En av entreprenadbranschens viktigaste föreskrifter är AB 04 – ett avtal som är för utförandeentreprenader. Det innebär att en entreprenad, eller en del av den, där beställaren/köparen ansvarar för projekteringen av arbetet och entreprenören/säljaren ansvarar för utförandet av arbetet.

Rättsakuten har tagit fram en gratis pdf med  AB 04. Fyll i dina uppgifter här nedan för att ta del av de allmänna bestämmelserna och begreppsbestämningarna med anmärkning. 

Ta del av gratismaterialet gällande AB 04 här

Att tänka på när du som beställare skriver AB 04-avtal

AB 04 är, precis som ABT 06, entreprenadbranschens viktigaste och primära föreskrifter som reglerar förhållandet mellan beställare/köpare och entreprenörer/säljare avseende arbeten inom byggnad-, anläggning- och installation. AB 04 används primärt av företag för entreprenader. Konsumenter bör använd hantverkarformuläret för mindre entreprenadprojekt eller ABS-18 för småhusentreprenader. I den medföljande videon förklaras vad fästa särskild uppmärksamhet på då vid skrivande av avtal baserat på AB 04.

 

Offerter

Ta in offerter från flertalet entreprenörer. Förslagsvis begärs fem kostnadsförslag med en beskrivning efter att kalkyleringsunderlag erhållits. Som ett resultat av det leder Urvalsprocessen sedan vidare till utgallring och slutligen en utvald leverantör. Se till att i tidigt skede till exempel vid anbud åberopa AB 04 så att du inte hamnar för projekteringsansvaret. Entreprenören ska på egen bekostnad anskaffa allt som behövs för utförandet.

 • Begär in referenskunder från tidigare utförda entreprenader. Kontakta dessa referenskunder och skapa en uppfattning om nöjdheten. Att skapa en referensbild av tilltänkt leverantör borgar för trygghet och minimerar risken för obehagliga överraskningar.
 • Genomför kreditupplysning på tilltänkta entreprenörer. Genom kännedom om anbudslämnarens likviditet skapar kännedom om kommande leverantörs ekonomiska förutsättning att slutföra tilltänkt uppdrag. Det ger även en uppfattning om entreprenören riskerar konkurs under byggprocessens genomförande.
 • Begär in uppgifter att entreprenören innehar erforderliga försäkringar som uppfyller kraven för aktuellt branschavtal AB 04. Försäkringsavtalen uppdateras i regel i takt med att lagar och branschavtal förändras.
 • Begär in erforderliga underlag som visar på nödvändiga behörighetsbevis samt annan för uppdraget behövlig ackreditering. Behörig personal är en förutsättning för att underentreprenören ska gå vidare i upphandlingsprocessen.
 • Vid upphandlingsmöte bör du som beställare vara observant om underentreprenör medverkar i att samverka till problemlösning. En leverantör som agerar behjälplig kommer i förlängningen utgöra en viktig länk i utförandeledet.
 • Gå gemensamt med anbudsgivaren igenom offertunderlaget för att tillsammans avsyna innehållet. Genom att i samarbete framta ett leveransunderlag som gynnar båda parter påbörjas förutsättningar till samverkan.
 • Viktigt att ta i beaktning är att avtalsskrivning i regel är en början till ett fortsatt gemensamt arbete. Med bakgrund är avtalsprocessen av stor betydelse för båda parter. Genom ett konsekvent förfarande i sin upphandlingsbearbetning sluts grupper för längre horisonter än ett enskilt projekt.
 • Entreprenören måste uppföra KMA-pärm (kvalitets- och miljöpärm).
 • Entreprenören är skyldig att utföra ÄTA-arbeten (ändringar, tillägg, avgående).
 • Vid större entreprenader som överstiger kan en säkerhet komma begäras in. Sådan säkerhet kan vara bankgaranti. Alternativt kan sådan utställas i form av fullgörandeförsäkring. Genom att underentreprenören medverkar till sådant förslag visar denne på god samarbetsvilja.
 • Se över anbudsgivarens partnerkultur. Hur processas dennes tillvägagångshantering i sin leverantörsled. Motsvarar organisationen dig som beställares krav om vilka som är utförare och finns på plats ute på fältet. Var observant om att samtliga ska identifiera sig och att inga obehöriga får vistas på de skilda entreprenaderna.

Sammanfattning

För entreprenader finns det två vanligt förekommande standardavtal – AB 04 och ABT 06. Avtalsformen AB 04 används vid utförandeentreprenader vilket innebär att beställaren ansvarar för projekteringsdelen och entreprenören för utförandet av arbetet.  Då du som beställaren ansvarar för projekteringen när det även ditt ansvar att entreprenaden uppfyller avtalad funktion. Det krav som ställs på entreprenören är att denne utför sitt arbete fackmässigt.

Rättsakuten samarbetar med flera byggentreprenörer och hantverkare som kan allt, i minsta detalj, allt ifrån renovering av kök och badrum till totalentreprenad av skolor och större fastigheter. När du som konsument är i ett hantverks- eller entreprenadprojekt och anlitar Rättsakuten så får du övertaget om du skulle hamna i en tvist.

För en överblick över entreprenadrätt, klicka här. Läs mer om hur en slutbesiktning går till, klicka här. För att ta reda på mer om de vanligaste felen vid avhjälpande av kommersiella och konsumententreprenader, klicka här. Vill du veta mer om entreprenörens ansvar för fel och skador i kommersiella entreprenader, klicka här. För dig som vill veta förutsättningarna för att häva avtal med hantverkare, klicka här. För dig som vill veta hur du ska agera om hantverkare inte blir klara i tid, klicka här.

Rättsakuten hjälper till hela vägen och går igenom alla förutsättningar för varje specifikt fall. Vi kan allt inom entreprenadrätt och för att du ska undvika hantverkartvister och förseningar kan vi hjälpa dig som konsument att skriva avtalet i så tidigt skede som möjligt. På detta sätt besparar du dig förseningskostnader och andra fördyringar.

Hur agera vid tvistemål?

Klicka här om du vill veta förutsättningarna för hantverkarens ansvar vid hantverkaruppdrag. Vad gäller för regler vid ÄTA-arbeten? Kravet på skriftlighet brukar regleras i avtalet. Har du hamnat i tvist och vill veta vad som gäller? Mer om påföljder vid köparens avtalsbrott.

Läs mer om Rättsakutens erbjudande genom att klicka på länkarna nedan:

Totalentreprenad ABT 06.

ABS 18

ABT U-07

Hantverkarformuläret

Entreprenadrätt

Rättsakuten har tagit fram gratismaterial gällande AB 04. Fyll i dina uppgifter här nedan för att ta del av de allmänna bestämmelserna och begreppsbestämningarna med anmärkning. 

Ta del av gratismaterialet gällande AB 04 här

Fredrik Jörgensen

Jurist Fredrik Jörgensen

fredrik.jorgensen@rattsakuten.se
070-7756334
08-384907

Ladda ner gratis PDF med AB 04 här