Entreprenadrätt

Entreprenadrätt är precis som ordet antyder det rättsområde som behandlar frågor som rör entreprenader. Svenska Akademiens Ordlista beskriver en entreprenad som “leveransbeting av större om­fattning” men i vardagligt tal förstås ofta entreprenader som uppförande av byggnader, utförande av markarbeten och byggande av infrastruktur. Eftersom många entreprenader är mycket stora som andel av totala utgifter för den som beställer dem, vare sig det är ett hus för en familj eller en motorvägstunnel under en ö för staten, så blir de saker som kan gå fel och kosta pengar inte sällan föremål för tvister som behöver avgöras i domstolar. Det är därför som entreprenader fått ett eget rättsområde. Att entreprenader nästan alltid är väldigt komplexa och tar lång tid att utföra minskar inte antalet potentiella tvister.

Konsumentens särställning inom entreprenadjuridiken

Som i de flesta sammanhang när avtal ingås har konsumenten en särställning också inom entreprenadjuridiken. Konsumenten anses befinna sig i ett underläge eftersom han eller hon inte agerar i en professionell kapacitet samtidigt som konsumenten också anses befinna sig i en finansiellt svagare position.

Vid konsumententreprenader gäller därför först och främst Konsumenttjänstlagen, som är bindande och inte kan avtalas bort.

Tolkning av avtal inom entreprenadjuridik

Precis som i många andra affärssammanhang är det en sak att avtala något, en annan sak att följa avtalet och ännu en helt annan sak att ha samma syn på avtalets verkliga innehåll som sin motpart.

Att tolka ingångna avtal utgör därför en stor del av entreprenadjuridiken. Det är skillnaderna i hur parterna tolkar avtalet som gör att tvister uppstår. Det är också dessa tolkningsproblem som gjort att stora aktörer som är verksamma som utförare och köpare av entreprenader gått samman för att skriva standardavtal. Till detta kommer att det finns relativt få lagar som har bäring på entreprenadavtal.

Varför behövs AB04 och ABT06 inom entreprenadjuridik?

Standardavtalen AB04 och ABT06 behövs inom entreprenadjuridiken för att de sparar resurser, enorma resurser. Eftersom entreprenader nästan alltid är projekt som är unika så är de väldigt svåra att reglera i lag, även om väldigt många moment inom en entreprenad är reglerade i lag. Det är inte heller alltid så att de parter som köper och säljer entreprenader önskar att dessa vore reglerade i lag då det skulle kunna minska den flexibilitet och kreativitet som de behöver för att kunna utveckla sina verksamheter.

Avsaknad av lagar har dock gjort att det funnits väldigt mycket utrymme för tvister mellan parter som beställt respektive utfört entreprenader. Dessa tvister medför många gånger att projekt försenas, fördyras, förhindras, fylls av fel eller inte ens blir av. Detta medför väldigt stora kostnader, risker och hinder för utveckling för entreprenörerna, beställarna samt samhället i övrigt. Enorma resurser står på spel och ett smidigt system för att på frivillig basis reglera avtal och förhindra tvister vid entreprenader har därför visat sig vara en mycket bra lösning.

Det är i detta sammanhang vi ska se AB04 och ABT06, som båda används vid upphandlingar av entreprenader.

ABO4 – Allmänna Bestämmelser För Byggnads-, Anläggnings- och Installationsentreprenader

ABO4 är allmänna bestämmelser som är särskilt framtagna för entreprenader inom byggnation, anläggning och installation. Det är viktigt att notera att AB04 är skriven med den delade entreprenaden som utgångspunkt. En delad entreprenad innebär att varje entreprenör har ett eget avtal med beställaren. Men bestämmelserna i AB04 är också lämpade för en generalentreprenad, då en entreprenör tar ansvar för ledningen av alla andra entreprenörer gentemot beställaren.

ABT06 – Allmänna Bestämmelser Avseende Byggnads-, Anläggnings- och Installationsarbeten

ABT06 skiljer sig från AB04 såtillvida att ABT06 framförallt riktar in sig på totalentreprenader. En totalentreprenad skiljer sig från andra typer av entreprenader i det avseendet att även projektering ingår i en totalentreprenad. Vid till exempel en generalentreprenad ingår inte projektering men vad som ingår är ett ansvar att koordinera och kontrollera alla underentreprenörer som generalentreprenören ingått avtal med för att beställaren ska slippa just detta.

Generalentreprenad jämfört med totalentreprenad

För den som inte är fackman kan det vara svårt att skilja mellan de olika typerna av entreprenader, särskilt då generalentreprenad och totalentreprenad eftersom begreppen låter så lika. Generalentreprenören leder de andra entreprenörerna likt en general medan totalentreprenören har ska ha total kontroll på hela projektet.

Finns det inga lagar som kunde användas istället för AB04 och ABT06?

Vid kommersiella entreprenader finns det inte ett enda lagrum som kan ersätta de allmänna bestämmelserna i avtalen som beskrivits ovan. Om en konsument är beställare av en entreprenad så är dock Konsumenttjänstlagen vägledande och väger tyngre än standardavtalen.

Vilket ansvar för fel och skada har entreprenören enligt olika regleringar?

Principen om ansvar går igen i de allra flesta lagar och regler, samt vanlig moral. Det är den person eller organisation som har haft möjlighet att påverka om en skada eller ett fel skulle ha uppkommit som har ansvaret. Detta betyder att entreprenören har ansvar gentemot beställaren för fel eller skada som uppkommit på grund av dennes agerande, eller underlåtenhet att agera. Detta gäller även när andra parter har skadats. Om till exempel lekande pojkar skadar sig på en arbetsplats där det byggs ett småhus så kan pojkarnas föräldrar rikta sig mot ägaren till tomten, beställaren, med krav på skadestånd. Men om det är entreprenören som har ansvaret för byggplatsen så kan det mycket väl ha varit dennes ansvar att hägna in arbetsplatsen för att förhindra tillträde för obehöriga, till exempel lekande pojkar. Om pojkarna klättrat över stängslet och skadat sig blir det säkert en fråga för en domstol att avgöra vad som är skälig stängsling av en byggplats.

Vissa skador och fel kan dock beställaren komma att bli ansvarig för även om entreprenaden inte är avslutad. Det kan till exempel vara så att beställaren börjar nyttja entreprenaden innan denna är slutförd. Då kan eventuella skador på entreprenaden som uppkommit på grund av beställarens nyttjande bli dennes ansvar. Ett exempel skulle kunna vara att beställaren parkerat sin båt på tomten där småhusentreprenaden utförs. Om det då kommer en leverans av betong som inte kan tippas ut på grunden som avsett på grund av att båten är i vägen så kan beställaren komma att hållas ansvarig för denna underlåtenhet, och med andra ord bli tvungen att betala för den förstörda betongen.

Sammanfattning – Vilka är grunderna i entreprenadrätten?

Entreprenadjuridik är juridik som handlar om entreprenader. Parterna inom entreprenadjuridik är ofta entreprenörer och beställare. Utmaningen dessa har är att de avtal de ingår skall appliceras på projekt som är både omfattande och komplexa. Detta gör att det är mycket vanligt att fel uppstår och det är lika vanligt att det uppstår meningsskiljaktigheter om vem som har ansvaret för felet eller felen.

Om beställaren är en konsument är Konsumenttjänstlagen det lagrum som används vid en eventuell tvist med entreprenören.

Om beställaren istället är ett företag eller en organisation används istället ofta avtal som kommit att bli standarder inom branschen. Dessa avtal har arbetats fram av stora beställare och entreprenörer i samråd.

I princip är frågan om ansvaret för fel inte så komplicerad. Den vars agerande, eller underlåtenhet att agera, haft inflytande på att felet uppkommit är ansvarig inför sin motpart. Att reda ut vem som agerat hur och om det som den ena parten uppfattar som ett fel verkligen är ett fel är en helt annan sak.

För att lösa de tvister som kan uppkomma finns det jurister som är specialiserade på entreprenadjuridik.

Rättsakuten kan hjälpa dig!

Rättsakuten har lång erfarenhet och kompetens inom entreprenadjuridik, och är beredd att ställa upp med råd och representation vid en eventuell tvist. Den som känner att den har behov av Rättsakutens expertis kan med fördel ta kontakt för en fördjupad diskussion.

Standardavtalen AB04 och ABT06 är centrala inom entreprenadjuridik, det är ingen dåligt idé att sätta sig in i dem så fort som möjligt.

Relaterade artiklar