Så här skriver du ett konsultavtal

Som startup vill man inte binda upp för mycket personal i ett tidigt skede. Anställningar är tröga kostnader som är svåra att anpassa efter konjunktur, tillväxt, investeringar och nya strategiska vägval. Har man väl anställt en person, bör man se det som en långsiktig investering, där personen kan vara en del av bolaget även om man ändrar riktning. Ett sätt att undvika dessa tröga kostnader, är att använda sig av konsulter istället för anställd personal.

Innehållsförteckning:

Så här skriver du ett konsultavtal.

En konsult är kontrakterad enligt ett eget avtal och är alltså inte anställd, med alla de rättigheter och bestämmelser som kommer med den lagstiftning som finns för arbetstagare (LAS, etc.). Till exempel så kan en konsult sägas upp utan saklig grund, tvärtemot vad som gäller för en arbetstagare. 

I och med att en kontrakterad konsult sitter på ett avtal som tagits fram specifikt för det uppdrag som konsulten ska utföra, är det extra viktigt att vara noga med att avtalet blir rätt. Uppdraget i sig får heller inte påminna för mycket om en anställning. I så fall kan konsulten anses vara anställd och då få rätt till semesterersättning, etc. Det kan även bli så att konsulten inte kan sägas upp utan saklig grund.

Konsulten är ett företag

Det räcker inte bara med att komma överens med uppdragstagaren om att ni ska ha en företag-konsult-relation. Konsulten behöver vara ett företag. Alltså måste personen antingen ha, eller ordna, en enskild firma eller ett eget aktiebolag. Företaget behöver vara godkänt för F-skatt för att kunna bli kontrakterad som konsult. Se till att ha med en formulering i avtalet som säger att avtalet bara är giltigt så länge motparten innehar giltig F-skattsedel.

För att skatteverket ska bli helt nöjda med att konsulten är just en konsult och inte en anställd, behöver konsulten i regel ta andra uppdrag och inte bara fakturera en kund. Se därför till att i konsultavtalet, ha med en formulering som säger att konsulten har rätt att ta andra uppdrag parallellt med det här uppdraget. Konsulten bör som regel ordna med sin egen dator, mobil, etc. Att som uppdragsgivare förse konsulten med sådana saker gör att man närmar sig ett anställningsförhållande. 

Tydliga ramar 

Nu kommer vi till någonting som är mycket viktigt när det gäller konsultavtal. Anställningsavtal innehåller redan dessa formuleringar, men det är vanligt att de missas i konsultavtalen. När det gäller allt som skapas av konsulten under dennes tid i ert bolag, ska det tydligt framgå i avtalet att det tillfaller ert bolag. 

Så kallade immateriella tillgångar, typ idéer, uppfinningar och kompetens, alltså sådant som inte är fysiskt, ska tillfalla bolaget. Om ni till exempel kontrakterar en utvecklare som ska vara med och utforma er kärnprodukt, då är det viktigt att det framgår i avtalet att allt detta arbete ska tillfalla ert bolag. Gör man inte detta så riskerar man att låta upphovsrättslagen träda i kraft istället och då tillfaller alla rättigheter den som skapat tillgången. 

Om en konsult arbetar med ett projekt där det som tas fram skulle kunna användas av andra, bör man avtala om att materialet ska vara avsett endast för ert bolag. Konsulten ska inte ha rätt att återanvända materialet. När uppdraget väl är slutfört, ska konsulten lämna in all dokumentation av vikt, vilket också kan tas med i konsultavtalet.

Krav på ansvarsförsäkring 

Ni bör inkludera en bestämmelse i ert konsultavtal som säger att konsulten ska ha en ansvarsförsäkring. Vilket belopp denna försäkring ska uppgå till, beror lite på vilken typ av arbete som konsulten ska utföra och hur stora de eventuella skadorna skulle bli, om någonting går fel. 

Se till att tydliggöra i konsultavtalet hur ansvarsbestämmelserna ser ut och vad som händer om någonting inträffar som ligger bortom er eller konsultens kontroll, så kallad force majeure. 

Glöm inte bort tystnadsplikten

Någonting som är särskilt viktigt i konsultavtal, är bestämmelser om tystnadsplikt. För även om man avtalar om immateriella tillgångar och att dessa tillfaller bolaget, finns det i princip ingenting som hindrar konsulten från att berätta om företagshemligheter som kommit  konsulten till känna under arbetet hos er. 

Ta med ett stycke i konsultavtalet som gäller sekretess. Kom ihåg att sekretessen också ska gälla efter att uppdraget slutförts. 

Man kan också ta med konkurrensförbud i konsultavtalet, för att skydda sig extra. Det här är också någonting som vanligtvis förekommer i anställningsavtal, men som man också kan ha i ett konsultavtal. Det kan hända att konsulten själv motsätter sig detta, då det kan hindra konsulten att ta framtida uppdrag hos andra bolag. Man kan med fördel koppla på ett bestämt vite om bestämmelserna förbigås av konsulten. Låt säga att konsulten får ett vite på 15.000 kr om ett uppdrag påbörjas inom ett år efter avslutat uppdrag hos er och på en verksamhet som anses konkurrera med er. Då är det sedan upp till konsulten själv att avgöra om det nya uppdraget är värt vitet eller ej. 

Rätten att säga upp konsultavtalet

Som startup vill ni ha flexibilitet och rörlighet. Ni vill kunna avsluta ett konsultuppdrag snabbt, om det behövs. Till skillnad från ett anställningsavtal, kan ett konsultavtal sägas upp utan någon speciell anledning. Däremot bör man alltid ha en uppsägningstid. Annars riskerar ni att förlora konsulten hastigt om konsulten själv väljer att lämna uppdraget. Det här kan få förödande konsekvenser om saker som överlämningar och avslut inte kan göras på rätt sätt. 

Se därför till att ha 1-3 månaders uppsägningstid för båda parter inkluderat i konsultavtalet.

Skriftligt konsultavtal är mycket viktigt

Många startups har så mycket att tänka på att man helt enkelt försummar det skriftliga konsultavtalet. Gör inte det. Det finns en del fallgropar som man kan hamna i och det kan bli konflikter med myndigheter och Skatteverket. ‘

Vi på Rättsakuten hjälper er med att ta fram ett konsultavtal just för er. Se vårt erbjudande som är speciellt riktat mot startups. Hos oss får ni all den rådgivning ni behöver, till ett förmånligt pris och med en betalningsmodell som passar perfekt för startups! Kontakta oss idag så berättar vi mer. 

Relaterade artiklar

Hur kan vi hjälpa till?

Beskriv kortfattat hur vi kan hjälpa dig så återkommer vi snarast.