Besiktning av en konsumententreprenad är bra för beställaren

När en konsument ger sig på något så stort som att beställa en konsumententreprenad är det inte sällan en av de största affärerna som han eller hon gör i egenskap av privatperson. Varför är besiktning av en konsumententreprenad bra för beställaren? Med hänsyn till den relativa betydelsen en konsumententreprenad kan ha för privatpersonen är det en mycket stark rekommendation att denne redan innan arbetet med konsumententreprenaden påbörjas förbereder sig för en besiktning av entreprenaden när denna går in i sitt avslutningsskede.

Det är väldigt ofta som en entreprenad syftar till att färdigställa ett bostadshus om det är en konsument som är beställaren men entreprenader kan också vara markarbeten eller uppförande av byggnader som inte ska användas som bostad. Det är i sammanhanget viktigt att notera att en jord- eller skogsbrukare inte agerar som privatperson när de beställer entreprenader, de är istället att betrakta som företagare. Detta är mycket viktigt att ha klart för sig, inte minst för jord- och skogsbrukarna. Dessa kan nämligen förledas att tro att de har samma skydd som en vanlig konsument när de i själva verket inte har det.

Nedan kommer vi att beskriva olika typer av besiktningar av konsumententreprenader samt i vilka lagrum och regelverk dessa regleras. Detta för att ge en presumtiv köpare av en konsumententreprenad vägledning när han eller hon förbereder sig för att genomföra en besiktning av konsumententreprenaden.

Varför är besiktning av en konsumententreprenad bra för beställaren?

Var regleras besiktning av en konsumententreprenad?

Köparen av en konsumententreprenad kan med fördel börja processen med att bekanta sig med de lagar och regleringar som finns för konsumententreprenader. Vi förutsätter här att beställaren är en konsument.

Som de allra flesta köp av tjänster är lagrummet också för konsumententreprenader Konsumenttjänstlagen. Efter som konsumententreprenader ofta innehåller planarbeten så finns de med också i Plan- och Bygglagen. I Konsumenttjänstlagen beskrivs besiktningsförfarandet vid konsumententreprenader utförligt i paragraferna 51 till 61.

Det finns också föreskrifter att följa vid konsumententreprenader. Två av de bestämmelser som innehåller föreskrifter om konsumententreprenader är ”Allmänna Bestämmelser för totalentreprenader avseende byggnads-, anläggnings- och installationsarbeten ABT 06” och ”Allmänna Bestämmelser för byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader AB 04”.

Förutom Plan- och Bygglagen är de andra tre källorna relativt lättillgängliga för en privatperson, som faktiskt bör ta sig tid att läsa dem. En genomläsning kan ge en väldigt god grund att stå på i mötet med de fackmän som kommer att utföra den konsumententreprenad som eventuellt skall utföras.

Vilka typer av besiktningar regleras i bestämmelser och Konsumenttjänstlagen?

Det finns en rad olika typer av besiktningar beskrivna i de lagrum som är relevanta vid konsumententreprenader.

Det är viktigt att beställaren av en konsumententreprenad känner till de olika typer av besiktningar som han eller hon kan låta genomföra under det att entreprenaden pågår, håller på att avslutats eller efter att entreprenaden har avslutats. Beställaren, konsumenten, har mycket att vinna på att bevaka sina intressen genom att låta genomföra besiktningar. Detta gäller särskilt för en konsument som saknar erfarenheter från tidigare köp av konsumententreprenader.

Nedan kommer vi att beskriva olika typer av besiktningar och när dessa är relevanta för beställaren av en konsumententreprenad. Betalning till besiktningsmannen för utförd besiktning ombesörjs av den part som beställt besiktningen.

Förbesiktning

En förbesiktning är precis som det låter en besiktning som äger rum innan entreprenaden är avslutad. Entreprenören eller beställaren har rätt att påkalla en förbesiktning om en sådan underlättar arbetet på konsumententreprenaden så till vida att de arbeten som ska förbesiktigats inte låter sig besiktigas senare i processen för att de då är inbyggda i till exempel väggar, golv eller marken. Att besiktiga dessa delar av arbetet efter avslutad entreprenad skulle med andra ord vara kostnadskrävande och utgöra en olägenhet för en eller båda parterna.

Ett annat skäl till att en förbesiktning genomförs kan vara att beställaren vill kunna börja nyttja en del av fastigheten där konsumententreprenaden utförs innan denna är helt avslutad. Ett exempel kan vara att ett garage är färdigt och man vill börja nyttja det innan bostadshuset är helt färdigt.

Statusbesiktning

En statusbesiktning utförs oftast på redan färdigställda entreprenader. Ett enkelt exempel är att en konsument köper ett redan byggt hus och vill besiktiga statusen på tak och väggar för att kunna göra en bedömning av underhållsbehov det kommande decenniet. En statusbesiktning utförs ofta på bara några timmar.

Efterbesiktning

En efterbesiktning är precis som det låter en besiktning som äger rum efter att något annat har hänt. Det andra är i detta fall att en tidigare besiktning ägt rum och att det då konstaterats fel som entreprenören ålagts att avhjälpa. Efterbesiktningen syftar till att kontrollera att felen faktiskt är avhjälpta på ett korrekt sätt. Om entreprenören kallat till en efterbesiktning men beställaren av någon anledning agerar på ett sätt som gör det omöjligt att genomföra efterbesiktningen, till exempel genom att inte bereda tillträde till ett hus, skall felet anses vara avhjälpt trots att efterbesiktningen inte ägt rum.

Särskild besiktning

En så kallad särskild besiktning kan utföras för fel som konsumenten har rätt att åberopa trots att en slutbesiktning ägt rum och felen inte protokollförts då.

Enligt § 60 i Konsumenttjänstlagen får konsumenten åberopa fel som konsumenten påtalat vid en slutbesiktning men besiktningsmannen inte ansett vara fel. Konsumenten får också påtala fel som besiktningsmannen inte märkt eller inte borde ha märkt när denne genomförde slutbesiktningen. Slutligen har konsumenten sex månaders frist att påtala fel som denne upptäckt inom sex månader efter slutbesiktningen.

Garantibesiktning

En så kallad garantibesiktning kan utföras innan entreprenadgarantin gått ut. Vid en garantibesiktning skall fel som uppstått under garantitiden besiktigas. Det är viktigt att notera att fel som upptäckts i samband med slutbesiktningen inte är föremål för besiktning vid en garantibesiktning, oavsett om dessa fel är avhjälpta eller inte. En garantibesiktning påkallas av konsumenten.

Slutbesiktning

Slutbesiktningen är den typ av besiktning som är vanligast och viktigast för konsumenten. En slutbesiktning utförs, som hörs på ordet, i slutskedet av entreprenaden. Båda parter får kalla till en slutbesiktning, men konsumenten har ofta mer att tjäna på en slutbesiktning än vad entreprenören har.

Vid en slutbesiktning går besiktningsmannen noggrant igenom hela entreprenaden, både utifrån avtalen mellan entreprenören och konsumenten och lagar och regler. Eventuella fel skall antecknas i ett besiktningsutlåtande. Fel som antecknats där anses som reklamerade.

En besiktningsman skall inte vara jävig och han eller hon ska inneha den kompetens som krävs för att kunna utföra uppdraget på ett professionellt sätt.

Sammanfattning – Varför utföra besiktning av en konsumententreprenad?

Varför är besiktning av en konsumententreprenad bra för beställaren? För en konsument är köpet av en entreprenad ofta en mycket stor affär. För att skydda sig själv i samband med genomförandet av en entreprenad är det därför ofta en väldigt stor fördel för konsumenten att använda sig av en besiktningsman som genomför en eller flera olika besiktningar av entreprenaden.

Syftena med besiktningarna kan vara flera men de vanligaste typerna av fel som söks vid besiktningens genomförande är olika typer av byggfusk. En av de många fördelarna med en besiktning är att konsumenten kan gå i tvist med entreprenören med hjälp av det besiktningsutlåtande som besiktningsmannen utfärdar efter en besiktning.

De vanligaste typerna av besiktning är statusbesiktning, efterbesiktning, särskild besiktning, garantibesiktning och slutbesiktning. De rättskällor som tar upp besiktningar är bland andra Konsumenttjänstlagen, plan- och bygglagen samt bestämmelser utfärdade av myndigheter som reglerar konsumententreprenader.

Det som är mycket viktigt för konsumenten att komma ihåg när han eller hon beställer en totalentreprenad eller en konsumententreprenad är att besiktningarna gör det mycket lättare för konsumenten att hävda sin rätt gentemot entreprenören, som säkert är mycket erfaren. Ett besiktningsutlåtande är en handling som kan stötta konsumenten om denne skulle komma att kräva skadestånd för fel i entreprenad eller hamna i någon annan entreprenadtvist.

Rättsakuten kan ge råd till konsumenter som upphandlar entreprenader!

Rättsakuten finns tillhands för den konsument som har funderingar över hur man säkrast köper en entreprenad. Det är inte ovanligt att tvister i samband med entreprenader blir mycket kostsamma för konsumenten så det är en mycket god idé att i förväg kontakta en erfaren jurist som kan ge säkra råd om besiktningar av entreprenader och annat inom fastighetsrätt redan innan processen sätts igång. Rättsakuten välkomnar kontakter från intresserade konsumenter.