Vad är förenklat skiljeförfarande och hur fungerar det?

I affärsvärlden är avtal centralt och många avtal är ganska enkla och handlar om mindre köp av varor eller tjänster. Men det är också vanligt med större avtal som är omfattande, reglerar förfaranden i detalj och som sträcker sig över flera år.

Innehållsförteckning:

Vad är förenklat skiljeförfarande och hur fungerar det? Rättsakuten förklarar.

Företag som ingår stora och omfattande avtal

Det är särskilt större företag som ofta ingår större avtal med andra stora företag. Innan dessa stora avtal skrivs under har de ofta förhandlats fram under lång tid av erfarna företrädare för företagen samt jurister som biträtt dem. För att skydda sig, för dessa jurister ofta in så kallade skiljeklausuler i avtalen i händelse av att något av företagen som ingått avtal skulle hävda att ett avtalsbrott begåtts. En variant av skiljeförfarande som kan användas är så kallat förenklat skiljeförfarande, det är en enklare variant av skiljeförfarande som går snabbare och kostar mindre för de inblandade företagen.

Skiljeklausulen i avtalet reglerar hur en tvist ska lösas vid ett avtalsbrott. I normalfallet ska en tvist om ett avtal som två företag ingått hänföras till den lokala tingsrätten i den stad där avtalet ingåtts, alternativt där en eller bägge parterna har sitt säte. Detta är alltså normalfallet. Men eftersom avtal mellan företag anses ha ingåtts mellan två lika starka parter, till skillnad från ett avtal mellan en konsument och ett företag, så kan företagen, avtalsparterna, välja att lösa sina tvister på ett annat sätt än i den lokala tingsrätten. Det är ofta det alternativa sättet att lösa eventuella framtida tvister som stadgas i en skiljeklausul.

I skiljeklausulen står det ofta att en eventuell tvist ska lösas genom ett så kallat skiljeförfarande. För företagen, parterna, finns det många fördelar med ett skiljeförfarande jämfört med att tvista i allmän domstol. I det här avsnittet ska vi dock inte gå in på skiljeförfarandet i normalfallet utan så kallat förenklat skiljeförfarande.

Hur fungerar ett förenklat skiljeförfarande?

Skiljeförfarande bygger på lagen om skiljeförfarande. Om ett skiljeförfarande är det vanliga vid tvistelösning, vad är då ett förenklat skiljeförfarande? I korthet kan man säga att det förenklade skiljeförfarandet är en modell som ofta fungerar bättre och används oftare vid enklare tvister det bara involverar en skiljeman istället för tre. Dessa tvister kan vara relaterade till mindre omfattande avtal med mindre komplexitet än de större avtal som vanligtvis är föremål för det vanliga skiljeförfarandet.

Det som är fördelen med det förenklade skiljeförfarandet jämfört med ett normalt skiljeförfarande är att det går snabbare och har en enklare process.

Precis som vid normalt skiljeförfarande är det förenklade skiljeförfarandet populärt för att det går mycket snabbare än vad det gör att lösa en tvist i en allmän domstol. För att parterna ska kunna använda sig av ett förenklat skiljeförfarande vid tvist måste det stå i det avtal som parterna tvistar om, att det är just ett förenklat skiljeförfarande som ska användas för att lösa tvisten. Det kallas för skiljeklausul när parterna ingår ett avtal och lägger till en klausul i avtalet om skiljeförfarande, eller i det här fallet förenklat skiljeförfarande, ska användas för att lösa en tvist.

Om parterna inte har en klausul om förenklat skiljeförfarande, eller ett enskilt avtal om att ett förenklat skiljeförfarande ska användas, kan inte ett förenklat skiljeförfarande användas för att lösa tvisten. Både i Sverige och internationellt är det mycket vanligt att företag för in skiljeklausuler i avtal för att de ser ett skiljeinstitut som ett bra forum för tvistelösning.

Vad skiljer ett förenklat skiljeförfarande från ett vanligt skiljeförfarande?

Precis som vid normalt skiljeförfarande inleds ett förenklat skiljeförfarande med att den part som vill klaga gör en anmälan om detta till det skiljedomsinstitut som parterna nämnt i avtalets skiljeklausul. I samband med detta ska också den klagande parten betala en avgift för registreringen av fallet. Precis som vid normalt skiljeförfarande är det inte möjligt att överklaga ett förenklat skiljeförfarande med avseende på innehållet i domen. Processen för hur skiljedomstolen arbetat kan dock överklagas och om det förekommit formella fel enligt lagen om skiljeförfarande kan en allmän domstol förklara skiljedomen för ogiltig.

Hur lång tid tar ett förenklat skiljeförfarande och hur mycket kostar det?

Förenklat skiljeförfarande, som  infördes första januari 2017, har medfört mer än en en halvering av kostnaden och tiden för skiljeförfarande. I §43 i  SCC:s regler för förenklat förfarande ska skiljemannen meddela dom senast tre månader efter dagen då målet hänsköts. Det brukar två månader till 10 veckor innan målet hänskjuts till skiljeman.

Är medling en form av förenklat skiljeförfarande?

En annan typ av förfarande i samband med skiljedomsinstitut och skiljeklausuler är medling. Medling är lätt att blanda ihop med förenklat skiljeförfarande. Det är inte så att medling är skiljeförfarande på riktigt men det är ändå en av de verktyg som till exempel SCC, Stockholm Chamber of Commerce, även känt i Sverige som Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut använder vid tvister mellan företag.

Jämfört med ett förenklat skiljeförfarande är medling en ännu mer flexibel och billigare variant för tvistelösning. Precis som man tänker när man hör ordet medling så är det en oberoende aktör som sköter kontakterna mellan företagen och på bästa sätt försöker jämka uppfattningarna om hur avtalet som är föremål för hur tvist ska tolkas.

Fördelen med medling framför både vanligt och förenklat skiljeförfarande är att ett nytt avtal är resultatet av medlingen. Medan en skiljedom vanligtvis tvingar den ena parten till någon slags eftergift så medför en framgångsrik medling att ett nytt avtal som bägge parter kan acceptera arbetas fram och detta kan vara mycket bra för båda parterna som då kan fortsätta sin affärsrelation.

Några fördelar med medling jämfört med både vanligt skiljeförfarande och förenklat skiljeförfarande är att:

  • Medlingen går snabbt, det tar normalt bara en till två dagar för att nå resultat när det inte är fråga om mer komplexa tvister
  • Medlingen är frivillig
  • Parterna kan avbryta medlingen och övergå till en domstolsprocess eller ett skiljeförfarande när parterna så önskar
  • Medlingen är helt och hållet konfidentiell så parterna behöver inte oroa sig för att affärshemligheter ska komma ut
  • Parterna kan om de vill utse medlaren till skiljedomare och på så sätt göra resultatet av medlingen till en verkställbar skiljedom

För att medling ska kunna komma till stånd krävs det att parterna är överens om att en medlare ska få inleda förhandlingar mellan parterna. Medling kan vara en del av en skiljeklausul, men parterna kan också komma överens om medling utan att medling finns med i en skiljeklausul i avtalet som parterna tvistar om.

Sammanfattning

Några viktiga saker att komma ihåg om förenklat skiljeförfarande är att:

  • Vid ett förenklat skiljeförfarande begränsas antalet inlagor för parterna
  • Tidsramarna för att inlagor och yttranden är snävare vid förenklat skiljeförfarande
  • Förenklat skiljeförfarande är väl lämpat för enklare tvister
  • För avtal som vare sig är komplexa eller väldigt omfattande fungerar förenklat skiljeförfarande mycket väl i jämförelse med vanligt skiljeförfarande

Kontakta Rättsakuten för rådgivning om förenklat skiljeförfarande eller andra former av tvistelösning.

Hur kan vi hjälpa till?

Beskriv kortfattat hur vi kan hjälpa dig så återkommer vi snarast.