Vilka är de vanligaste misstagen vid avhjälpande i konsument- och kommersiella entreprenader?

Entreprenader, oavsett om de är små eller stora, är komplexa. Entreprenader inkluderar ofta väldigt många olika moment och de olika momenten måste inte sällan utföras av personer med olika yrken och också utföras i en viss ordning. Med hänsyn till denna komplexitet finns det stor risk för att misstag begås och dessa misstag kan leda till fel. Om fel uppstår har den som beställt entreprenaden rätt att kräva avhjälpande från entreprenören. Avhjälpande är en juridisk term som kan översättas till åtgärda eller fixa i vanligt språkbruk.

Vad betyder avhjälpande för en konsument?

Om beställaren är en konsument har han eller hon starkt skydd i Konsumenttjänstlagen, oavsett vilka andra avtal som konsumenten ingått med entreprenören kan Konsumenttjänstlagens regler nämligen inte avtalas bort.

Avtal skall hållas

En av de ledande principerna för avtal är att de skall fullföljas. Detta innebär att om något blivit fel i utförandet så ska avtalet i första hand inte hävas, inte heller ska prisreduktion utgå. Istället skall entreprenören beredas tillfälle att avhjälpa felet. Ett avhjälpande innebär att entreprenören kommer åter till platsen för entreprenaden och där åtgärdar det som blivit fel på ett sätt att det ursprungliga avtalet kan anses ha upprätthållits.

För att ett avhjälpande skall kunna ske behöver dock vissa saker ske. Det första är att den som upptäcker felet som behöver avhjälpas, oftast konsumenten, påtalar felet för entreprenören. Att påtala ett fel kallas för att reklamera och en reklamation skall enligt Konsumenttjänstlagen i normalfallet ske inom två månader från den tidpunkt då felet upptäckts eller borde ha upptäckts.

Vilken är skillnaden mellan att häva ett avtal och att göra en reklamation?

För många konsumenter är det svårt att hålla isär de juridiska begreppen vid entreprenader, och andra köp också för den delen.

En av de saker som måste klargöras är skillnaden mellan att häva ett avtal och att göra en reklamation. Att häva ett avtal innebär att man vill återgå till en situation som rådde innan man överhuvudtaget ingick avtalet. Vid köp av en vara är detta relativt enkelt, man lämnar tillbaka varan och får pengarna i retur. Vid köp av en tjänst är det mer komplicerat. Det är till exempel inte helt lätt att häva ett avtal om en hårklippning och då räkna med att få håret tillbaka. En liknande situation råder vid en entreprenad. Det är ofta en hel del arbete som är utfört som inte kan återföras på ett sätt som skulle neutralisera avtalet. Detta gör att Konsumenttjänstlagen endast medger hävning om det är sannolikt att tro att entreprenören inte alls kommer att fullfölja sina åtaganden, då får man häva återstoden av entreprenaden, eller om hela projektet blir utan värde på grund av felet, då får konsumenten häva hela avtalet.

Att häva hela eller delar av ett avtal innebär inte att konsumenten förlorat sina möjligheter att kräva entreprenören på skadestånd för skador som konsumenten drabbats av till följd av felen i entreprenaden.

Reklamation ska i normalfallet ske inom två månader efter ett fel upptäckts

En reklamation är något helt annat än att häva ett avtal. En reklamation är meddelandet till entreprenören om att något är fel i entreprenaden. Det kan vara något som inte fungerar som det ska eller att entreprenaden är försenad. En reklamation bör göras skriftligen och ska enligt Konsumenttjänstlagen i normalfallet göras inom två månader efter det att felet upptäckts eller borde ha upptäckts.

Det första som ska ske vid en reklamation av ett fel är att entreprenören ska avhjälpa felet.

Vilka är reglerna för avhjälpande i Konsumenttjänstlagen?

Konsumenttjänstlagen, och andra lagar också, har regler som syftar till att avtal ska fullföljas. I ett exempel som handlar om ett avhjälpande av fel kan följande ordning utgöra ett exempel på ett händelseförlopp

  • Avtal om entreprenad ingås mellan en konsument och en entreprenör
  • Entreprenören utför och avslutar entreprenaden
  • Konsumenten upptäcker ett fel och reklamerar, meddelar, felet till entreprenören inom två månader från att felet upptäckts
  • Entreprenören uppmanas av konsumenten att omedelbart återkomma till platsen för entreprenaden och avhjälpa felet. Alternativt så ber entreprenören om omedelbart tillträde till arbetsplatsen för att avhjälpa felet
  • Felet avhjälps, åtgärdas, av entreprenören
  • Felet avhjälps inte. Konsumenten begär då prisavdrag eller häver avtalet om det finns skäl för det

Ingenting i ovanstående händelseförlopp utgör hinder för att konsumenten kan begära skadestånd från entreprenören för de ekonomiska eller andra skador som felet i entreprenaden orsakat honom eller henne. Det kan till exempel vara att man tvingats hyra ett hotellrum för att bostaden inte varit användbar på grund av felet.

Vanliga misstag relaterade till avhjälpande

Det är inte ovanligt att en konsument begår misstag i samband med att han eller hon upptäcker fel i en entreprenad. Några av de vanliga misstagen som konsumenter begår i samband med att fel upptäcks är bland andra de som vi beskriver nedan.

Konsumenten åtgärdar själv fel och vill ha ersättning i efterhand
Många konsumenter ger sig själv på att fixa ett fel de upptäckt och tänker att om det inte blir bra så kan de sedan ringa entreprenören och säga till denne att avhjälpa felet. Detta är inte ett bra förfaringssätt för genom att försöka åtgärda felet själv har konsumenten förlorat sin rätt att kräva avhjälpning eller ersättning från entreprenören.

Konsumenten kräver prisavdrag istället för att tillåta avhjälpande
Det är inte ovanligt att konsumenten går direkt på prisavdrag istället för att låta entreprenören avhjälpa ett fel. Detta är ett misstag eftersom entreprenören har rätt att få tillträde till platsen för felet så att han eller hon kan avhjälpa det. Om inte konsumenten låter entreprenören få tillträde för att avhjälpa felet så kan konsumenten förlora sina rättigheter till just prisavdrag.

Sammanfattning – Vilka är de vanligaste misstagen vid avhjälpande?

Det är tyvärr relativt vanligt att det uppstår fel när en entreprenör utför en entreprenad. Tyvärr är det också mycket vanligt att beställaren av en entreprenad inte agerar i sitt eget intresse när han eller hon upptäcker dessa fel.

Det är viktigt att beställaren agerar på ett korrekt sätt när han eller hon upptäcker ett fel i en entreprenad. Om han eller hon inte agerar korrekt kan nämligen rättigheter gå förlorade. Dessa rättigheter är den ekonomiska kompensation som skulle kunnat utgå genom nedsättning av priset samt möjligheten att få skadestånd.

Om en beställare upptäcker ett fel i en entreprenad skall hon snarast meddela entreprenören detta och då kräva att denne avhjälper, åtgärdar, felet. För det fall att entreprenören inte avhjälper felet kan beställaren gå vidare och kräva ersättning för detta fel. När beställaren istället själv försöker avhjälpa felet och misslyckas med detta, alternativt inte ger entreprenören tillträde till arbetsplatsen, har beställaren sannolikt förlorat sina rättigheter till kompensation för felet.

Rättsakuten kan hjälpa en beställare att undvika misstag

Det är inte sällan beställare av entreprenader begår misstag när en reklamation skall göras. Istället för att omedelbart agera spontant kan det därför vara en god idé att kontakta en juridisk expert som kan bistå med råd och representation för att bevaka beställarens intressen. Den som är intresserad av att veta mer om hur Rättsakuten arbetar och vad Rättsakuten kan bistå med är varmt välkommen att kontakta Rättsakuten.

Relaterade artiklar

Hur kan vi hjälpa till?

Beskriv kortfattat hur vi kan hjälpa dig så återkommer vi snarast.