Vid tvist om fel i kommersiella entreprenader uppkommer ofta frågan om beställaren har reklamerat det upptäckta felet i tid för att kunna göra gällande påföljder gentemot entreprenören.

För sen reklamation av fel i entreprenad

Reklamationsskyldighet

I entreprenadförhållanden där standardavtalet AB 04 tillämpas finns det en reklamationsskyldighet för beställaren att meddela utan dröjsmål entreprenören då han upptäcker fel eller skada på grund av fel. Om beställaren underlåter att göra det är han skyldig att ersätta entreprenören för merkostnaderna som det sena meddelandet har orsakat.

I praktiken innebär detta att entreprenören kan vara ersättningsskyldig mot beställaren på grund av fel eller skada i entreprenaden samtidigt som beställaren kan vara skyldig att ersätta entreprenören för merkostnaderna som den sena reklamationen har orsakat. Därför är det av stor vikt att redan i ett tidigt skede i entreprenadförhållandet klargöras konsekvenserna av en för sen reklamation.

I den här artikeln kommer vi att gå igenom frågeställningar för vad som utgör fel i entreprenad, vilka skador som uppstår till följd av fel, vem som bär ansvaret vid fel och skador samt vad en sen reklamation kan få för resultat.

Fel i entreprenad och entreprenadrättsliga felpåföljder

Begreppet fel definieras i standardavtalet AB 04 som avvikelse som innebär att en del av en entreprenad inte har utförts alls eller inte utförts på ett kontraktsenligt sätt. I fall då en del av entreprenaden inte har utförts bestäms entreprenörens skyldighet av kontraktshandlingarna.

För att avgöra om entreprenaden har utförts på ett kontraktsenligt sätt, måste följande kriterier uppfyllas:

  • Entreprenaden måste utföras i överensstämmelse med entreprenadhandlingarna.
  • Kvaliteten för entreprenaden, om inget annat föreskrivs, ska motsvara samma nivå som entreprenaden i övrigt.
  • Entreprenaden ska utföras fackmässigt.

Om något av kriterierna inte är uppfyllt, föreligger ett fel i entreprenaden. Då kan beställaren göra gällande ett antal påföljder, såsom avhjälpande, prisavdrag, innehållande av betalning, prisavdrag, ersättning för kostnader och skadestånd. Den främsta påföljden vid fel är entreprenörens skyldighet att avhjälpa felet. Avhjälpande ska i princip fullgöras utan dröjsmål och senast inom två månader räknat från det att beställarens skriftliga underrättelse om fel har skickats till entreprenören.

Entreprenören är ansvarig för fel tio år efter entreprenadens godkännande som inleds med garantitid. Garantitiden är fem år för entreprenörens arbetsprestation och två år för material och varor. Entreprenören ansvarar för fel som framträder under garantitiden. Efter garantitidens utgång ansvarar entreprenören för väsentliga fel som har sin grund i entreprenörens vårdslöshet.

Entreprenörens ansvar för skada orsakad av fel

Under entreprenadtiden ansvarar entreprenören för skada på entreprenaden. Efter entreprenadens godkännande övergår risken för entreprenaden från entreprenören till beställaren. Det innebär att efter entreprenadtiden är i princip beställaren ansvarig för skador på entreprenaden.

Om entreprenören däremot har ansvar för fel ansvarar han också för följdskadan på entreprenaden som orsakats av felet även om skadan uppstår efter avslutad entreprenad. För att få ersättning för skadan, måste beställaren visa att fel föreligger, som entreprenören ansvarar för, samt att felet har orsakat en skada på entreprenaden.

Beställarens kostnadsansvar på grund av sen reklamation av fel och skada

Om beställaren upptäcker ett fel eller en skada på grund av fel ska han utan dröjsmål underrätta entreprenören om detta. Reklamationen måste vara skriftlig. Muntliga reklamationer behöver inte beaktas av entreprenören.

Syftet med denna underrättelseskyldighet är att entreprenören snabbt ska avhjälpa det konstaterade felet i entreprenaden. Skyldigheten gäller fel som har upptäckts efter godkänd slutbesiktning. Om beställaren underlåter att reklamera i tid blir han ersättningsskyldig för merkostnaden som sådan sen reklamation har orsakat entreprenören.

För sen reklamation innebär dock inte att beställaren förlorar sin rätt att påtala felet och kräva avhjälpande eller en annan påföljd.

Konsekvenser av en för sen reklamation i praktiken

Trots att beställaren inte förlorar sin rätt att kräva avhjälpande av felet, blir han, som nämnts ovan, ersättningsskyldig gentemot entreprenören på grund av för sen reklamation av fel. Det innebär i praktiken att båda parterna i entreprenaden kan vara ersättningsskyldiga gentemot varandra vilket kan leda till en tvist mellan dem.

Som grund för skadestånd kan entreprenören göra gällande att avhjälpandet av felet kunde ha gjorts på ett enklare sätt och till en lägre kostnad om underrättelsen om fel har gjorts tidigare. Dessutom kan en följdskada på grund av felet förvärras genom att felet inte meddelats i rätt tid.

I slutändan kan beställaren även förlora sin möjlighet att begära ersättning för den upptäckta skadan på grund av sin försummelse att reklamera i tid. Sådan situation illustreras i dom från Hovrätten över Skåne och Blekinge, mål nr T 1503-10. Hovrätten prövade om en restaurang hade reklamerat i tid en upptäckt vattenskada i sitt diskrum.

Restaurangen lämnade reklamationen till bolaget som har utfört arbetet fyra månader efter upptäckten av vattenskadan. Tvist har uppstått om ersättning av skadan. Som skäl för sitt dröjsmål åberopade beställaren bl.a. att restaurangen först ville konstatera skadans omfattning samt utreda vilka som är ansvariga för skadan. Hovrätten accepterade inte beställarens skäl som giltiga och bedömde att reklamationen inte skett inom skälig tid från det att vattenskadan upptäcktes, särskilt med hänsyn till att det var fråga om ett kommersiellt förhållande. Hovrätten ansåg således att restaurangen inte längre hade möjlighet att begära ersättning för skadan från byggföretaget.

Sammanfattning

För att kunna använda sin rätt att kräva ersättning från entreprenören för upptäckt fel eller skada orsakad av fel, bör beställaren reklamera felet i tid.

Annars riskerar beställaren att:

  • Bli ersättningsskyldig gentemot entreprenören för merkostnaderna som för sen reklamation har orsakat entreprenören, samt
  • Även förlora sin möjlighet att begära ersättning för den upptäckta skadan.

Å sin sida, kan entreprenören bli ansvarig för skada på entreprenaden efter slutbesiktningen om han ansvarar för felet som orsakat skadan. För att få ersättning i detta fall måste beställaren meddela i tid att det föreligger ett fel i entreprenaden. Beställarens sena reklamation kan däremot användas från entreprenören som grund för skadestånd vid tvist om ersättning.

Rättsakuten ger praktiska råd om hur man kan lösa situationer där beställare och entreprenör inte är överens om ersättning på grund av fel i entreprenad. Rättsakuten ska hjälpa dig att maximera din chans att få skadestånd vid tvister om fel i entreprenad samt genomföra mer kostnadseffektiva entreprenader. Kontakta oss idag!

Läs mer