För den som aldrig tidigare beställt större entreprenader, eller som aldrig själv arbetat inom byggbranschen, kan definition av ÄTA-arbete vara ett obekant. 

ÄTA definition

Definition för ÄTA-arbete säger att ÄTA betyder ändring, tillägg och avgående.

ÄTA är en förkortning och den används flitigt inom byggbranschen

Det finns en korrekt och allmänt vedertagen definition av ÄTA-arbeten. Faktum är att inom byggbranschen är ÄTA-arbeten vardagsmat och en viktig del av den löpande verksamheten. ÄTA-arbeten behöver finnas för att skapa förutsättningar att kunna prissätta, värdera och slutföra projekt.

ÄTA är förkortning på Ändring, Tillägg och Avgående. Det är arbeten som läggs till den ursprungliga entreprenaden. Anledningarna till att man vill lägga till arbeten kan vara många och kan komma både från beställaren och entreprenören.

  • Beställaren inser att ett tillägg behövs för att slutresultatet ska bli ännu bättre
  • Entreprenören ser att ytterligare rivningsarbeten behövs då fukt hittats i en innervägg.
  • Entreprenören rekommenderar att man passar på att byta ut golvvärmen när man ändå brutit upp golvet.
  • Beställaren besöker en visningsbutik och inser att man vill installera en ny spegel i badrummet som just nu renoveras.

ÄTA-arbeten kan enligt gällande definition uppstå både genom att arbetet kan vara nödvändigt för att projektet överhuvudtaget ska gå att slutföra, men det kan även komma ifrån önskemål från beställaren och rekommendationer från entreprenören.

Som beställare vill du så klart inte drabbas av onödiga överraskningar. Om du exempelvis fått en offert på en renovering av badrummet, vill du givetvis att slutsumman ska landa på den summa du fick i offert.

Om entreprenören kommer efteråt och uppger att kostnaden blev större än det som avtalats, är det inte ett acceptabelt förfarande.

En entreprenad kan inte hur som helst hänvisa till att arbetet tog längre tid än planerat och därefter debitera ÄTA-arbete. Det är entreprenörens ansvar att prissätta projektet och där ska man ta höjd för de antal timmar som man tror sig behöva lägga ned på att utföra arbetet.

Däremot om entreprenören inte haft möjlighet att på ett tillfredsställande sätt undersöka byggplatsen innan projektet startades, har entreprenören en större möjlighet att åberopa ÄTA-arbete. Som beställare är det därför viktigt att läsa igenom det avtal du tecknar med entreprenören, för att försäkra dig om det inte finns några tydliga klausuler om just ÄTA-arbeten.

Man kan avtala bort ÄTA-arbeten. Vissa entreprenörer godtar det. Men i gengäld kräver de oftast att projektet har goda förutsättningar för att kunna göra en korrekt kalkyl redan från start. Som beställare behöver du inte vara orolig för att ÄTA-arbete kommer som en överraskning i din beställning.

Se till att entreprenören du anlitar har ett standardavtal. Byggbranschen har ett allmänt vedertaget avtal som heter AB 04. Detta avtal reglerar de vanligaste frågeställningarna som kan uppkomma vid entreprenader.

Utan något avtal är det konsumenttjänstlagen som reglerar just tillägg i beställningar. Men för att göra det enklare både för entreprenörer och beställare har byggbranschen tagit fram ett avtal som förtydligar hur det fungerar med bland annat ÄTA-arbeten.

ÄTA-arbete ska ha koppling till ursprunglig beställning

Det som avgör om en beställning av entreprenad ska anses vara ÄTA-arbete eller ett helt nytt projekt, är hur nära kopplat arbetet ligger den ursprungliga beställningen. Ett exempel:

Du har anlitat en byggare som du vet är extremt uppbokad. Du har väntat i två månader och nu har han äntligen kommit hem till dig för att renovera ditt badrum. Du inser plötsligt att badrummet på nedervåningen också behöver renoveras. Du tycker att det här är ett ÄTA-arbete och vill att entreprenören slår in det i samma projekt. Du vill inte vänta två månader till på ett nytt projekt.

Här är det ganska tydligt att det inte handlar om ett ÄTA-arbete, utan om ett nytt projekt. Man behöver inte renovera badrum nummer två för att badrum nummer ett ska kunna slutföras. Det enda samband man skulle kunna se är att det förmodligen är liknande material som kommer att användas i båda badrummen.

Entreprenören behöver  inte gå med på beställarens önskemål eller krav. Om entreprenören däremot vill åta sig projektet, går det naturligtvis bra. Men entreprenören bör betrakta det som ett nytt projekt och således skriva ett nytt avtal.

Entreprenören har begränsad rätt att påtala ÄTA-arbete

En entreprenör som lämnat fastpris på ett projekt, kan inte komma tillbaka till dig som beställare efter att avtalet är signerat för att tiden inte räcker till, att det behövs mer tid. Det finns dock undantag.

Om entreprenören varit hindrad från att kunna räkna på jobbet innan avtalet skrevs, har entreprenören större rätt till ÄTA. Det kan vara så att man inte känner till de fullständiga förutsättningarna för ett arbete förrän efter att man rivit en byggnad.

Om vi åter tar exemplet med badrummet: Entreprenören har lämnat ett pris på hela projektet som du har accepterat och signerat. I samband med att entreprenören var hemma hos dig och räknade på jobbet gjorde man en bedömning av hur mycket av innerväggen som behöver rivas.

När projektet väl dras igång och väggarna tas bort, inser man dock att fukt har spridit sig längre in i väggen än vad man först trodde. Det krävs ett omfattande renoveringsarbete för att kunna slutföra projektet på ett fackmannamässigt sätt.

Här hamnar vi i ett läge där entreprenören omöjligt hade kunnat veta vad som dolde sig bakom väggen. Förhoppningsvis påtalade entreprenören redan vid kalkyleringen detta för beställaren. Men oavsett om detta påtalades eller ej, har entreprenören rätten att påkalla ÄTA-arbete för att kunna slutföra projektet på ett tillfredsställande sätt.

Summering

ÄTA-arbete är mycket vanligt förekommande inom byggbranschen och i själva verket en förutsättning för att stora och medelstora byggprojekt ska gå att räkna på, utföra och slutföra.

ÄTA har en definition som lyder ändring, tillägg och avgående och innefattar alltså sådant arbete som är kopplat till det ursprungliga projektet, men som inte fanns med i den ursprungliga kalkylen.

Både beställaren och entreprenören kan önska eller rekommendera ÄTA-arbete i ett projekt. Det kan också vara så att ÄTA-arbete blir tvingande, då det helt enkelt behövs för att kunna slutföra projektet.

Se till att ha ett standardavtal tillsammans med din entreprenör för att undvika onödiga överraskningar. Om ni exempelvis använder byggbranschens standardavtal AB 04, behöver ni inte oroa er över att entreprenören ska prissätta ett projekt jätte lågt, för att sedan komma tillbaka och påtala massa ÄTA-arbeten. Det här helt enkelt inte möjligt enligt avtalet.

 

Läs mer