Avtalsbrott enligt lag föreligger om en överenskommelse inte efterföljts av en part endast på grund av eget handlande. Påföljden vid avtalsbrott kan innebära skadestånd och andra skyldigheter till ersättning. Det är alltid viktigt att alla inblandade parter har insikt om ens egna skyldigheter och rättigheter. Läs mer om avtalsbrott här!

Ordkonst – avtalsbrott, brottsligt avtal, avtal utan avbrott.

När är avtal ogiltiga?

En minderårig, omyndig, måste ha tillstånd av vårdnadshavaren för att ett avtal ska vara giltigt. Exempel: en 13-åring har fått erbjudande om att vara klädmodell och inför signering av avtalet är det endast giltigt om vårdnadshavaren är införstådd med avtalet och ger sitt medgivande.

Ett avtal är även ogiltigt om det i anbudet är angivet en förstklassig produkt men istället levereras det en produkt av andra klass. I detta fall klassas som det svek och är också ett ogiltigt avtal.

Skulle avtalet vara helt orimligt kan det ses som ett ogiltigt avtal – ett avtal som strider mot tro och heder. Det handlar om utnyttjande av människors oförstånd. Som exempel kan det handla om att en äldre senil person säljer en fullt beboelig stuga på en sjötomt för 40 000 kronor i Stockholms skärgård. Det här avtalet är helt orimligt och anses strida mot tro och heder – ett klart ogiltigt avtal.

Kan man anmäla ett avtalsbrott?

Om du ska anmäla ett avtalsbrott beror helt på situationen. Har det i samband med avtalet skett exempelvis en stöld eller ett bedrägeri kan det vara ett polisiärt ärende. I andra fall är det fördelaktigt att ta hjälp av en jurist som sätter sig in avtalet och hur situationen för hur avtalsbrottet skett. I vissa fall förekommer det att Kronofogden kan ta sig an ärendet efter att du gjort en ansökan om betalningsföreläggande.

Ursäktligt avtalsbrott (force majeure)

Force majeure är en juridisk beteckning som kommer från franskan och är en vanligt förekommande klausul i avtalen. Det benämns också som ursäktligt avtalsbrott.

Avtalsbrott kan ses som ursäktligt under vissa omständigheter. Det kan exempelvis handla om att den berörda parten har råkat ut för oförutsedda omständigheter som gjort att personen inte kunnat utföra sitt arbete.

Det kan även ses som ursäktande under en rimlig tid om det kanske bara är tillfälligt. Visar det sig vara permanent kommer däremot avtalet att upphöra. Det är alltid viktigt att direkt meddela motparten om ett hinder uppstår. Detta för att undvika att motparten kräver skadestånd och andra eventuella ersättningar.

Avtalslagen innehåller ingen reglering av ursäktliga avtalsbrott (force majeure) därför bör en s k force majeure-klausul lägga till i avtal för att säkerställa befrielse från skadeståndsskyldighet.

Sanktioner mot avtalsbrott bör med fördel skrivas in i avtal – det underlättar mycket om motparten bryter mot avtalet – dvs. begår avtalsbrott.  Domstolar är notoriskt dåliga på att bestämma skadestånd för avtalsbrott mot vissa delar av ett avtal – detta gör att parterna helst själva skall bestämma priset för avtalsbrott.  En annan fördel är att parterna kan räkna på hur mycket det kostar att bryta mot avtal.  Det kan finnas tillfällen då part kan tjäna på att bryta mot ett avtal – fördefinierade sanktioner för avtalsbrott underlättar kalkyler för att göra ett avsiktligt avtalsbrott.

Inte alla avtalsbrott är brottsliga. Inte alla brott är avtalsbrott. Avbrott i avtal är inte nödvändigtvis avtalsbrott

Hävning av avtal

För att en part ska kunna upphäva ett avtal ska motparten ha gjort sig skyldig till väsentligt avtalsbrott. Ett upphävt avtal innebär att alla skyldigheter som grundas i avtalet är längre inte giltiga och ingen av avtalsparterna är skyldiga till vidare åtgärder.

Vill en part häva ett avtal ska detta meddelas till motparten samt ange orsak till upphävningen. I vanlig ordning är det bästa sättet att alltid skriftligen yttra sig när avtal ska ingås och det gäller även vid hävning. Den allra bästa förutsättningen för att hävningen ska vara så klar och tydlig som möjligt, att undvika otydligheter och eventuella missförstånd helt enkelt.

Konsekvenser av avtalsbrott

Har en part brutit mot ett avtal kan denne bli ersättningsskyldig för den uppkomna skadan avtalsbrottet medförde. Detta genom att betala skadestånd. För att en part ska ha rätt till skadestånd ska det inte finnas en ursäktlig orsak till att avtalsbrottet uppkom. Avtalsbrottet ska alltså ha skett avsiktligt och med oaktsamhet för att rendera skadeståndsskyldighet

Oavsett vilka påföljder avtalsbrottet kan medföra är det av stor vikt att alla inblandade parter har koll på sina egna, respektive motpartens skyldigheter och rättigheter innan ett avtal sluts.

Vi på Rättsakuten hjälper till hela vägen och går igenom alla förutsättningar för varje specifikt fall. Här finns mer information om Rättsakutens tjänster inom avtalsrätt. Kontakta oss redan idag- vi är specialister på avtalsrätt, avtalsbrott och skadestånd.

Kontakta Rättsakutens jurister!