Om en bostadsrättshavare inte sköter sig så kan han eller hon precis som en hyresgäst blir uppsagd. Bostadsrättslagen reglerar när en bostadsrättshavare misskött sig så att nyttjanderätten till lägenheten är förverkad och han eller hon är tvungen att flytta.

Förverkande och uppsägning

Om en bostadsrättshavare missköter sig kan nyttjanderätten till den lägenhet som innehas med bostadsrätt bli förverkad. Att nyttjanderätten är förverkad betyder att bostadsrättsföreningen har rätt att säga upp bostadsrättshavaren och att bostadsrättshavaren måste flytta från bostadsrätten.

Nio skäl till uppsägning

I bostadsrättslagen finns en uppräkning i nio punkter som anger när nyttjanderätten är förverkad och därmed när bostadsrättsföreningen har rätt att säga upp bostadsrättshavaren.

Dessa nio punkter är:

  1. Försenad betalning av insats eller upplåtelseavgift.
  2. Försenad betalning av årsavgift.
  3. Otillåten upplåtelse i andra hand.
  4. Användning i strid med ändamålet eller inneboende till men för föreningen eller andra medlemmar.
  5. Orsakat angrepp av ohyra eller bidragit till spridning av ohyra.
  6. Vanvård av lägenheten eller störningar i boendet.
  7. Inte lämnat föreningen tillträde till lägenheten.
  8. Missköter annan skyldighet som är av synnerlig vikt för föreningen.
  9. Användning av lägenheten i brottslig verksamhet.

Undantag vid ringa förseelse

Även om bostadsrättshavaren har gjort sig skyldig till något som nämns i de nio punkterna är nyttjanderätten inte förverkad om det som bostadsrätthavaren har gjort är av ringa betydelse. Vad som är av ringa betydelse ska bedömas utifrån omständigheterna i det enskilda fallet. Bedömningen ska vara objektiv och det betyder att bostadsrättsföreningen inte kan bestämma vad som ska anses vara ringa och inte, till exempel genom en bestämmelse i stadgarna.

Undantag vid rättelse

I de flesta fall kan bostadsrättshavaren undvika uppsägning om han eller hon vidtar rättelse. Bostadsrättsföreningen ska säga till när den upptäcker det som hänt och om bostadsrättshavaren då vidtar rättelse utan dröjsmål, så får bostadsrättshavaren inte sägas upp.

Rättelse är dock inte möjligt om det är fråga om ohyra, brottslig verksamhet eller särskilt allvarliga störningar i boendet. När det gäller betalning av årsavgift kan bostadsrättshavaren vidta rättelse genom så kallad återvinning av bostadsrätten.

Uppsägning inom viss tid

Bostadsrättsföreningen är i vissa fall tvungen att säga upp bostadsrättshavaren inom viss tid. Om detta inte sker förlorar bostadsrättsföreningen sin rätt att säga upp bostadsrättshavaren.

Om bostadsrättshavaren otillåtet upplåter bostadsrätten i andra hand, så måste bostadsrättsföreningen kräva rättelse inom två månader från det att föreningen fått reda på upplåtelsen.

Om bostadsrättshavaren orsakar angrepp av ohyra, bidrar till spridning av ohyra eller missköter annan skyldighet som är av synnerlig vikt för föreningen, så måste bostadsrättsföreningen säga upp bostadsrättshavaren inom tre månader.

Om bostadsrättshavaren använt lägenheten i brottslig verksamhet, så måste bostadsrättsföreningen säga upp bostadsrättshavaren inom två månader från det att föreningen fått reda på verksamheten. Om åtal har väckts kan föreningen dock vänta tills två månader efter en dom vunnit laga kraft eller rättegången avslutats på annat sätt.

Vad händer efter att man har flyttat?

En uppsägning betyder att bostadsrättshavaren måste flytta, men vad händer sedan? Det är nyttjanderätten som är förverkad, men det betyder inte att bostadsrättshavaren helt förlorat sin bostadsrätt.

Det vanliga är att bostadsrättshavaren och bostadsrättsföreningen kommer överens om att bostadsrätten ska säljas via en mäklare. Om parterna inte kan komma överens, så kan bostadsrättsföreningen få till en tvångsförsäljning enligt särskilda bestämmelser i bostadsrättslagen.

Kontakta Rättsakutens jurister!