa förutsättningen för att hävningen ska vara så klar och tydlig som möjligt, att undvika otydligheter och eventuella missförstånd helt enkelt. Vid hävning annuleras motpartens möjlighet till rättelse, istället hävs avtalet i sin helhet.

När är avtal ogiltiga?

En minderårig, omyndig, måste ha tillstånd av vårdnadshavaren för att ett avtal ska vara giltigt. Exempel: en 13-åring har fått erbjudande om att vara klädmodell och inför signering av avtalet är det endast giltigt om vårdnadshavaren är införstådd med avtalet och ger sitt medgivande.

Ett avtal är även ogiltigt om det i anbudet är angivet en förstklassig produkt men istället levereras det en produkt av andra klass. I detta fall klassas som det svek och är också ett ogiltigt avtal.

Skulle avtalet vara helt orimligt kan det ses som ett ogiltigt avtal – ett avtal som strider mot tro och heder. Det handlar om utnyttjande av människors oförstånd. Som exempel kan det handla om att en äldre senil person säljer en fullt beboelig stuga på en sjötomt för 40 000 kronor i Stockholms skärgård. Det här avtalet är helt orimligt och anses strida mot tro och heder – ett klart ogiltigt avtal.

Ordkonst – avtalsbrott, brottsligt avtal, avtal utan avbrott.

Vi på Rättsakuten hjälper till hela vägen och går igenom alla förutsättningar för varje specifikt fall. För skadestånd, se här. Vi på Rättsakuten hjälper till hela vägen och går igenom alla förutsättningar för varje specifikt fall. Här finns en text med video om ditt bolag behöver åberopa force majeure, och en annan om din kund åberopar force majeure . Här finns mer information om Rättsakutens tjänster inom avtalsrätt. Skadeståndsrätt finns här. Kontakta oss redan idag- vi är specialister på avtalsrätt, avtalsbrott och skadestånd. För att ta reda på grunderna i en stämningsansökan, klicka här.

Kontakta oss redan idag!