Försening i entreprenadtvist – Vem har rätt?

Hur går man tillväga när det sker en försening på båda parternas sida som inte regleras av entreprenadkontraktet? Vem blir skyldig att betala förseningsvite?

Detta var frågan i rättsfallet NJA 2012 s. 597, där Fortum Generation Aktiebolag och Staten genom Vägverket ingick ett entreprenadkontrakt den 12 september 1997 avseende nybyggnad av Rottnens kraftverk.

I detta fall var entreprenaden en utförandeentreprenad och reglerades av bland annat AB 92, AB 04 samt ABT 06. Dessa är allmänna bestämmelser avsedda att användas vid byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader på utförandeentreprenad då beställaren svarar för projektering och entreprenören för utförande. Dessa bestämmelser kan användas både vid delad entreprenad samt generalentreprenad.

I detta fall gällde att entreprenaden (Fortum) var en utförandeentreprenad men den var delad, vilket i sin tur innebar att vissa delar av arbetet såsom leverans och montage av kraftverkets generator skulle utföras av sidoentreprenörer för vilka beställaren (Fortum) ansvarar.

Enligt klausul (§ 5) i entreprenadavtalet hade beställaren rätt till vite av entreprenören med 300 000 kr för varje påbörjad vecka varmed idrifttagningen av kraftverket blivit fördröjd.

Hur går man tillväga som entreprenör när beställaren är sen?

Trafikverket ansökte 2003 om stämning mot Fortum, de ansåg att Fortum skulle förpliktas att till Trafikverket utge 2 661 929 kr jämte ränta avseende felaktigt innehållna medel och fordringar för utfört arbete. Med andra ord, de stämde Fortum då leveransen av generatorn var försenad vilket innebar att kraftverket togs i drift den 11 februari 1999 snarare än den planerade idriftningen 16 november 1998. Fortum intygade att Trafikverket hade ett anspråk med detta belopp på Fortum men bestred yrkandet och hänvisade till att även Vägverket var försenade med sin del av arbetet som krävdes för att Fortum skulle kunna utföra sin del av arbetet.

Vad avgjorde entreprenörens rätt entreprenadtvisten?

I en entreprenadtvist som regleras av ABT 06 samt AB 04 gäller att om försening inträffar på grund av entreprenören eller de sidoentreprenader som huvudentreprenören ansvarar för är den skyldig att betala förseningsvite till beställaren. I enlighet med detta entreprenadavtal var summan 300 000 kr för varje påbörjad vecka varmed idrifttagningen blivit fördröjd. Dock ser förutsättningarna i detta fallet annorlunda ut då det framkom att även beställaren var försenad med att färdigställa vattenvägarna, ett arbete som var nödvändigt för att Fortums arbete skulle kunna utföras.

Huvudpunkter i entreprenadtvisten

  • Sidoleverantören som Fortum ansvarade för var försenad med leverans av generatorn
  • Generatorn var försenad p.g.a strejk i Ryssland
  • Förseningen som generatorn skapade innebar att trafikverkets gjutningsarbete försenades med 13 veckor
  • Båda parterna var överens om att leverans och montage av generatorn var en förutsättning för att trafikverkets arbeten med eftergjutning skulle kunna slutföras
  • Trafikverkets arbete med vattenvägarna försenades vilket innebar att även om generatorn hade levererats i tid så hade idrifttagningen av kraftverket blivit fördröjd

HD bedömer Fortums rätt i tvisten

I en situation som denna, där båda parterna ansvarar för en försening är det inte alltid lätt att se vem som har rätt. Högsta domstolen ansåg att trots Tingsrätten och Svea hovrätts dom att Fortum är skyldig att betala vite till Vägverket , detta inte är fallet. Slutsatsen fastslås att dröjsmålet med idrifttagandet av kraftverket orsakats av såväl förseningen med leveransen av generatorn, som Fortum ansvarar för, samt Vägverkets försening med vattenvägarna.

Det fastslås att även om generatorn hade levererats i tid fanns det inte möjlighet att installera den förrän Vägverkets arbete med vattenvägarna hade avslutats. I denna entreprenadtvist anses alltså Fortum ha en kvittningsgill motfordran på Trafikverkets avseende dröjsmålsvite, Fortums överklagande skall alltså bifallas.

Rättsakuten – Lång erfarenhet av entreprenadtvister

Rättsakuten är en juristbyrå som har lång erfarenhet av entreprenadtvister. Har du en liknande tvist med din beställare, tveka inte att kontakta Rättsakuten för råd eller representation.

Relaterade artiklar