Vad är fastighetsrätt?

Fastighetsrätten bryter den vanliga strukturen på juridiken och handlar om alla frågor kopplade till fastigheter. Den brukar delas in i den allmänna och den speciella fastighetsrätten.

Den vanliga strukturen på juridiken

I allmänhet brukar man dela in juridiken utifrån rättsförhållandet – vilka som är parter i rättsförhållandet och vilket slags rättsförhållande det är. Det första indelningen som brukar göras är därför uppdelningen mellan civilrätt och offentlig rätt.

Civilrätt är rättsområden med rättsförhållanden mellan privata subjekt, det vill säga privatpersoner, bolag, föreningar och liknande.

Offentlig rätt är rättsområden med rättsförhållanden mellan det allmänna, det vill säga stat och kommun, och privata subjekt, där det allmänna agerar i egenskap av beslutsfattare eller myndighet i övrigt. En kommun kan var part i ett civilrättsligt förhållande, men då på samma villkor som privata subjekt.

Civilrätten delas sedan i sin tur upp i rättsområden som obligationsrätt, sakrätt och skadeståndsrätt, medan offentlig rätt delas upp i rättsområden som statsrätt, förvaltningsrätt, straffrätt och processrätt.

Juridiska frågor kopplade till fastigheter

Som du kanske läst på vår sida om fastighetsjurister så är fastighetsrätten det rättsområde som handlar om alla juridiska frågor kopplade till fastigheter. Det är praktiska skäl som ligger bakom att fastighetsrätten bryter den vanliga strukturen på juridiken och utgör ett självständigt ämne inom rättsvetenskapen. Frågorna som rör fastigheter har ett sådant starkt samband att det är lättare att förstå dem om de behandlas i ett sammanhang och därför är det en vanlig specialinriktning bland praktiskt verksamma jurister.

Det finns såklart vissa gränsdragningsproblem. När är kopplingen till fastigheter tillräckligt stark? Ofta räknas frågor som rör fastigheter i vid mening till fastighetsrätten. Gränserna är med andra ord väl tilltagna.

Allmän fastighetsrätt

Oftast delar man in fastighetsrätten i allmän fastighetsrätt och speciell fastighetsrätt. Allmän fastighetsrätt är i mångt och mycket identiskt med den civilrättsliga delen av fastighetsrätten. Den rör bland annat frågor om övergång och nyttjande av fastigheter och om vissa relationer mellan grannar. De viktigaste lagarna inom den allmänna fastighetsrätten är:

 • Jordabalken
 • Bostadsrättslagen

Speciell fastighetsrätt

Speciell fastighetsrätt är därmed identiskt med den offentligrättsliga delen av fastighetsrätten. Den speciella fastighetsrätten delas ibland in i delområdena markrätt och miljörätt. Den speciella fastighetsrätten rör frågor om indelning och registrering av fastigheter, skapandet av lämpliga fastigheter, visst nyttjande och drift av fastigheter samt bebyggelse och infrastruktur. De viktigaste lagarna inom den speciella fastighetsrätten är:

 • Fastighetsbildningslagen
 • Plan- och bygglagen
 • Miljöbalken
 • Anläggningslagen
 • Expropriationslagen
 • Skogsvårdslagen
 • Jaktlagen
 • Fiskelagen
 • Minerallagen
 • Jordförvärvslagen

Entreprenadrätt

Entreprenadrätt är det rättsområde som handlar om de juridiska frågor som är aktuella vid en entreprenad, det vill säga ett företags åtagande att utföra ett visst större arbete eller en viss större leverans, oftast avseende en fast anläggning.

Ofta räknas entreprenadrätten till fastighetsrätten, även om det inte är självklart. Anledningen är att kopplingen till fastigheter är stark då entreprenader ofta innefattar arbeten på en fastighet.

Fyll i din e-post för att få en gratis guide om bostadsköp

Relaterade artiklar

Hur kan vi hjälpa till?

Beskriv kortfattat hur vi kan hjälpa dig så återkommer vi snarast.