SCC – The Arbitration Institute of the Stockholm Chamber of Commerce / Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut

SCC – Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut? Stockholms Handelskammare är en av Sveriges största organisationer för företag och förutom att den organiserar möten, utbildningar och andra aktiviteter för företag och företagare, så driver också handelskammaren lobbyverksamhet gentemot svenska myndigheter och försöker påverka politiska beslut i en riktning som är gynnsam för företagande i Sverige.

Stockholms Handelskammare ett institut för skiljedomar, Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut som på engelska kallas för The Arbitration Institute of the Stockholm Chamber of Commerce (SCC). SCC används ibland synonymt med Stockholms Handelskammare då SCC är en förkortning av Stockholms Handelshammare på engelska, Stockholm Chamber of Commerce.

Vilken roll har Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut internationellt?

Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut beskriver sig själva som internationellt mycket framstående inom tvistlösning. Man nämner bland annat att i 120 stycken bilaterala investeringsskyddsavtal anges Sverige eller Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut som ort eller institut för tvistelösning.

Hur leds Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut?

Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut leds av ett sekretariat som sköter verksamheten kring skiljenämnden samt evenemang, publicering av böcker och andra handlingar, samt utveckling av verksamheten.

Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstituts sekretariat har tio medarbetare, varav en är generalsekreterare och leder arbetet. Skiljemålen i Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut administreras av tre rotlar som vardera leds av en jurist och en administratör.

Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstituts styrelse utses av Stockholms Handelskammare och får bestå av maximalt 16 ledamöter inklusive ordföranden. Styrelsens ansvar är primärt att utse skiljedomare samt att se till att Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut följer de regler som finns för verksamheten.

Vilket uppdrag har Stockholms handelskammares skiljedomsinstitut?

Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstituts uppdrag är att erbjuda tvistelösning på affärsmässiga grunder till parter som har sitt säte i eller utanför Sverige.

Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstituts tjänster inom skiljeförfarande och medling erbjuds till företag inom eller utanför Sverige som har ett intresse av att lösa sina tvister om avtalsbrott utanför en allmän domstol. Ett av de främsta skälen till att företag är intresserade av att använda Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut för att lösa sina tvister är att processen för att få tvisten löst är snabbare i en skiljenämnd än vad den är i en allmän domstol. Genom att välja Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut för medling eller som skiljedomstol kan parterna också påverka valet av skiljedomare, vilket kan vara mycket värdefullt i de fall då tvisterna rör omfattande och komplicerade avtal där stor fackmannakunskap krävs för att kunna avgöra målet.

Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut har fått internationellt renommé och detta gör att företag från uppåt fyrtio länder varje år väljer Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut för att lösa sina tvister.

Hur går skiljedomsförfarande vid Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut till?

Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut använder i normalfallet en process för skiljeförfarande som liknar den som används i andra skiljedomstolar i Sverige och internationellt. En av fördelarna med ett skiljeförfarande vid Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut är att skiljedomen som meddelas där går att verkställa i fler än 150 olika länder. Skiljedomen är också hemlig vilket gör att företagen som var inblandade i tvisten slipper att dela med sig av sina affärshemligheter.

Ett skiljeförfarande vid Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut kräver ett skiljeavtal

En förutsättning för en skiljedomstol vid Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut är att parterna som vill lösa en tvist har ett skiljeavtal. Ett skiljeavtal kallas också för skiljeklausul och är ett enskilt avtal eller en del av ett avtal, svensk rätt har något som kallas separabilitetsdoktrinen som innebär att en skiljeklausul i ett avtal är att betrakta som ett eget avtal.

Om företagen som ingått avtal har en skiljeklausul kan de ta sin tvist till Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut för prövning. När parterna tar sin tvist till Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut kommer tvisten att prövas i en skiljenämnd som följer Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstituts regler. För det fall att parterna inte har fört in en skiljeklausul, eller har ett enskilt avtal om skiljedomstol, i det avtal de tvistar om kan inte Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut pröva tvisten.

Vilka är stegen vid en tvistelösning vid Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut?

Partner som väljer att lösa en tvist vid Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut har stora möjligheter att påverka processen för skiljenämnden, vilket är något som många parter uppskattar väldigt mycket. En sak som parterna kan påverka är valet av skiljemän. För parterna är det en stor fördel att kunna påverka valet av skiljemän eftersom det många gånger är så att de tvister som parter vill ha prövade är av en väldigt teknisk natur. Det kan vara fråga om väldigt omfattande avtal inom en speciell sektor och parterna kan vara väldigt stora företag som själva besitter enorm kompetens inom området för tvisten och då kommer det vara svårt att avgöra själva tvisten för en skiljedomare som inte själv har omfattande kunskap inom just det område vilket det avtal som är föremål för tvist rör. Det är dock mycket viktigt att en skiljedomare alltid är neutral och saknar bindningar till någon av parterna eller någon närstående till parterna, detta oavsett om det är parterna själva som tillsätter skiljedomaren ifråga eller inte.

Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut roll i samband med skiljeförfarandet är i korthet att bevaka att processen följer Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstituts skiljedomsregler, vilka bland annat är att:

  • Skiljemän utses på ett korrekt sätt.
  • Kostnaderna för skiljenämnden ska vara korrekta.
  • Jävsförhållanden ska inte uppstå.
  • Skiljedomen meddelas inom uppsatt tidsram.

Vid Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut inleds ett skiljeförfarande med att den klagande parten gör sin så kallade påkallelseskrift till Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut. I samband med detta ska den klagande parten, den som påkallar, erlägga en registreringsavgift till Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut.

Skiljedomar från Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut går inte att överklaga i materiellt hänseende, det går att överklaga processuella frågor till Svea Hovrätt. Själva processen är reglerad i lagen om skiljeförfarande. Att processen är reglerad i lag att skiljedomen ska vara rättssäker, det är också att allmän domstol Svea hovrätt prövar om en skiljedom är rättssäker ur processuellt hänseende eller inte. En part kan alltså inte överklaga en skiljedom till en allmän domstol för att parten är missnöjd med utslaget, det är bara själva skiljedomsprocessen som parten kan klaga på. Om processen i skiljedomstolen inte uppfyllt kraven på rättssäkerhet enligt lagen om skiljeförfarande kan det också leda till att beslutet från skiljedomen blir ogiltigförklarat. Exempel på processfel är om skiljedomen inte är skriftlig och undertecknad, om skiljedomen meddelats för sent eller om någon av skiljedomarna varit jävig.

Kontakta Rättsakuten för hjälp med att driva en tvist vid Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut.

Vår systersajt rattsakuten.com är specialiserad på internationell kommersiell skiljedom och investeringstvister;

Relaterade artiklar

Hur kan vi hjälpa till?

Beskriv kortfattat hur vi kan hjälpa dig så återkommer vi snarast.