Konsumenträtt

Kontakta oss för ett förslag

Kontakta oss så hjälper vi dig som inom konsumenträtt

Konsumenträtt och konsumenträttigheter

Konsumenträtt är det rättsområde och de lagar, som t.ex. konsumentköplagen (KKL), som är till för att skydda konsumenterna, då konsumenterna anses vara en svagare part och i regel mindre juridiskt kunnig än ett företag.

Det är inte alls ovanligt att konsumenter hamnar i tvister med företag. Ofta handlar då tvisten om att priset inte stämmer med vad som man från början hade kommit överens om eller att det är fel på den vara eller tjänst man köpt.

Vi på Rättsakuten biträder regelbundet såväl företagare som konsumenter i en rad olika tvister.

Konsumenttvister med konsumenträtt

Konsumenttvister avseende mindre belopp handläggs ofta av allmänna reklamationsnämnden (ARN) som avger vägledande beslut. Om tvisten handlar om ett större belopp så kan det vara bra att anlita en kunnig jurist som kan biträda dig genom domstolsprocessen och eventuella partsförhandlingar.

Konsumenttvister handläggs av allmän domstol. Inför det första möte med din jurist så bör du ha gått igenom alla handlingar som rör dit ärende och kartlagt vilka bevis du har för att få en effektiv handläggning som möjligt. En konsumenttvist startar i regel genom att en stämningsansökan lämnas in till tingsrätten i konsumentens domsaga.

Exempel på konsumentlagar i konsumenträtt

Det finns en rad lagar som reglerar förhållandet mellan näringsidkare och konsumenter. De som man nog först tänker på är konsumentköplagen och konsumenttjänstlagen.

 • Det är konsumentköplagen som gäller när ett företag säljer varor till en konsument, dock med undantag för fast egendom
 • Konsumenttjänstlagen gäller när du köpt en tjänst, såsom t.ex. arbete på lös och fast egendom och förvaring

Konsumentköplagen inom konsumenträtten

Konsumentköplagen har utformats med tanke på att t.ex. en privatperson (en konsument) som köper en vara i regel inte läser ett fullt avtal. Härigenom så skulle det kunna få negativa konsekvenser för många medborgare om ett företag kunde formulera alltför svårbegripliga avtal vid enkla köpsituationer.

Därför så kan t.ex. ett företag inte förhandla bort KKL (konsumentköplagen), då denna ej är dispositiv. Dock är lagen inte tvingande om förändringen är till konsumentens fördel.

Det innebär att näringsidkaren t.ex. kan avtala om bättre villkor än vad som sägs i konsumentköplagen, och då är denne också skyldig att gentemot konsumenten leva upp till detta.

Ångerrätt och returrätt

Näringsidkaren har ingen skyldighet att erbjuda ångerrätt eller returrätt. Detta innefattas inte av konsumentköplagen. En kund som handlar på internet eller postorder har däremot fjorton dagars ångerrätt.

 

Andra konsumentlagar

 • Avtalsvillkorslagen har regler om hur villkoren i ett avtal får se ut
 • Lag om distansavtal och avtal utanför affärslokaler gäller, tillsammans med konsumentköplagen, vid köp som inte sker i affärslokaler, exempelvis hemförsäljning, internetköp, köp i telefon och postorderköp. Den reglerar bland annat ånger- och returrätt.
 • Hyreslagen
 • Konsumentförsäkringslagen gäller skadeförsäkringar
 • Konsumentkreditlagen gäller köp på kredit
 • Konsumenttjänstlagen gäller när du köpt en tjänst
 • Marknadsföringslagen gäller reklam
 • Paketreselagen gäller köp av paketresa
 • Prisinformationslagen reglerar hur prisinformation på varor ska vara utformade
 • Produktsäkerhetslagen säkerställer att varor och tjänster som tillhandahålls konsumenter inte orsakar skada på person

Konsumenträtt med Rättsakuten

Vi på Rättsakuten hjälper dig med juridisk rådgivning oavsett om du har en tvist som behöver lösas, ett avtal som behöver upprättas eller behöver juridisk rådgivning i frågor som rör ditt företag.

Vi biträder regelbundet såväl företagare som konsumenter i en rad olika tvister inom konsumenträtt.