Olika sorter av entreprenader

Vilka olika sorter av entreprenader finns det? För den som står i begrepp att bygga till exempel ett hus för familjen är det ofta mycket ny information som behöver inhämtas.

Byggbranschen är full av olika begrepp och det finns en hel del jargong som det kan vara svårt att hålla reda på. En del av byggnadsprocessen som är viktig att förstå är den som handlar om entreprenader. Det finns en mängd olika entreprenader att hålla reda på. Det är bland andra generalentreprenad, totalentreprenad, blandad entreprenad, utförande entreprenad, underentreprenad.

Nedan ska vi gå igenom olika typer av entreprenader samt andra relevanta begrepp, som till exempel ÄTA-arbeten och funktionsansvar. Slutligen ska vi också kortfattat redogöra för hur entreprenadrätten regleras.

Vad är en generalentreprenör?

Det är inte sällan som man hör om en generalentreprenad. Men vad är då en generalentreprenad, och vem är det som leder en generalentreprenad? Idén med en generalentreprenad är att man samlar en rad olika underentreprenader i en övergripande entreprenad, generalentreprenaden, för att lättare kunna koordinera arbetet. Framförallt är det byggherren, beställaren, som slipper ansvaret för koordineringen mellan de olika entreprenörerna och istället kan lägga ut det jobbet på generalentreprenören.

För byggherren, den som beställer entreprenaden, är det mycket enklare att göra en upphandling av hela projektet samlat istället för att göra upphandlingar för varje liten del. Detta kan låta som en konstruktion bäst lämpad för mycket stora projekt, som till exempel väg- eller järnvägsarbeten.

Men faktum är att generalentreprenaden också används vid mindre arbeten. Den som beställer en villa vill kanske inte själv göra upphandling av grävarbeten, elektriker med flera funktioner. Istället väljer beställaren att anlita en byggfirma för att sköta allting, och för att anlita alla entreprenörer som utför mindre arbeten. Denna byggfirma blir då generalentreprenör.

Det finns flera varianter av generalentreprenader. Den vanligaste är att beställaren gör en upphandling av en generalentreprenad från en firma, detta kallas för en ren generalentreprenad. En annan variant är att beställaren gör alla upphandlingar själv och sedan överlåter ansvaret för samordningen på en generalentreprenör.Det finns fler sorter av entreprenader än konsumententreprenad

Det finns fler sorter av entreprenader än konsumententreprenad

Vad innebär totalentreprenad?

En totalentreprenad innebär att entreprenören själv utför inte bara arbetet utan också projekteringen. Beställaren vill ha en viss funktion men arbetet med hur denna funktion ska skapas överlämnas till totalentreprenören.

Vad innebär totalentreprenad inom industriellt byggande?

Inom industriell byggnation som avser stora volymer används nästan alltid totalentreprenaden som avtalsform. Ett exempel på volymbyggnation kan vara när en hel stadsdel ska byggas. Då beställer en byggherre ett helt område och behöver därför inte engagera sig i hur varje detalj utförs.

Vad innebär underentreprenad?

När man talar om underentreprenader avses avtalen som de entreprenörer som utför tjänster åt till exempel en generalentreprenör har. Underentreprenaden är ett eget avtal och påverkar inte avtalet mellan generalentreprenören och beställaren. Många av de grävmaskinister och lastbilschaufförer som vi ser på vägarbetsplatser i Sverige arbetar som underentreprenörer, för att ta ett exempel som många förstår.

Även om det oftast är generalentreprenören eller totalentreprenören som anlitar underentreprenören så är det inte ovanligt att byggherren, beställaren, vill godkänna de som anlitas för underentreprenader.

Vad innebär en utförande entreprenad?

En utförande entreprenad är precis som ordet antyder en entreprenad där entreprenören endast utför något. Det som entreprenören inte gör är alltså projekteringen. Projekteringen är den del av ett byggprojekt som är mer som ett konsultarbete. Vid en utförande entreprenad lämnar således byggherren, beställaren, över en färdig plan som utförande entreprenören har att följa.

Vem har ansvar vid styrd totalentreprenad?

En av de former av entreprenad som används när beställaren vill ha större kontroll är en så kallad styrd totalentreprenad. Ett exempel på styrning vid en styrd totalentreprenad kan vara att beställaren vill att vissa modeller av insatsprodukter ska användas. En av utmaningarna som finns med en styrd totalentreprenad är att ansvarsfördelningen kan bli oklar, särskilt som entreprenören fortfarande har ansvaret för den totala funktionen i entreprenaden. Ett ansvar som kommer trots att denne inte fattat alla beslut som påverkar just denna totala funktion.

Vad innebär funktionsansvar?

När en entreprenör ges ansvaret för funktion som kallas entreprenaden för funktionsentreprenad. Med detta menas att beställaren beställer en viss funktion som entreprenören sedan har att lösa rent tekniskt. Ett enkelt exempel kan vara att man vill kunna parkera sin bil i ett torrt och varmt utrymme varefter entreprenören bygger ett varmgarage. Funktionen man söker är ett torrt och varmt utrymme, garaget är den tekniska lösningen. Men den tekniska lösningen skulle också kunnat vara en lada, om den är torr och varm.

Vem har ansvaret för funktionen?

Med ”funktionen” i ett arbete avses det som man önskar som resultat av ett visst arbete. Ett visst objekt ska uppfylla den önskade funktionen, till exempel att en öppning i en vägg ska gå att öppna och stänga. Spontant kanske man tänker på en vanlig dörr när man vill kunna öppna och stänga en öppning i en vägg men ett draperi kan också lösa funktionen. Det är därför vanligt att beställaren specificerar en viss funktion för att undvika att till exempel ett hem får ett draperi istället för en ytterdörr.

Den som har ansvaret för att funktionen uppfylls på det sätt som det är tänkt är i de allra flesta fall entreprenören. Vid en utförande entreprenad har dock entreprenören inte ansvaret för funktionen, att till exempel en dörr fungerar som den ska, men entreprenören ska ändå utföra arbetet fackmannamässigt.

Vad innebär blandad entreprenad?

En blandad entreprenad är när entreprenaden innehåller både byggnation och tjänster. Det kan till exempel vara att en entreprenör står för koncept, ritningar, projektering, utförande och också marknadsföring och försäljning. En blandning av olika typer av kompetenser.En blandad entreprenad är när entreprenaden innehåller både byggnation och tjänster

En blandad entreprenad är när entreprenaden innehåller både byggnation och tjänster

Hur regleras entreprenadrätten?

Entreprenadrätt är ett samlingsbegrepp för de olika rättskällor som styr avtalen för de olika typerna av entreprenader som används. För konsumenten är Konsumenttjänstlagen mycket viktig vid upphandling och beställning av entreprenader. För näringsidkare finns det dock ingen allmän lagstiftning.

 Nu är det dock så förnämligt ordnat att det i Sverige finns en förening som heter Byggandets Kontraktskommitté (BKK) som organiserar stora beställare och utförare av entreprenader. Denna förening har tagit fram en rad med bestämmelser som de verkar för skall användas vid entreprenader.

De standardavtal som BKK ger ut kallas för ABT, vilket står för Allmänna Bestämmelser för Totalentreprenader Avseende Byggnads-, Anläggnings- och Installationsarbeten. BKK har framgångsrikt etablerat sina bestämmelser på ett sätt som gjort bestämmelserna till branschpraxis. BKK har också av sina medlemmar fått uppdraget att ”verka för att tillämpningen av standardavtalen är hög och att en balanserad riskfördelning upprätthålls. BKK ska bidra till rättstillämpningen av dessa bestämmelser”.

Vem har ansvaret för ÄTA-arbeten?

Så kallade ÄTA-arbeten är arbeten som utförs för Ändring, Tillägg och Avgående, vilket gett oss förkortningen ÄTA. Som hörs på orden är ÄTA-arbeten något som ligger utanför den från början avtalade entreprenaden, det kan till exempel vara så att beställaren vill ha en automatisk garageport istället för en manuell dito.

 För att ett arbete skall kunna klassas som ett ÄTA-arbete ska det dock inte gå att utföra arbetet vid ett senare tillfälle. Arbetet skall vara en ändring eller tillägg av en sort som måste utföras tillsammans med den övriga entreprenaden. Eventuella tilläggsarbeten som utförs på grund av brister i kompetens hos entreprenören eller dennes underentreprenörer ska absolut inte klassas som ÄTA-arbeten, och därför skall beställaren heller inte betala extra för dessa arbeten.

ÄTA-arbeten leder inte sällan till tvister eftersom vare sig beställaren eller entreprenören vill betala för dem. Den som hävdar att ett arbete är ÄTA, vanligtvis entreprenören, bör också vara den som bevisar att det faktiskt är ett ÄTA-arbete som beställaren skall betala för.

Sammanfattning – Vilka olika sorters entreprenader finns det?

Vilka olika sorters entreprenader finns det? För den som inte har beställt en entreprenad tidigare kan det kännas som om det är väldigt mycket att hålla reda på, särskilt som det finns en lång rad med olika typer av avtal för entreprenader.

I den här artikeln har vi gått igenom de vanligaste typerna av entreprenader:

  • Generalentreprenad
  • Totalentreprenad
  • Underentreprenad
  • Utförande entreprenad
  • Blandad entreprenad

Vi har också beskrivit begrepp som till exempel funktionsansvar, ÄTA-entreprenad med mera.

Slutligen har vi gett viss vägledning till vilka rättskällor som kan användas för att bättre förstå villkor och ansvar vid beställning av entreprenader.

Rättsakuten ger råd och stöd vid upphandling av entreprenader

Rättsakuten har lång erfarenhet av rådgivning i samband med entreprenader och har också framgångsrikt drivit tvistemål inom entreprenadrätt. Beställare av en entreprenad som känner att han eller hon behöver mer stöd i processen är mycket varmt välkommen att kontakta Rättsakuten för stöd och information.

Relaterade artiklar

köp

Köpa båt av privatperson | Köplagen

Ska du köpa båt av privatperson är det villkoren i köplagen som gäller. Det kan vara frestande att köpa en begagnad båt, utbudet på andrahandsmarknaden

ABT06

ABT 06 – Totalentreprenad

En totalentreprenad är när entreprenören är ansvarig för såväl projekteringen som genomförandet av arbetet. Entreprenören ansvarar inte bara för utförandet, utan även för att entreprenaden