Vad kostar det att anlita en fastighetsjurist?

Möjligheterna att få hjälp med kostnaden för en fastighetsjurist genom att motparten, försäkringsbolaget eller staten betalar ser lite annorlunda ut. Fastighetsrätten har många specialdomstolar med speciella regler och där rättsskydd och rättshjälp ofta inte täcker kostnaderna.

Tre sätt att få hjälp med kostnaderna

Du kanske har läst vår allmänna text om vad det kostar att anlita en jurist och känner till att det beror dels på vilket slags ärende det är fråga om, dels om du kan få hjälp med kostnaderna eller måste stå för dem själv.

En fastighetsjurist kan hjälpa dig med många slags ärenden, så kostnaden kan variera mycket. I en tvist inför domstol är det vanligt att ombudskostnader ligger mellan 100 000 och 300 000 kronor i första instans. Är det en tvist i flera instanser blir kostnaden högre. Är det fråga om ett avtal så är det vanligt med ett fast pris på upp till 15 000 kronor för enklare avtal. Mer komplicerade avtal kan kosta mer. Ansökningsärenden liknar tvister, men har ofta lägre kostnad, eftersom en större del av rättegången är skriftlig.

När det gäller frågan om hjälp med kostnaderna, så finns det tre huvudsakliga sätt att få hjälp med kostnaderna, nämligen:

  • Motparten betalar.
  • Ditt försäkringsbolag betalar genom rättsskyddet i din försäkring.
  • Staten betalar genom rättshjälp.

Specialdomstolar inom fastighetsrätten

Huvudregeln enligt rättegångsbalken – som är tillämplig på våra allmänna domstolar, tingsrätten, hovrätten och Högsta domstolen – är att den som förlorar målet ska ersätta motpartens rättegångskostnader. Speciella regler gäller bland annat om någon part orsakat onödiga kostnader. Om båda parterna vunnit delvis kan kostnaderna fördelas mellan parterna och om parterna förliks är huvudregeln att parterna står för sina egna rättegångskostnader.

Många tvister inom fastighetsrätten handläggs som tvister vid de allmänna domstolarna och i dessa fall kan du få hjälp med kostnaderna genom att motparten betalar, om du vinner målet.

Inom fastighetsrätten finns det dock också andra regler om rättegångskostnader. Det finns särskilda mark- och miljödomstolar och dessa handlägger i huvudsak tre typer av ärenden, nämligen ärenden enligt miljöbalken, ärenden enligt fastighetsbildningslagen och ärenden enligt plan- och bygglagen. Alla dessa ärenden ryms inom det som en fastighetsjurist kan hjälpa till med och det gäller särskilda regler för rättegångskostnader i alla tre lagarna. Bestämmelserna enligt miljöbalken är relativt komplicerade, men huvudregeln är att sökanden får stå för sina egna rättegångskostnader. Detsamma gäller enligt plan- och bygglagen. Enligt fastighetsbildningslagen får domstolen efter vad som är skäligt besluta att den som förlorar målet ska ersätta den som vinner.

Sedan finns det olika nämnden som prövar ärenden inom fastighetsrätten, framför allt hyres- och arrendenämnderna. Huvudregeln är att vardera parten står sina egna rättegångskostnader i dessa nämnder. Om nämndens beslut överklagas till Svea hovrätt gäller dock rättegångsbalkens bestämmelser.

Det finns också ärenden inom fastighetsrätten som handläggs i det allmänna förvaltningsdomstolarna – förvaltningsrätten, kammarrätten och Högsta förvaltningsdomstolen. Det är till exempel prövningar enligt jordförvärvslagen och minerallagen. I dessa fall är huvudregeln att sökanden får stå för sina egna rättegångskostnader.

Villa- och hemförsäkringens rättsskydd

Som privatperson har man ofta en hemförsäkring som innehåller ett rättsskydd. Detta rättsskydd täcker som huvudregel tvister i privatlivet. Ur fastighetsrättslig synvinkel kan man uttrycka det som att rättsskyddet täcker tvister som rör boendet.

Om du har en ren hemförsäkring så täcker den inte tvister som du har i egenskap av fastighetsägare. Om du har en villaförsäkring så täcker den bara tvister som rör bostadsfastigheten och inte andra fastigheter du kanske äger. Om du har en lantbruksfastighet så täcker försäkringen kanske bara tvister som är kopplade till bostadshuset.

Sedan kan man förenklat säga att rättsskyddet bara täcker tvister där rättegångsbalken är tillämplig. Kostnader i mark- och miljödomstolen täcks som huvudregel inte. Vissa skadestånds- och ersättningsmål kan dock täckas och vissa försäkringar täcker ärenden enligt fastighetsbildningslagen. Kostnader i hyres- och arrendenämnderna täcks inte, men däremot kostnader som uppstår om ärendet överklagas till Svea hovrätt.

Sedan är vissa undantag vanliga i rättsskyddet. Det gäller till exempel inte tvister som gäller små belopp eller tvister som grundas på att du gått i borgen, förvärvat en fordran eller gjort andra ekonomiska åtaganden som är ovanliga för privatpersoner. Ett intressant undantag är att många försäkringar undantar tvister med före detta makar eller sambor. En del fastighetsrättsliga tvister, framför allt om innehav av fastighet eller nyttjanderätt, uppstår ofta mellan närstående.

Företagsförsäkringens rättsskydd

Som företagare har man ofta en företagsförsäkring som innehåller ett rättsskydd. Detta rättsskydd täcker som huvudregel tvister som är knutna till verksamheten. Den verksamhet som är försäkrad framgår av försäkringsbrevet. Det är viktigt att kontrollera detta om man har flera olika verksamhetsgrenar.

Om verksamheten på något sätt är knuten till fastigheter, så är det viktigt att ha en tilläggsförsäkring i form av en fastighetsförsäkring. Annars är det stor risk att rättsskyddet inte täcker de tvister som uppstår. Grundförsäkringen omfattar dock ofta fastighetsrättsliga tvister som man har samband med företagets lokaler. Däremot undantas ofta ärenden i hyres- och arrendenämnderna.

Rättshjälp för fastighetsrättsliga tvister

Om du uppfyller de allmänna kraven för rättshjälp, det vill säga bland annat att du har låg inkomst och att du inte har någon rättsskyddsförsäkring, så kan du ha rätt till rättshjälp vid fastighetsrättsliga tvister.

Även om det alltid går att söka rättshjälp för att se, är dock sannolikheten liten att du ska beviljas rättshjälp när det gäller överklaganden av myndighetsbeslut. Tanken bakom detta är att domstolarnas skyldighet att själva tillgodose dina intressen är större i de allmänna förvaltningsdomstolarna. Detta gör att du troligen inte får rättshjälp i många av de fastighetsrättsliga ärendena i mark- och miljödomstolar och i allmänna förvaltningsdomstolar.

Fråga juristen

Har du frågor om fastighetsrättsliga ärenden eller vad det skulle kosta att anlita en jurist i just ditt ärende? Vill du komma i kontakt med en jurist som kan fastighetsrätt, så besök vår sida om fastighetsjurister.

Relaterade artiklar