Vad händer vid tvist med entreprenören vid slutbesiktning av småhusentreprenad?

Hur ska man hantera en tvist som följd av en slutbesiktning av en entreprenad?  När en konsument beställer en entreprenad är det väldigt ofta en småhusentreprenad som han eller hon beställer. Denna småhusentreprenad syftar väldigt ofta till att bygga ett bostadshus som konsumenten avser att flytta in i direkt när småhusentreprenaden är avslutad.

Tvist mellan beställaren och hantverkaren

Sett ur konsumentens synvinkel så företar han eller hon som beställare och privatperson av en småhusentreprenad ett väldigt stort projekt, säkert mycket större än nästan alla andra projekt han eller hon företagit som privatperson. Med hänsyn till detta är det viktigt att konsumenten, beställaren, har kännedom om en eventuell tvist med hantverkaren ska hanteras för den händelse att konsumenten inte är nöjd med resultatet av småhusentreprenaden.

Vad är viktigt att tänka på vid avtal om entreprenadtjänst för att undvika tvist?

För en konsument som ingår ett avtal om en entreprenadtjänst är det en mycket god idé att redan innan avtalets ingående läsa på om hur entreprenadavtal fungerar. Det finns många bra argument för varför det är viktigt att läsa på, ett av dessa argument är att en eventuell tvist kan bli mycket kostsam och emotionellt påfrestande så om man kan undvika en sådan tvist genom att vara påläst så är det bra att vara just påläst.

Hur tillvarata rättigheter som konsument vid beställning av småhusentreprenad?

Det som en konsument bör göra innan han eller hon gör en beställning av en småhusentreprenad är att:

 • Läsa igenom Konsumenttjänstlagens paragrafer som berör småhusentreprenader.
 • Anlita en besiktningsman för att göra besiktningar av det arbete entreprenören utfört. Slutbesiktningen är särskilt viktig
 • Läs de standardavtal som byggbranschen använder vid småhusentreprenader, som till exempel hantverkarformuläret och Allmänna Bestämmelser för Småhusentreprenader, ABS 18
 • Kontakta en jurist och inled en diskussion om vilka problem som kan uppstå vid en småhusentreprenad och hur dessa bäst kan undvikas
 • Alltid reklamera upptäckta fel. Meddela entreprenören skriftligen vilka fel som är upptäckta. Det är viktigt att alla avvikelser från avtalet är att betrakta som fel, även förseningar
 • Om entreprenören inte avhjälper fel som konsumenten reklamerat skall juristen kontaktas igen, denna gång för att väcka talan mot entreprenören

 

Hur ska man hantera en tvist efter en slutbesiktning av en entreprenad

Konsumentens rättigheter – Vilken lag är den centrala vid konsumententreprenad?

En beställare av en småhusentreprenad som gör beställningen som konsument, vilket vi kommer att utgå ifrån i den här artikeln, har sitt främsta stöd vid eventuella tvister i Konsumenttjänstlagen.

I Konsumenttjänstlagen stadgas konsumentens rättigheter i samband med beställning av en småhusentreprenad i kapitlet i paragraferna 51 till 61 ”Särskilda bestämmelser om småhusentreprenad”. I dessa paragrafer beskrivs förfarandet med slutbesiktning av en småhusentreprenad men också den särskilda rätt till garanti som konsumenten har. I 59:e paragrafen stadgas att ”…småhusentreprenaden alltid anses felaktig om ett förhållande … visar sig inom två år efter det att entreprenaden godkändes vid slutbesiktning eller, om slutbesiktning inte har gjorts, inom två år efter det att arbetena avslutades”.

Konsumenten har alltså i realiteten två år på sig att upptäcka fel som kan ha förbisetts vid slutbesiktningen och kan åberopa dessa fel vid en tvist med hantverkaren om felen kan härledas till hantverkarens arbete fram till tidpunkten för slutbesiktningen. Konsumenten kan alltså inte åberopa fel som uppkommit inom två år på grund av till exempel konsumentens vårdslösa användande av huset.

Vilka avtalstyper är de vanligast använda vid konsumententreprenad?

Hantverkarformuläret och Allmänna Bestämmelser för Småhusentreprenad, ABS 18, är de viktigaste avtalstyperna i samband med en konsumententreprenad vid byggande av ett småhus.

Hantverkarformuläret är ett mycket enkelt formulär som gör det enkelt att på papper dokumentera vad det är parterna kommit överens om. Formuläret gör det lättare att komma ihåg vad som bör tas med i överenskommelsen.

ABS 18 innehåller till stora delar paragrafer från Konsumenttjänstlagen men har också en del egna paragrafer som förtydligar hur konsumenten och entreprenören skall förhålla sig till varandra. ABS 18 vägleder också konsumenten vid en eventuell tvist, som skall avgöras i allmän domstol i första hand. En tvist kan dock också anmälas till Allmänna Reklamationsnämnden och konsumenten kan även söka stöd hos kommunens konsumentvägledare.

Slutbesiktning och olika sorters besiktningar

Hur ska man hantera en tvist som följd av en slutbesiktning av en entreprenad? Slutbesiktningen är den viktigaste av de besiktningar som beställaren av en entreprenad kan få utförd. Slutbesiktningen skall utföras av en besiktningsman som har erfarenhet och fackkunskaper. Besiktningsmannen skall uppträda oberoende av parterna, han eller hon ska undersöka entreprenaden noggrant och anteckna alla eventuella fel samt parternas synpunkter i ett detaljerat besiktningsutlåtande som skall komma parterna till del. I besiktningsutlåtandet skall det tydligt framgå om småhusentreprenaden är godkänd eller inte. Därefter skall entreprenören åtgärda upptäckta fel inom två månader.

Andra vanliga former av besiktningar är statusbesiktningen, för att undersöka entreprenadens status vid ett exakt tillfälle, efterbesiktningen då avhjälpta fel följs upp, samt den särskilda besiktningen och garantibesiktningen.

Vilka är de vanliga felen vid en slutbesiktning?

Hur ska man hantera en tvist som följd av en slutbesiktning av en entreprenad? De vanligaste felen som upptäcks vid en slutbesiktning av en småhusentreprenad är:

 1. Fel i tjänsten. Hantverkaren har inte utfört arbetet på ett korrekt sätt
 2. Avvikelser från avtalet. Till exempel, det är inga fel på ytterdörren som monterats men den har inte det fönster som den enligt avtalet skulle ha
 3. Hantverkaren tar för mycket betalt
 4. Hantverkaren är försenad med arbetet. Det kan ibland låta trivialt men för den konsument som sålt sin tidigare bostad för att flytta in i sitt nya hus en viss dag är några dagars försening inte triviala dagar
 5. Fel i kvalitet
 6. Andra tvister om vad som är överenskommet

Tvist med besiktningsmannen

Det kan förstås också hända att en tvist till följd av en slutbesiktning handlar om en tvist med besiktningsmannen. Om en konsument inte är nöjd med den besiktning som utförts av en besiktningsman kan han eller hon påkalla en så kallad överbesiktning. Då ersätts den tidigare besiktningen av en ny besiktning. En begäran om överbesiktning skall göras inom tre veckor efter det att parterna fått ta del av besiktningsutlåtandet från den första besiktningen.

Sammanfattning – Hur ska man hantera en tvist som följd av en slutbesiktning av en entreprenad?

När en konsument är beställare av en entreprenad gör han eller hon antagligen en väldigt stor affär relativt till sin inkomst. Till detta kommer att en entreprenad är en mycket komplex affär vilket gör att konsumenten ofta har ett mycket stort underläge jämfört med entreprenören avseende fackmannakunskaper.

Det som konsumenten bör göra innan han eller hon ingår ett avtal om en entreprenad är att läsa på ordentligt om de avtal och lagar som har bäring på en entreprenad samt också läsa igenom själva avtalen och lagarna, särskilt då Konsumenttjänstlagen. Större kunskaper stärker konsumentens position.

Vidare bör konsumenten redan från början förbereda sig för att genomföra en eller flera besiktningar av entreprenaden under det att den pågår och, framförallt, när entreprenaden skall avslutas. Slutbesiktningen är av mycket stor vikt och det besiktningsutlåtande som besiktningsmannen skriver är ett dokument som är mycket värdefullt för konsumenten om han eller hon skulle behöva gå i tvist med entreprenören.

Rättsakuten har stor erfarenhet av tvister efter slutbesiktningar

Rättsakuten har under många år arbetat med entreprenadrätt och har byggt upp stor erfarenhet och expertis inom området. Vi har också framgångsrikt hävdat konsumenters intressen vid domstolar över hela Sverige.

Den konsument som är driven och vill vara på säkra sidan inför köpet av en entreprenad är välkommen att kontakta Rättsakuten redan idag.