Hantverkare inte klar i tid: vad göra, hur och när?

Att en hantverkare blir försenad med arbetet som han eller hon utför för din räkning är snarare regel än undantag. Det vi ska försöka reda ut i den här artikeln är vad man kan göra om en hantverkare inte blir klar i tid. Vilka är möjligheterna för konsumenten att reklamera, få nedsatt pris på grund av en försening eller till och med häva avtalet.

Även om en privatperson, som är konsument, har skydd i Konsumenttjänstlagen så är det inte alltid så lätt att kunna hävda sin rätt gentemot en hantverkare med lång erfarenhet som beter sig på ett sätt som gör att konsumenten skall vara tacksam att han eller hon får någonting utfört överhuvudtaget.

Vilka regler gäller när en hantverkare blir försenad med arbete?

De regler som gäller när en hantverkare blir försenad med arbete stadgas i Konsumenttjänstlagen. Konsumenten har tack vare Konsumenttjänstlagen ett mycket starkt skydd. Men det är fortfarande viktigt att konsumenten redan innan arbetet påbörjas har kommit överens med hantverkaren om när arbetet faktiskt skall vara avslutat.

Dokumentera överenskommelsen med hantverkaren

Ett misstag som många konsumenter gör är att de inte har skriftligt eller annan fysisk, som till exempel en ljud- eller videoinspelning, dokumentation av vad som faktiskt är överenskommet med hantverkaren. Hade alla konsumenter haft en sådan överenskommelse väl dokumenterad hade många konflikter kunnat undvikas, och stora resurser sparats.

Konsumenten kan i förväg dokumentera att punktlighet är av väsentlig betydelse

Om en konsument faktiskt gör det rätta och ser till att dokumentera överenskommelsen bör han eller hon också noga understryka att det är av väsentlig betydelse för honom eller henne att arbetet slutförts på den utsatta tiden. Dessutom bör vederbörande begära att hantverkaren bekräftar att han eller hon förstått att tiden för arbetets avslutande är av väsentligt betydelse för konsumenten. När så sker så kommer det inte finnas någon tvekan om att hantverkaren både har att följa en tidsplan utan också att denna tidsplan är väsentlig för att avtalet skall anses uppfyllt. För det fall att ovanstående åtgärder vidtagits står konsumenten stark vid en konflikt med hantverkaren om dröjsmål.

Reklamation vid hantverkares dröjsmål

Det sista som är viktigt om hantverkaren trots allt är försenad med arbetet är att konsumenten omedelbart gör hantverkaren uppmärksam på förseningen. Meddelandet om förseningen till hantverkaren bör göras skriftligen, återigen för att det ska finnas dokumentation inför en eventuell konflikt. Denna underrättelse till hantverkaren om försening kallas för reklamation och den är mycket viktig när en part anser att en annan part inte levt upp till det som överenskommits. Reklamationen bör ske omedelbart då förseningen upptäckts. Konsumenttjänstlagen stadgar annars att en reklamation i normalfallet skall ske inom två månader efter att förseningen ägt rum, vilket alltså är när tidpunkten då arbetet skulle ha avslutats har överskridits.

Vilka sanktioner finns mot hantverkare som blir försenade med arbete?

Hålla inne med betalningen till hantverkaren om denne är försenad
Den första sanktionen som en konsument kan vidta gentemot en hantverkare vid en försening är att hålla inne betalningen. Konsumenten får hålla inne med en skälig del av betalningen för att utöva påtryckning på hantverkaren att slutföra arbetet. En regel är att 10% av betalningen hålls inne till slutbesiktningen är godkänd.

Kräva hantverkaren på skadestånd vid försening
Konsumenten har också rätt att erhålla skadestånd från hantverkaren för skador som konsumenten kan bevisa härleder från hantverkarens försening. Läs mer om skadestånd vid försening nedan.

Häva avtalet på grund av hantverkarens försening är av väsentlig betydelse
Konsumenten har också rätt att häva avtalet om förseningen från hantverkarens sida är av väsentlig betydelse för konsumenten och hantverkaren insett eller bort inse detta. Det är detta insiktsrekvisit som gjorde att vi ovan påpekade vikten av att dokumentera att hantverkaren insett vikten av att arbetet avslutas utan dröjsmål. I normalfallet får konsumenten häva avtalet för den del av arbetet som inte är utfört men om syftet med arbetet helt förstörts på grund av förseningen får konsumenten häva hela avtalet trots att stora delar av arbetet är utfört. Ett fiktivt exempel skulle kunna vara att en hantverkare lejts för att bygga en paviljong för ett bröllop och hantverkaren vet att paviljongen endast skall användas vid bröllopet. Om paviljongen inte är helt färdig vid dagen för bröllopet kan det finnas grund för hävning av avtalet från konsumentens sida trots att stora delar av arbetet redan är färdigt eftersom paviljongen skulle användas endast vid bröllopet och hantverkaren insett eller borde ha insett detta. För att ta reda på hur häva ett hantverkaravtal, läs här.

Hur bör en konsument agera för att förbättra sin position inför en tvist?

Om en hantverkare är försenad med ett arbete och en konsument vill klaga på detta är det några åtgärder som konsumenten bör vidta för att stärka sin ställning:

  • Först och främst är det viktigt att konsumenten agerar omgående efter att fördröjningen, eller annat fel för den delen, är konstaterad.
  • Se till att allt väsentligt om entreprenaden är dokumenterat, gärna med foton och anteckningar.
  • All kommunikation med hantverkaren bör ske skriftligen.
  • Konsumenten bör vid första kontakten med hantverkaren angående förseningen framföra att det är fråga om en reklamation och att skadestånd för denna försening kommer att krävas.

Anledningen till att man ska agera snabbt och ställa krav direkt är att det många gånger kan vara lättare att dra tillbaka krav vid ett senare tillfälle än vad det är att lägga till krav vid det senare tillfället.

Hur utkräva skadestånd av en hantverkare som blivit försenad?

För att redan vid tiden då man ingår avtalet om arbete med hantverkaren försäkra sig om sin rätt vid en eventuellt kommande försening kan konsumenten lägga till ett så kallat förseningsvite i avtalet. Detta vite skall betalas ut om hantverkaren blir försenad med arbetet. Konsumenten behöver inte motivera eventuella kostnader han eller hon haft på grund av förseningen om det finns ett avtal om vite. Det är viktigt att konsumenten kräver att hantverkaren betalar ut vitet i samband med att konsumenten reklamerar arbetet på grund av förseningen, en reklamation som bör ske skriftligen.

Ett avtal om vite hindrar heller inte att konsumenten kräver ett större belopp av hantverkaren om konsumentens skada på grund av hantverkarens försening är större än vitesbeloppet, men då måste konsumenten kunna styrka detta.

Konsumenten bör alltid kommunicera skriftligen så att det finns dokumentation som styrker det som inträffat. Konsumenten bör också spara alla kvitton med mera som styrker de kostnader han eller hon haft till följd av hantverkarens försening.

Några exempel på vad konsumenten kan få ersättning för inkluderar:

  • Telefonsamtal
  • Porto
  • Resor
  • Hyra för ersättningsföremål
  • Måltider på restaurang då till exempel ett kök inte kan användas
  • Eventuell ersättning för ett högre pris för att leja någon annan för att slutföra arbetet

En sak som konsumenten inte kan skydda sig mot är dock hantverkarens insolvens. Om hantverkaren till exempel går i konkurs kommer ett skadeståndsanspråk för en försening att hamna långt ned på prioriteringslistan i konkursboet. Den riktigt noggranne konsumenten kontrollerar därför en hantverkares ekonomiska ställning innan han eller hon lejer denne.

Sammanfattning – Vad ska man göra om en hantverkare inte blir klar i tid

Det är inte ovanligt att en hantverkare som lejts för att utföra ett arbete inte blir klar med arbetet i tid. Frågan är hur man kan som konsument kan göra när en hantverkare inte blir klar i tid, och finns det något man kan göra för att från början minska risken att en hantverkare inte blir klar i tid. En försening av ett hantverkaruppdrag kan vara ett avtalsbrott, läs mer om hur hantera avtalsbrott här. Läs mer om besiktning av din entreprenad här.

En av de viktigaste sakerna när man ingår avtal med en hantverkare är att man har avtalet i skriftlig form. Har man det behöver man till exempel inte tvista om när ett arbete faktiskt skulle blir klart.

Beskriv vad som är av väsentlig betydelse

Vidare är det viktigt att man i avtalet beskriver att det är av väsentlig betydelse att arbetet blir klart i tid. Väsentlig betydelse har inverkan på konsumentens rätt att kräva skadestånd av hantverkaren för ekonomisk skada och det gör det också möjligt att häva avtalet i sin helhet. Det är mycket viktigt att hantverkaren redan från början insett att det är väsentligt att arbetet avslutas i tid.

Om arbetet trots allt blir försenat är det viktigt att konsumenten skriftligen meddelar hantverkaren detta så snart som möjligt. Att meddela ett sådant klagomål kallas för att reklamera arbetet. I reklamationen bör man också skriva att man har anspråk på skadestånd, detta för att inte missa möjligheten att lätta till det tidigare.

De sanktioner som finns gentemot hantverkaren för att uppmuntra denne att slutföra arbetet är prisavdrag, hävning och skadestånd.

För att kunna hävda sin rätt i en eventuell tvist med en hantverkare är det mycket viktigt att man alltid dokumenterar, i skrift eller till exempel ljud- eller videoinspelning, alla överenskommelser och all kommunikation med hantverkaren.

Mer information hur agera vid tvist med hantverkare.

Rättsakuten kan hjälpa dig!

Rättsakuten har många gånger representerat klienter som krävt ersättning av hantverkare som blivit försenade med att utföra arbete. Vi vet därför väl hur en köpare av en hantverkstjänst skall förbereda sig för att undvika problem, och vi vet också hur man bäst ska hantera en situation som uppkommit även om köparen inte varit väl förberedd från början.

Den som är intresserad av att lära sig mer om hur man kan förbereda sig inför köp av en hantverkstjänst, behöver handfasta råd eller vill ha representation av erfarna jurister i en tvist med en hantverkare är varmt välkomna att kontakta Rättsakuten.

Relaterade artiklar

Hur kan vi hjälpa till?

Beskriv kortfattat hur vi kan hjälpa dig så återkommer vi snarast.