När bör du häva ett avtal med hantverkare?

Det är tyvärr inte sällan som en konsument som köper en tjänst av en hantverkare önskar häva avtalet med hantverkaren. Många hantverkare är oerfarna inom sitt yrke och jobbar ensamma. På grund av detta kanske de erbjuder sina tjänster till mycket förmånliga priser men de låga priserna kan å andra sidan vara ett tecken på att kvaliteten i utförandet inte har varit tillräckligt högt för att just denne hantverkare kunnat höja sina priser. De fel och förseningar som kan uppkomma på grund av att en hantverkare är oerfaren kan leda till att konsumenten blir så missnöjd att han eller hon vill göra en reklamation och häva avtalet med hantverkaren. Med vad är det som gäller för hävning? När kan en konsument häva ett avtal med en hantverkare?

Hantverkarformuläret

En av de saker som är absolut viktigast när man ingår avtal med en hantverkare om att få ett arbete utfört är att man är noga med vad det är man har kommit överens om att utföra. Eftersom detta med detaljerade avtal med hantverkare är något som ofta är ett problem för konsumenter har stora aktörer med intressen i branschen, bland andra Konsumentverket, tagit fram något som kallas Hantverkarformuläret. Detta formulär kan med fördel användas av den konsument som ingår ett avtal med en hantverkare. Formuläret är mycket lätt att fylla i och innehåller alla de punkter som är viktiga att få med när en konsument ingår avtal med en hantverkare.

formulär - häva avtal hantverkare
Hantverkarformuläret har tagits fram av bland andra Konsumentverket.

Vanliga fel som leder till tvist med en hantverkare

Även om juridiska termer som fel i funktion och dröjsmål låter lite krångliga så blir de mycket lättare att förstå och väldigt lätta att känna igen om vi byter ut dem mot vardagliga termer. Då blir fel i funktion detsamma som “fel” eller “fungerar inte” och dröjsmål blir “försening” eller “försenad”.

Den skada som uppkommer för konsumenten är att inte kunna nyttja den funktion som han eller hon vill nyttja. Ibland kan det låta futtigt att klaga på att en relativt liten sak inte fungerar. Men om vi tar ett exempel med till exempel ett felaktigt installerat handtag till en garageport så skulle det kunna leda till att konsumenten inte kan köra in sin bil i garaget och om det är en mycket kall natt då kan det i sin tur leda till att konsumenten inte får igång bilen på morgonen därefter och då kanske han eller hon missar en viktig jobbintervju och därmed går miste om ett jobb som skulle ge en mycket högre lön än vad han eller hon nu har. En enorm skada på grund av att hantverkaren inte utfört arbetet korrekt med andra ord.

Renovering - häva avtal hantverkare
Även en liten skada eller försening kan få stora konsekvenser för konsumenten.

Kan man då ställa hantverkaren till svars för en sådan skada som är beskriven ovan? Sannolikt inte då det är en hypotetisk skada, konsumenten kanske inte skulle fått jobbet ändå. Vidare så måste hantverkaren ha varit medveten om att felet på handtaget skulle kunna leda till en så omfattande ekonomisk skada för konsumenten innan han eller hon arbetade med handtaget. Men om konsumenten istället måste ta en taxi till intervjun så kan det nog finnas möjlighet att ta upp kostnaden för taxin i ett krav gentemot hantverkaren.

Reklamation – Prisavdrag – Skadestånd – Hävning

Det som kallas entreprenadrätt är väldigt omfattande och ibland är det ett svåröverskådligt område. En del av entreprenadrätten som dock är ganska likartad i alla delar är den ordning som klagomål skall framföras och vilka sanktioner som då kan bli aktuella för den person eller företag som det klagas på.

Nedan följer en kort beskrivning av varje moment i klagandeprocessen.

Reklamation
Det första som ska ske när en köpare är missnöjd med en hantverkares arbete är att en reklamation görs. En reklamation, som bör göras skriftligen, är ett kort meddelande om att det finns ett fel i arbetet eller att arbetet är försenat. Att mer detaljerat beskriva vad det är som är fel och hur man vill lösa detta är också bra att ta med i en reklamation. Man kan till exempel kräva att hantverkaren kommer tillbaka och fixar, avhjälper, felet. Man kan också kräva prisavdrag samt meddela att om inte hantverkaren åtgärdar felet så avser man att kräva skadestånd eller häva hela eller delar av avtalet. Vid försening är avhjälpande inte en relevant åtgärd men prisavdrag, skadestånd eller hävning är det.

En sak som är viktig att komma ihåg är att en reklamation i normalfallet måste göras inom två månader efter det att felet upptäckts eller borde ha upptäckts. Sker inte reklamationen inom denna tidsram kan rätten att klaga gå förlorad.

Prisavdrag
Ett prisavdrag kan krävas av hantverkaren. Det prisavdrag som köparen kräver bör vara skäligt om motsvara den skada köparen lidit till följd av felet eller förseningen.

Rabatt - häva avtal hantverkare
Prisavdraget ska motsvara den skada kunden lidit.

Skadestånd
Om konsumenten avser att kräva skadestånd av hantverkaren bör konsumenten vara noga med att dokumentera vilka skador som han eller hon kräver skadestånd för. All dokumentation, kvitton med mera är viktig att spara inför eventuella förhandlingar.

Hävning
En av grundprinciperna för avtal är att dessa ska hållas och genomföras. Eftersom en hävning av ett avtal att återgå till en situation som gällde innan avtalet ingåtts är en hävning av ett avtal det rakt motsatta jämfört med att hålla och genomföra avtalet. Detta förhållande har gjort att lagstiftaren har valt att vara restriktiv med rätten att häva avtal. En konsuments relation med en hantverkare regleras i Konsumenttjänstlagen och där finns tämligen precisa beskrivningar av när en konsument kan häva ett avtal med en hantverkare.

En konsument får häva ett avtal om:

  • Felet eller förseningen har gjort att konsumentens köp i huvudsak är förfelat. Det vill säga att nyttan med att köpa hantverkartjänsten helt försvunnit. För att detta ska räcka för en hävning måste det dock gå att styrka att hantverkaren insett eller bort inse att tjänsten är fördelad
  • Om tjänsten utförs till viss del och det finns starka skäl att anta att hantverkaren inte kommer att avsluta arbetet får konsumenten häva den del av arbetet som ännu inte utförts
  • Konsumenten får också häva avtalet i sin helhet om det innan arbetet påbörjats finns anledning till att tro att arbetet aldrig kommer att utföras, eller om arbetet kommer att utföras med väsentliga fel

Vad innebär en hävning av ett avtal med en hantverkare?

Om konsumenten häver avtalet har hantverkaren inte rätt till betalning för arbetet men hantverkaren har rätt att återfå material som han eller hon köpt för att använda i arbetet om det kan ske utan skada för konsumenten. Om endast en del av avtalet hävs har näringsidkaren rätt att få skälig betalning för den del av arbetet som faktiskt utförts.

Byggmaterial - häva avtal hantverkare
Vid hävning ska hantverkaren i de flesta fall återfå inköpt material.

Sammanfattning – När kan man häva ett avtal med en hantverkare?

Det händer med att en hantverkare utför arbete på ett sätt som en konsument inte är nöjd med och det händer också att en hantverkare blir så försenad med arbetet att det gör konsumenten upprörd. När konsumenten är missnöjd med en hantverkares arbete är det inte ovanligt att han eller hon vill häva avtalet. Men det är inte så lätt som det låter. För att stärka sin ställning innan arbetet börjar är det viktigt att konsumenten har en överenskommelse med hantverkaren som är begriplig och gärna skriftlig. Hantverkarformuläret är en enkel mall för avtal som en konsument kan använda.

När en konsument upptäcker ett fel, eller konstaterar att hantverkaren är försenad bör konsumenten så snart det går genomföra en reklamation. Detta är ett kort meddelande till hantverkaren som innehåller klagomålet, gärna med detaljer om varför klagan framförs. De påföljder som kan komma ifråga efter en reklamation är att hantverkaren åtgärdar felet, konsumenten får ett prisavdrag eller ett skadestånd. Endast om arbetet är absolut värdelöst, eller om det finns anledning att tro att arbetet aldrig kommer att utföras, får konsumenten häva avtalet.

Rättsakuten kan hjälpa en konsument i relationen med en hantverkare

För en konsument är det viktigt att vara förberedd på alla eventualiteter redan innan ett avtal ingås med en hantverkare. En del i dessa förberedelser kan vara att kontakta Rättsakuten, som har jurister med lång erfarenhet av tvister med hantverkare. Blir hantverkaren inte klar i tid? Klicka här.

Rättsakuten välkomnar kontakt för diskussioner, vägledning eller representation vid tvist.

Relaterade artiklar