Vilka påföljder kan göras gällande mot en köpare som begår avtalsbrott? Vi på Rättsakuten reder ut juridiken åt dig.

Avtalsbrott

Påföljder vid köparens avtalsbrott

Undrar du vilka påföljder man kan göra gällande mot en köparen som begår avtalsbrott? Nedan sker en redogörelse av köparens förpliktelser och vilka påföljder som kan aktualiseras vid avtalsbrott.

Köparens förpliktelser

Köparen har en skyldighet att medverka till köpet i den utsträckning som krävs för att säljaren ska kunna fullgöra köpet. Detta framgår av 50 § köplagen när det gäller köp av varor. Köparen måste alltså dels medverka i den utsträckningen som krävs för att det ska vara möjligt för säljaren att fullgöra köpet och dels medverka genom att antingen hämta eller ta emot varan. Är det istället fråga om köp av tjänst så gäller inte köplagen. I de fall där tjänsten utgör den största delen av köpet. Detta framgår av 2 § köplagen.

Köplagen för byggnadsentreprenad?

Vidare framgår det av bestämmelsen att köplagen inte är tillämplig på byggnadsentreprenader. Köplagen är inte heller tillämplig om det är så att den som beställer ska förse en stor del av materialet. I de fall det det är köp av tjänst så ska det istället framgå av tjänsteavtalet på vilket sätt köparen är skyldig att medverka.

Köparen skyldig att betala rätt pris i rätt tid

Vidare är köparen skyldig att betala rätt pris i rätt tid. När det är fråga om köp av varor så framgår det av 45-49 §§ köplagen att om man inte har kommit överens om ett pris så måste köparen betala ett pris som är skälig. Vidare framgår det att köparen ska betala och hämta
varan hos säljaren om det inte har avtalats något annat. Köparen ska betala på anfordran, det vill säga på begäran.

Grundregeln Zug um Zug

Grundregeln är Zug um Zug om man inte har avtalat om något annat. Med det menas att prestation sker samtidigt från båda parterna köparen betalar och säljaren överräcker varan. Är det istället fråga om köp av tjänst så framgår det oftast av avtalet vad priset är, vid vilken tidpunkt betalning ska ske, på vilket sätt betalning måste ske eller så får man en faktura där den informationen framgår.

Vidare om det är så om köparen har köpt en vara som den vill lämna tillbaka så måste köparen ta hand om den varan tills säljaren har mottagit varan. Med det menas att köparen har en vårdplikt över varan. Köparen är också skyldig att undersöka varan och reklamera i
rätt tid.

Påföljder vid köparens avtalsbrott

Vid betalningsdröjsmål när det är fråga om köp av vara så framgår det av 51-59 §§ köplagen att påföljderna om köparen inte betalar i tid är:
• Fullgörelse + ränta. Det vill säga säljaren kan envisa med att han vill ha sina pengar och har då automatisk rätt till ränta för dröjsmålstiden. Har man inte avtalat om hur stor räntan är, utgår man från räntelagen. Får säljaren dröjsmålsränta, finns ingen anledning att kräva skadestånd också.
• Hävning enligt 54 § köplagen. Säljaren har rätt att häva köpet om det är så att köparen inte betalar i tid och det är fråga om ett avtalsbrott som är betydande. Man tittar på hur väsentligt dröjsmålet med betalning är för säljaren. Huvudregeln är att hävningsmöjligheten upphör när köparen har varan i sin besittning. Säljaren kan dock avtala om möjlighet att häva köpet, dvs ta tillbaka varan om köparen ej har betalt. Om köparen går i konkurs kan säljaren ha separationsrätt, det vill säga rätt att ta varan från konkursboet om köparen ej har betalat för varan. För att ägandeförbehåll ska gälla så måste man ha avtalat om det i förväg och varan måste ha ett stabilt värde/ vara värdefull för säljaren.

• Skadestånd enligt 57 § köplagen, i lagrummet ges exempel på vilka hinder som gör att säljaren kan få skadestånd från köparen med anledning av köparens dröjsmål (dvs betalat för sent/inte betalat)
• Vidare har säljaren rätt att Innehålla varan, får säljaren inte betalt, behöver han inte lämna över varan enligt zug mot zug principen. Påföljderna vid bristande medverkan när det är fråga om köp av varor framgår av 51-60 §§ köplagen. Enligt dessa bestämmelser kan säljaren kräva fullgörelse vid bristande medverkan. Är bristande medverkan väsentlig får säljaren häva. Lider säljaren skada kan den kräva skadestånd

Konsekvenser av att inte reklamera i tid

När det gäller konsekvenserna av att köparen inte reklamerar i rätt tid fel hos en vara så är det så att om köparen inte ser till att reklamera i tid så kan köparen tappa några eller flera av sina rättigheter. Enligt 31 § köplagen så måste köparen undersöka varan efter att varan har kommit fram (en generell undersökningsplikt). Om köparen struntar i att undersöka varan så börjar den skäliga tiden rulla. En reklamation ska ske inom skälig tid. Om en undersökning inte sker direkt, utan efter under en lång tid, så har man tappat rättigheten att åberopa fel. Undantaget är om säljaren har lovat en garanti, då finns det förmodligen inte en regel om att reklamation ska ske inom skälig tid.

Köparen kan begå avtalsbrott.

Köparens vanligaste avtalsbrott är bristande betalning av en vara eller en tjänst.

Avtalsbrott

När man köper en tjänst så brukar det framgå av avtalet vad som händer om köparen begår avtalsbrott, det vill säga hur stor räntan ska vara när det är fråga om betalningsdröjsmål, annars framgår det av räntelagen om inget annat är avtalat, vidare framgår det av avtalet
vad som händer om inte köparen medverkar och hur reklamation ska ske.

Sammanfattning

När det är fråga om köp av vara så framgår det av köplagen att köparen måste medverka till köpet, vidare måste köparen betala det priset som framgår av avtalet eller ett skäligt pris i rätt tid, att ta hand om varan tills säljaren får sin vara om den ska tillbaka till säljaren samt att reklamera i tid vid. Om köparen inte fullgör sina förpliktelser har köparen rätt att kräva fullgörelse samt ränta, häva köpet, begära skadestånd och innehålla varan. Reklamerar köparen inte i rätt tid kan den inte göra fel på varan gällande. Är det istället fråga om köp av tjänst så framgår det av avtalet vilka köparens förpliktelser är samt vad påföljderna blir om köparen begår avtalsbrott.

Har köparen inte fullgjort sina förpliktelser gentemot dig och du vill göra påföljder gällande? Kom till oss för rådgivning idag

Fredrik Jörgensen

Fredrik Jörgensen

fredrik.jorgensen@rattsakuten.se
070-7756334

Kontakta Rättsakutens jurister!