Vad innebär skiljedom och skiljeförfarande?

Med jämna mellanrum hör man att det meddelats skiljedom i en tvist mellan två företag. Inte sällan är det en tvist mellan stora företag, tillräckligt stora för att de ska få uppmärksamhet i media.

Vad är det som skiljer en skiljedom från en vanlig dom?

En skiljedom är en dom som meddelas efter att ett skiljeförfarande genomförts. Ett skiljeförfarande är en slags privat domstol som företag använder sig av för effektivare tvistelösning. Företag som ingår större avtal kan föra in skiljeklausuler i avtal och i dessa skiljeklausuler stadgas det att ett skiljeförfarande ska användas för att lösa tvister om det avtal där skiljeklausulen ingår.

Det som en skiljeklausul stadgar är hur ett skiljeförfarande ska gå till. Den vanliga ordningen vid ett skiljeförfarande är att vardera parter i tvisten utser en skiljedomare varpå dessa två tillsammans utser en tredje skiljedomare. Dessa tre domare utgör sedan den rätt som ska besluta om skiljedomen. Vid ett skiljeförfarande går förhandlingarna till ungefär som vid en vanlig tingsrätt förutom att skiljedomstolen saknar de maktbefogenheter som en vanlig tingsrätt har, till exempel att frihetsberöva någon eller att döma ut viten med mera.

Efter att skiljeförfarandet genomförts drar sig domarna tillbaka och meddelar därefter sin skiljedom, som de tvistande parterna redan i skiljeklausulen förbundit sig att följa. I normalfallet har också parterna kommit överens om att skiljedomen inte ska gå att överklaga. Detta för att tvisten inte ska dra ut på tiden.

Hur kommer en skiljedom till?

En skiljedom är resultatet av ett skiljeförfarande där parterna som tvistar fram sina argument för varför deras syn på ett avtal är det rätta, och motpartens synsätt är det felaktiga. De skiljedomare som leder skiljeförfarandet är ofta utsedda på grund av sin opartiskhet och sina fackkunskaper inom det området som tvisten rör.

Skiljedomarna agerar ungefär som i en vanlig domstol och lyssnar till olika vittnen, sakkunniga, bevis i form av dokumentation och kommunikation som parterna redovisar med mera.

Efter att skiljedomarna har lyssnat till de bevis som parterna presenterat drar sig skiljedomarna tillbaka för att komma fram till skiljedomen. Skiljedomen meddelas ofta inom sex veckor, men om tvisten är väldigt komplex eller omfattande kan det ta längre tid innan en skiljedom meddelas. Skiljedom meddelas innebär att domen i tvisten är färdig och meddelas de tvistande parterna, som nu rättsligt har att rätta sig efter den meddelade skiljedomen.

Skiljedomen är ofta hemlig för utomstående, vilket ofta är något som parterna föredrar eftersom skiljedomen kan innehålla mycket information om parternas affärsverksamhet. Det är inte ofta som parterna vill att intern och känslig information ska bli offentlig vilket skulle kunnat bli fallet om tvisten avgjorts i allmän domstol. En skiljedom kan heller inte överklagas om det inte finns formella fel eller om skiljedomen behandlat en tvist som enligt svensk rätt bara får behandlas av en allmän domstol.

Vad kostar en skiljedom?

Det finns en anledning till att skiljedom söks framförallt av större företag och det är att det kan kosta väldigt mycket pengar att söka en skiljedom. En skiljedom meddelas av en skiljenämnd och denna nämnd består ofta av tre skiljedomare som alla ska ha ersättning för all tid som lagts ned under det att skiljenämnden arbetar, och det kan vara lång tid om det är en komplex och omfattande tvist. Till detta kommer att företagen som tvistar kommer att lägga ned omfattande resurser på att anlita advokater, experter och andra som ska bistå dem under hela processen.

Det kan med andra ord bli många tusen arbetstimmar som ska betalas och det är ofta något som mindre företag helt enkelt inte har råd med. Även om ett mindre företag har en rättsförsäkring som täcker kostnaderna för en tvist så kommer tvisten att ta väldigt mycket tid i anspråk och det är tid som bättre kunde använts för att sköta företagets affärer, vilka därför kan komma att lida avsevärt.

För mindre företag är det därför ofta rekommenderat att försöka undvika en skiljeklausul i avtal då den kan komma att bli förödande för företaget och dess ägare.

Sammanfattning

Som med alla andra rättsliga förfaranden finns det fördelar och nackdelar även med skiljedomar. Ovan har vi redan nämnt några av de viktigaste fördelarna och nackdelarna, nu ska vi lista dem mer specifikt.

Fördelar med skiljedom

För företag som vill använda sig av skiljedomar för att lösa tvister finns det ett antal fördelar med skiljedom som gör att de väljer skiljedomsinstitutet före allmänna domstolar. Några av dessa fördelar är att:

  • Skiljedomsprocessen går mycket snabbare än en process i en allmän domstol
  • En skiljedom i normalfallet inte kan överklagas, vilket gör att stora osäkerheter kring långa överklagandeprocesser kan undvikas
  • En skiljedom kan hållas hemlig vilket gör att företagen inte behöver dela med sig av sina affärsprocesser eller eventuellt skamligt beteende
  • Företagen kan påverka valet av skiljedomare och välja någon som har de fackkunskaper som krävs för processen

Nackdelar med skiljedom

Precis som det för företag finns vissa fördelar med skiljenämnder finns det också nackdelar. De vanligaste nackdelarna med skiljedom som brukar framföras av företag är att:

  • Skiljedomar kan kosta väldigt mycket, det är inte bara skiljedomarna som ska betalas utan också egna advokater, sakkunniga med flera
  • En skiljedom kan inte överklagas annat än av formella skäl. Detta innebär att en skiljedom kan bli en större risk än vad man tänkt sig
  • För ett företag i Sverige kan det vara mer komplicerat att driva en skiljeprocess utomlands än vid en svensk tingsrätt, vilken är platsen som kanske annars skulle valts

Är det skillnad på skiljedomar i Sverige och utomlands?

Det är vanligare att skiljedomar används för tvistelösning i internationella affärer än vad som är fallet vid affärsöverenskommelser inom Sverige. Beror detta på att det finns någon väsentlig skillnad på skiljedomar internationellt jämfört med i Sverige?

Man kan säga att när ett svenskt företag är inblandat i ett skiljeförfarande utomlands så måste företaget ofta förhålla sig till ett annat regelverk och andra lagar än vad de måste förhålla sig till i Sverige vilket gör att företagets jurister kanske inte kommer till sin fulla rätt.

Om du vill lära dig mer om skiljedom är du välkommen att kontakta Rättsakuten.

Hur kan vi hjälpa till?

Beskriv kortfattat hur vi kan hjälpa dig så återkommer vi snarast.