.

Hur mycket kan man kräva i skadestånd från motparten när det har skett ett avtalsbrott? Vi på Rättsakuten reder ut juridiken åt dig.

Skadestånd

Det positiva kontraktsintresset

I avtalsrätten är huvudregeln att löften ska hållas, vilket kallas för pacta sunt servanda. Grundtanken inom avtalsrätten är att de som har ingått ett avtal ska kunna ha rätt till det ekonomiska värdet. Det kallas med andra ord det positiva intresset. När man ingår ett avtal ska man kunna känna sig säker på att löftena kommer att uppfyllas.

Vad händer om en av parterna inte håller sitt löfte?

Händer det att någon av parterna inte håller sitt löfte? Den avtalsbrytande parten ska i så fall se till att drabbade parten hamnar i samma ekonomiska situation som den hade befunnit sig i om den avtalsbrytande parten hade hållit sitt löfte och följt det som stod i avtalet. Med andra ord så är det positiva kontraktsintresset ett belopp som gör att den drabbade parten hamnar i samma ekonomiska situation som den hade varit om den avtalsbrytande parten hade agerat i enlighet med avtalet. 

Rätt till ersättning?

Den ersättning som den drabbade har rätt till enligt det positiva kontraktsintresset är dels ersättning för direkta förluster och dels ersättning för den vinst som den hade haft om den avtalsbrytande parten hade agerat  i enlighet med avtalet. Ibland har dock den drabbade parten endast rätt till ersättning enligt det negativa kontraktsintresset. Det kan till exempel vara om man har ingått ett avtal med någon som påstått sig vara myndig men senare visade sig vara omyndig.

Hur stort skadestånd har jag rätt till?

För att kunna avgöra hur stort skadeståndet ska vara enligt det positiva kontraktsintresset så gör man en jämförelse mellan ett hypotetisk händelseförlopp och det verkliga händelseförloppet. Det vill säga man tittar på hur det hade sett ut om den avtalsbrytande parten hade agerat i enlighet med avtalet och jämför det med vad som egentligen skedde. Genom att se skillnaderna mellan de olika händelseförloppen så kan man beräkna hur stort skadeståndet ska vara. Den drabbade parten har rätt till ersättning för sina förluster och de utlägg och kostnader som har berott på avtalsbrottet.

Finns det någon möjlighet att inte få skadestånd?

Inom köprätten så ska köparen i enlighet med det positiva kontraktsintresset hamna i samma ekonomiska position som om säljaren hade agerat i enlighet med avtalet. Skadeståndet ska motsvara hela det ekonomiska intresset som meningen var att den skulle ha fått tillgodosett genom avtalet. Köparen kan dock inte få skadestånd om han eller hon kan få ersättning på nåt annat sätt. Är det till exempel fråga om ett fel som går att avhjälpa så kommer skadeståndet få mindre betydelse. Dock om det är så att säljaren avhjälper felet så kan köparen ändå få ersättning  för utgifter och olägenheter som har uppstått till dess att felet har blivit avhjälpt. 

Det negativa kontraktsintresset

Ett annat sätt att beräkna skadeståndets storlek är det negativa kontraktsintresset. Det innebär att i de fall någon har lidit en skada på grund av ett avtalsbrott så har den drabbade rätt att bli ersatt för de direkta kostnader denne har haft på grund av avtalsbrottet. Ersättningen ska se till att den drabbade försätts i samma ekonomiska situation som den var i innan avtalet kom till stånd.

Olika beräkningsmetoder

Med andra ord så är det positiva och negativa kontraktsintresset olika sätt att beräkna hur stort skadeståndet ska vara vid avtalsbrott eller vid avtalsförhandlingar. Om det är det positiva kontraktsintresset man ska utgå ifrån eller om det istället är det negativa kontraktsintresset beror på avtalets utformning och på vilka parterna är. Av praxis följer att huvudregeln är att den som har drabbats av ett avtalsbrott kan kräva skadestånd upp till ett belopp som motsvarar det positiva kontraktsintresset, men att i vissa fall får man istället utgå ifrån det negativa kontraktsintresset.

Illojalitet kan leda till skadestånd för motpart

Om det är så att en av parterna har betett sig illojalt i avtalsförhandlingarna exempelvis genom att framstå som att den var intresserad att ingå ett avtal när den egentligen inte var det så kan den drabbade parten ha rätt till skadestånd enligt det negativa kontraktsintresset. Det är alltså i det här fallet fråga om att ett avtal inte har ingåtts utan brottet har skett vid avtalsförhandlingarna genom att en av parterna har betett sig illojalt. 

Skadestånd vi försumligt agerande

När det är fråga om att skador har uppstått på grund av att en av parterna har agerat försumligt vid avtalsingåendet , det vill säga culpa in contrahendo, så har den drabbade parten endast rätt att få skadestånd enligt det negativa kontraktsintresset, dock så kan det hända att andra poster tillkommer. i rättsfallet NJA 1963 s. 105 så har den drabbade parten fått rätt till skadestånd på grund av culpa in contrahendo. I det här fallet så utgick man ifrån det negativa kontraktsintresset vid beräkningen av skadeståndets storlek, skadeståndet skulle se till att den drabbade skulle hamna i samma ekonomiska situation som den hade varit om dem inte hade blivit vilseledd. Den drabbade fick bland annat rätt till ersättning för flytt-och resekostnader och dessutom skulle ersättningen täcka inkomstbortfallet av den tidigare verksamheten.

När har jag rätt till tillägg?

Den drabbade parten har med andra ord rätt till skadestånd enligt det negativa kontraktsintresset och ibland även rätt till tillägg. Tilläggen kan exempelvis vara för att ersätta den drabbade parten på grund av att företagsledning samt annan personal har behövt bli engagerade. Det negativa kontraktsintresset omfattar vanligen kostnader för ingående av  avtalet och förberedelser för fullgörandet vilket blir onödiga när inte ett avtal blir gällande. Exempel på sådana kostnader som motparten måste ersätta kan vara rese – och materialkostnader. Det innebär ett undantag från huvudregeln, om att den drabbade parten ska hamna i samma ekonomiska situation som den hade varit om motparten hade sett till att avtalet hade blivit fullgjort. Istället så ska den drabbade parten hamna i samma ekonomiska situation som den hade varit om det aldrig hade skett några avtalsförhandlingar eller som den hade varit om förhandlingarna hade avslutats på ett korrekt sätt om motparten inte hade agerat vårdslöst.

Högsta domstolens agerande i frågan

Högsta domstolen konstaterade i NJA 1974 s. 526 att den drabbade parten även har rätt till ersättning för andra kostnader utöver det man har rätt till enligt det negativa kontraktsintresset  när motparten har agerat vårdslöst vid avtalets ingående även om det inte finns bevisning på att den drabbade parten hade haft några ytterligare kostnader. i fallet var det fråga om att det hade skett förhandlingar om ett fastighetsköp och vid tidpunkten för förhandlingarna så hade den som ville köpa fastigheten lämnat en handpenning. När sedan fastighetsköpet inte blev av så ville säljaren ha kvar handpenningen för att på så sätt få ersättning för de kostnader som denne har haft på grund av förberedelserna inför fastighetsöverlåtelsen och även som kompensation för att den var tvungen att sälja fastigheten till ett lägre pris i slutändan.

Högsta domstolens konstaterande

Högsta domstolen konstaterade i fallet att säljaren kunde ta av handpenningen för att få ersättning för de direkta kostnader denne har haft vid avtalsförhandlingarna. Vidare konstaterade Högsta domstolen att säljaren kunde ha rätt till ersättning för att den har avböjt försäljning till en annan köpare vilket resulterat i förlorad vinst men att det inte fanns några bevis för att säljaren led någon faktisk förlust. 

Huvudregel för bedömning av skadestånd

Man kan säga att när det gäller skadestånd i avtalsförhållanden så är huvudregeln att man utgår från det positiva kontraktsintresset, är det istället fråga om skadeståndet hänför sig till avtalsförhandlingarna så utgår man ifrån det negativa kontraktsintresset. Dock när det är fråga om culpa in contrahendo så kan tillämpningen av det negativa och positiva kontraktsintresset delvis flyta samman. Trots att enligt det traditionella synsättet så ska man vid culpa in contrahendo utgå från det negativa kontraktsintresset när man beräknar ersättningen så kan man i vissa situationer utvidga ersättningen till att även omfatta det positiva kontraktsintresset. Detta har Högsta domstolen konstaterat i ett avgörande.

Högsta domstolen uttalade sig i avgörandet avseende vilka förutsättningarna är för att ersättning ska utgå från det positiva kontraktsintresset respektive det negativa kontraktsintresset. Högsta domstolen konstaterade att det som inverkar när man ska bedöma skadeståndets storlek är dels deliktets art och dels hur långt man har kommit i avtalsförhandlingarna. Om det är så att deliktet har lett till att ett avtal inte har kommit till stånd så kan den drabbade parten åtminstone få ersättning för de onyttiga förhandlingskostnader samt de nödvändiga förberedelsekostnaderna som avtalsförhandlingarna har lett till.

Särskilda skäl?

Dock konstaterade Högsta domstolen att om det finns särskilda skäl så kan ersättning utgå från det positiva kontraktsintresset. Exempel vad som är särskilda skäl är att det finns en skyldighet enligt lag att ingå avtal med den som har gett det bästa anbudet, när det gäller offentlig upphandling så finns det en sådan lagstadgad skyldighet. Vidare så är det fråga om särskilda skäl när parterna enligt avtal är skyldiga att iaktta ett visst förhandlingsförfarande.

Negativa skadeståndet lägre än det positiva

När man utgår ifrån det negativa kontraktsintresset så blir skadeståndet lägre än när man utgår ifrån det positiva kontraktsintresset. Det är vanligt förekommandet att det finns en reservation att ett skadeståndet enligt det enligt det negativa kontraktsintresset inte får bli högre än det positiva kontraktsintresset.

Man kan även utgå ifrån det negativa kontraktsintresset i andra fall även om huvudregeln är att utgå ifrån det positiva kontraktsintresset. Då menas de fall där skadeståndet skulle vara lika med noll eller mycket litet om man skulle utgå ifrån det positiva kontraktsintresset.

Sammanfattning

Om man begår avtalsbrott så kan man bli drabbad av påföljder. Syftet med påföljderna är att den drabbade parten ska hamna i samma ekonomiska situation som den hade varit om den avtalsbrytande parten hade sett till att handla i enlighet med vad som framgick i avtalet. Det positiva kontraktsintresset är den ersättning som gör att den drabbade parten hamnar i samma ekonomiska situation som den hade varit om motparten hade sett till att avtalet blivit fullgjort. Det den drabbade har enligt det positiva kontraktsintresset rätt till ersättning för direkta förluster samt ersättning för den vinsten som den hade fått om avtalet hade fullgjorts. Ett annat sätt att beräkna skadeståndets storlek är det negativa kontraktsintresset. Med det negativa kontraktsintresset menas att den drabbade parten kan få ersättning för de kostnader som denne har haft på grund av avtalsbrottet. Huvudregeln i avtalsförhållanden är att skadestånd ska utgå ifrån det positiva kontraktsintresset. När det är fråga om skadestånd som hänför sig till avtalsförhandlingarna så har den drabbade parten ersättning enligt det negativa kontraktsintresset och även ibland ha rätt till vissa tillägg.

Mer om påföljder vid köparens avtalsbrott.

Undrar du om du har rätt att kräva skadestånd av din motpart? Och i så fall hur mycket ersättning du har rätt till? Vi på Rättsakuten kan hjälpa dig, Kontakta Rättsakuten idag för rådgivning.

Fredrik Jörgensen

Fredrik Jörgensen

fredrik.jorgensen@rattsakuten.se
070-7756334

Kontakta Rättsakutens jurister!