Fastighetsjurist

Har du ett fastighetsrättsligt problem och behöver du komma i kontakt med en fastighetsjurist? Fyll i dina kontaktuppgifter och beskriv ditt ärende så kommer en av Rättsakutens fastighetsjurister att kontakta dig!

Vad gör en fastighetsjurist?

En fastighetsjurist är en jurist med inriktning på fastighetsrätt. Fastighetsrätten är det rättsområde som handlar om alla juridiska frågor kopplade till fastigheter. Rättsakutens fastighetsjurister arbetar med att skriva fastighetsrättsliga avtal och lösa fastighetsrättsliga tvister.

Äganderätt till en fastighet

Många fastighetsrättsliga frågor är kopplade till äganderätten till en fastighet. Fastigheter är värdefulla tillgångar och ägandet av en fastighet och överlåtelse av fastigheter leder därför till tvister. En fastighetsjurist kan hjälpa till med att skriva avtal om en förändring av ägandet. Det är inte bara fråga om köpeavtal för fastigheter utan även gåvoavtal eller bytesavtal.

En fastighetsjurist kan också hjälpa till med tvister som avser ägandet av en fastighet och överlåtelse av fastigheter. Det kan till exempel handla om:

 • Bättre rätt till fastighet
 • Dold samäganderätt
 • Fel i fastighet
 • Fastighetsköps giltighet

Nyttjanderätt till en fastighet

Många fastighetsrättsliga frågor är också kopplade till nyttjanderätt till en fastighet. Även nyttjanderätter är värdefulla tillgångar. Har nyttjanderätten inget ekonomiskt värde, så kan den ändå ha stor betydelse, till exempel som bostad. En fastighetsjurist kan hjälpa till genom att skriva avtal om nyttjanderätt. De vanligaste nyttjanderätterna till en fastighet är:

 • Bostadsrätt
 • Hyresrätt
 • Arrenderätt
 • Tomträtt
 • Servitut

När det gäller tvister är de vanligaste tvisterna avtalstvister, det vill säga tvister kopplade till själva nyttjanderättsavtalet, samt förlängningstvister, det vill säga tvister som handlar om rätt att fortsätta nyttja fastigheten. I förlängningstvister kan det bland annat vara fråga om nyttjanderätten är förverkad, om det finns grund för uppsägning och om uppsägning har skett på rätt sätt.

Kontakta oss idag för konsultation

Användningen av en fastighet

Användningen av en fastighet

I vissa fall kan fastighetsägarens användning av en fastighet leda till tvister och då handlar det ofta om tvister med grannar. Det kan till exempel handla om:

 • Bygglov
 • Strandskyddsdispens
 • Buller

Arbete på en fastighet

En kategori av avtal och tvister som kan räknas till fastighetsrätten är avtal och tvister om arbete på en fastighet. Det är fråga om entreprenadavtal och entreprenadtvister. När det är fråga om mindre entreprenader kallas de ofta hantverkaravtal och hantverkartvister. En fastighetsjurist hjälper till med att skriva avtal eller genom lösning av entreprenadtvister.

Många hantverkartvister rör stora belopp och därför kan parterna ha svårt att komma överens. Det är till exempel fallet när det är fråga om nybyggnad, tillbyggnad eller ombyggnad och när det är fråga om renovering av fasad, tak, kök och badrum.

Förvaltning av en fastighet

Många fastigheter ägs eller förvaltas gemensamt genom en förening. Så är till exempel fallet med bostadsrättsföreningar som äger en fastighet och samfällighetsföreningar som förvaltar en samfällighetsanläggning på en fastighet.

Dessa situationer kan ofta leda till olika föreningstvister. Det kan uppstå oenighet mellan styrelsen i föreningen och vissa medlemmar eller mellan olika grupper av medlemmar.

En fastighetsjurist kan hjälpa till genom att medla mellan medlemmar, genom att skapa rutiner för driften av föreningen eller genom att företräda någon part i en tvist om till exempel skadeståndsansvar för styrelseledamöter eller klander av stämmobeslut.

Rättsakuten är en jurist och fastighetsjurist i Stockholm som tar uppdrag i hela Sverige. Tveka inte att kontakta oss redan idag,