Tvist med hantverkare?

Alla som äger en fastighet kommer med säkerhet att vid något tillfälle att komma i kontakt med hantverkare, kontakter som tyvärr inte allt för sällan kan leda till en tvist. Tvist med hantverkare kan handla om underhåll på fastigheten, som kan vara en villa, radhus, sommarstuga med flera är något som ständigt pågår i mindre eller större omfattning, och vid jämna mellanrum kommer det att krävas större insatser för att fastigheten till slut inte ska bli otjänlig att bo i.

Tvister med hantverkare

Alla som äger en fastighet kommer med säkerhet att vid något tillfälle att komma i kontakt med hantverkare, kontakter som tyvärr inte sällan kan leda till en tvist. Underhåll på fastigheten, som kan vara en villa, radhus, sommarstuga med flera är något som ständigt pågår i mindre eller större omfattning, och vid jämna mellanrum kommer det att krävas större insatser för att fastigheten till slut inte ska bli otjänlig att bo i.

Projekt som kräver en mer omedelbar och större insats av hantverkare är när ett hus byggs. För många privatpersoner som bygger ett eget hus är det den största affären som de någonsin kommer att göra, och det är en affär som dessa privatpersoner många gånger är väldigt oförberedda inför. Att det förhåller sig på det viset leder nästan alltid till att det uppstår en obalans avseende styrkeförhållandet mellan hantverkaren och den konsument som köper tjänster från hantverkaren. Denna obalans kan leda till att tvister uppstår efter att projektet avslutats eftersom konsumenten då känner sig lurad. Det finns dock en hel del åtgärder som kan vidtas för att undvika att tvister ska uppstå. Det är trots allt mycket tröttsamt, dyrt och tidsödande att driva tvister.

Vanliga tvister med hantverkare

En av de första åtgärderna en konsument bör vidta för att undvika att hamna i tvist med en hantverkare är att läsa på och informera sig. En konsuments skydd i en relation med en hantverkare är i huvudsak reglerade i Konsumenttjänstlagen, där de vanligaste typerna av tvister med en hantverkare också går att utläsa från vad Konsumenttjänstlagen behandlar. I Konsumenttjänstlagen är det följande fel relaterade till professionella tjänster som särskilt behandlas:

  • Fel i tjänst, att en hantverkare helt enkelt inte har utfört arbetet på ett korrekt sätt. Felet behöver inte vara synligt omedelbart då arbetet utförts. En konsument kan hävda fel i tjänst även senare om felet visar sig först vid en senare tidpunkt
  • Dröjsmål, att hantverkaren inte är klar med arbetet vid den tidpunkt som var överenskommen
  • Att hantverkaren brutit mot lagen. Det kan till exempel vara att en viss typ av avlopp fungerar som det ska rent tekniskt men att det inte skyddar miljön på det sätt som lagen stadgar

Det finns många varianter av ovanstående vanliga fel och trots att beskrivningen ovan är tämligen enkel att förstå så kan det vara svårt att bevisa exakt vad som är fel och vem som bär ansvaret för att felet uppkommit. Det kan till exempel vara så att konsumenten skulle gett hantverkaren tillträde till huset vid en viss tidpunkt men inte gjorde det. Då kan hantverkaren hävda att det var på grund av denna omständighet som ett visst fel, eller en försening, uppstod.

Hur man ingår ett avtal med en hantverkare för att undvika onödig tvist

Som vi nämnde ovan är det viktigt att konsumenten informerar sig innan att han eller hon ingår avtal med en hantverkare, detta är särskilt viktigt ur ett perspektiv som beaktar en eventuell tvist med hantverkaren. Som i de flesta relationer är det ibland svårt att förutse att tvister kan uppstå. Så är fallet också när ett avtal ingås med en hantverkare. När diskussionen om arbetet som ska utföras först äger rum är det ofta två mycket positiva parter som träffas och som under det att diskussionen pågår verkar rörande överens om exakt vilket arbete det är som ska utföras, hur detta arbete ska utföras och när arbetet skall vara klart. Det är heller inte ovanligt att arbetet inleds baserat på endast en diskussion, utan några skrivna avtal. Dessa sätt att agera är stora misstag som dessvärre ofta leder till framtida tvister med hantverkaren.

Det är för att undvika en tvist med en hantverkare starkt rekommenderat att innan arbetet påbörjas ha ingått ett avtal som är mycket tydligt, nedskrivet och undertecknat av båda parter. Eftersom tvister med hantverkare är mycket vanliga har det på grund av just detta förhållande tagits fram standardavtal som en konsument kan använda för att undvika framtida tvister när han eller hon ingår avtal med hantverkaren. Ett sådant avtal är Hantverkarformuläret. Detta formulär är mycket enkelt utformat, lättbegripligt och kort samtidigt som det innehåller alla väsentliga delar som behövs för att avtalet ska fungera.

Om det är mer omfattande arbeten som en hantverkare skall utföra kan det vara en god idé att konsumenten vänder sig till en jurist för att få hjälp med att utforma och ingå ett avtal som kan hjälpa konsumenten att undvika framtida tvister med hantverkaren. Det kan tyckas vara mycket omständigt och dyrt att använda sig av en jurist men det ska jämföras med kostnader och omständigheter som kan uppkomma vid en senare tvist med hantverkaren.

Slipp tvister med hantverkare genom att följa upp arbetet

Förutom att läsa på ordentligt samt ingå ett tydligt, skriftligt, avtal med hantverkaren för att undvika tvist med denne kan konsumenten vara mycket noggrann med att följa upp hantverkarens arbete under det att arbetet pågår. Denna uppföljning behöver många gånger inte vara mer komplicerad än att besöka platsen där arbetet utförs för att höra sig för hur det går och om arbetet fortlöper enligt tidplanen.

Vid större och mer komplexa arbeten kan konsumenten anlita en besiktningsman för att besiktiga arbetet och avgöra om det utförs fackmannamässigt.

Sammanfattning – Tvist med hantverkare

De viktigaste punkterna att ha med sig för att undvika tvister med hantverkare är:

  • Var väl förberedd, läs Konsumenttjänstlagen och Hantverkarformuläret innan ett avtal ingås
  • Ingå alltid ett skriftligt avtal med hantverkaren och se till att arbetet som ska utföras beskrivs i detalj
  • Påtala för hantverkaren om något är särskilt väsentligt, som till exempel att arbetet under alla omständigheter ska vara slutfört en viss dag. Detta är mycket viktigt för eventuella framtida tvister. Om tiden är extra viktig- lägg till en vitesklausul.
  • En konsument ska omedelbart anlita en jurist om han eller hon upptäcker fel som kan leda till krav på skadestånd från hantverkaren

Rättsakuten – Erfarenhet och kompetens vid tvist med hantverkare

Rättsakuten har drivit många tvister med hantverkare å konsumenters vägnar och har under dessa processer skaffat en mycket bred erfarenhet från och stor kompetens om de avtal som används mellan konsumenter och hantverkare. Den konsument som behöver hjälp att driva en tvist med en hantverkare är varmt välkommen att kontakta Rättsakuten omgående.

Relaterade artiklar

Hur kan vi hjälpa till?

Beskriv kortfattat hur vi kan hjälpa dig så återkommer vi snarast.