Befinner du dig i en tvist med en beställare eller en entreprenör angående hur en preskriptionsbestämmelse som avviker från ABT 06 eller AB 04 ska tolkas? Anser du att vidare att du haft en helt annan avsikt än din motpart när bestämmelsen utformades? Hur dessa problem ska lösas framgår av rättsfallet Ski Lodge v. ÖBAB.

Vad gäller för preskription inom entreprenadrätt?

Vad innebär preskription?

Det är inte ovanligt att vissa problem upptäcks efter att ett avtal har blivit fullföljt och där den ena parten har avlagt betalning efter att den andra parten har fullföljt sin prestation. Detta händer även på entreprenadrättens område. Faktumet att ett problem upptäcks efter att avtalet formellt är uppfyllt innebär dock inte att den som lidit av felet inte kan ställa krav på den som orsakat felet. Vidare förekommer det ofta att en avtalspart dröjer med att fullfölja sin prestation.

Ett vanligt exempel är att den ena avtalsparten inte betalar i tid. Den part som har rätt till en prestation från sin motpart kan dock inte vänta hur länge som helst med att utkräva denna. Om en part väntar för länge med att begära att motparten fullgör sin avtalsplikt så kommer denna fordran att preskriberas. Detta innebär att fordringen slutar att gälla, och den som inte har uppfyllt sin skyldighet kan inte längre kan tvingas göra detta.

Vad innebär preskriptionsavbrott?

Utgångspunkten är att en fordran preskriberas tio år efter dess tillkomst. En fordran kan dock preskriberas såväl tidigare som senare. Innan en fordran har preskriberats kan dock preskriptionstiden avbrytas. Då har ett preskriptionsavbrott skett. För att ett preskriptionsavbrott ska ske krävs att den part som har rätt till en prestation vidtar en handling som visar på att denna vill få motparten att fullfölja sin prestation. Det kan även ske genom att den prestationsskyldige lovar att uppfylla sin skyldighet. När detta görs börjar preskriptionstiden om från början.

Vilka regler gäller för preskription enligt entreprenadrätt?

I entreprenadrätten återfinns preskriptionsbestämmelserna i 6 kap. 19 § och 20 § AB 04 och ABT 06. Utgångspunkten enligt dessa bestämmelser är att en entreprenör får göra en fordran med anknytning till entreprenaden gällande inom sex månader från entreprenadens godkännande, annars preskriberas fordringen. Avseende fordringar hänförliga till kontraktssumman är preskriptionstiden istället två år från dagen för entreprenadens godkännande. För arbeten som utförts efter entreprenadtidens utgång börjar preskriptionstiden gälla från det att arbetena utförs, och gäller sedan i två år. För beställarens fordran på entreprenören för utförda arbeten gäller en preskriptionstid på sex månader. Denna börjar gälla samma dag som entreprenaden godkänns. Efter ett preskriptionsavbrott blir preskriptionstiden två år.

Fallet 

Ett rättsfall som behandlar dessa problemställningar är Ski Lodge v. ÖBAB. Ski Lodge och ÖBAB ingick den 1 november 2010 ett avtal om att ÖBAB skulle utföra en totalentreprenad enligt en beställningsbeskrivelse utformad av Ski Lodge för en kontraktssumma om 44 877 000 kronor exklusive mervärdesskatt. För projektet skulle ABT 06 gälla. Vid slutbesiktningen av entreprenaden upptäcktes en stor mängd fel som ÖBAB var tvungna att åtgärda. Den 2 april 2012 gjordes en efterbesiktning. Där antecknades ett antal nya fel som skulle åtgärdas utan dröjsmål, och senast den 19 juni 2012.

Ett slutbevis utfärdades den 30 maj 2012 och entreprenaden kunde då tas i bruk. Byggnadsnämnden var dock inte tillfreds med entreprenadens utformning och ett antal efterbesiktningar utfördes ända fram till hösten 2014. Till följd av detta utdragna förfarande yrkade ÖBAB att Ski Lodge var skyldiga att betala ett kapitalbelopp på 2 829 812 kronor inklusive mervärdesskatt. Ski Lodge bestred detta och yrkade istället att ÖBAB skulle betala ett kapitalbelopp på 5 767 686 kronor inklusive mervärdesskatt. Ski Lodge hävdade även att ÖBABs fordran var preskriberad.

Hovrätten prövade ifall detta stämde med hänsyn till att Ski Lodge hävdade att preskriptionstiden efter ett preskriptionsavbrott ändrats från två år till tre månader genom en ändring i de administrativa föreskrifterna till entreprenaden. Hovrätten noterade att parterna inte hade någon gemensam partsvilja avseende hur denna ändring skulle tolkas. Vidare hade ändringen en sådan ordalydelse att denna gav upphov till ett antal olika tolkningar.

Detta medförde att ändringen, på grund av den restriktivitet som ska beaktas vid tolkning av preskriptionsbestämmelser, enligt hovrätten endast avsåg preskription av ÄTA-arbeten, och inte kontraktsarbeten eller vid preskriptionsavbrott, som Ski Lodge hävdade. Detta innebar att Ski Lodge förpliktades att ersätta de fordringar som ÖBAB hade gentemot Ski Lodge, då dessa inte hade preskriberats.

Läs mer