Har du ingått ett avtal om uppförandet av en entreprenad på löpande räkning och undrar vad som krävs för att få vissa kostnader ersatta? Undrar du dessutom vilka kostnader som är ersättningsgilla i samband med att entreprenaden utförs? Detta framgår av rättsfallet Nybropalatset.

Uppförande av entreprenad på löpande räkning | Självkostnadsprincipen

Vad är löpande räkning?

Att ett entreprenadavtal ingås enligt löpande räkning innebär att något på förhand bestämt slutpris på entreprenaden inte är överenskommet. Istället brukar avtalsparterna avtala om á-priser, i form av exempelvis pris per timme. När parterna avtalat om löpande räkning så sker redovisningen och betalningen för det utförda arbetet oftast i efterhand.

Kostnaderna måste vara nödvändiga för arbetets utförande

Enligt självkostnadsprincipen ska alla de kostnader entreprenören har för de arbetstagare som utfört arbetet ersättas av beställaren. Här ingår inte endast lönekostnader, utan även kostnader som föreskrivs enligt lag och kollektivavtal. Som utgångspunkt kan även sägas att kostnader som är nödvändiga för det aktuella arbetet samt kostnader som arbetsgivaren, här entreprenören, vanligtvis bekostar, utgör sådana kostnader. Även kostnader för mat och dryck till möten och personalfester är ersättningsgilla kostnader enligt självkostnadsprincipen. Kostnader som inte är hänförliga till entreprenadens utförande och kostnader som hade uppkommit oavsett om entreprenaden hade åtagit sig att utföra entreprenaden eller inte är inte ersättningsgilla.

Betalningsskyldigheten måste bevisas

Den som hävdar att en skyldighet att betala föreligger måste bevisa detta. Även om entreprenören lyckas bevisa detta betyder det inte att han är tillförsäkrad ersättning för alla bevisade ersättningsgilla kostnader. Beställaren har nämligen möjlighet att undslippa betalningsskyldigheten genom att bevisa att entreprenören har brustit i sin omsorgsplikt och alltså inte vid fullgörandet av sin uppgift verkat för att beställaren ska erhålla bästa möjliga ekonomiska och tekniska resultat. Alltså ska beställaren bevisa att såväl omsorgsplikten inte följts som vilka följder detta fått för beställaren.

Fallet Nybropalatset

Ett rättsfall där denna problematik tas upp är fallet Nybropalatset. Bostadsrättsföreningen Nybropalatset hade anlitat byggentreprenören BTH Bygg AB för att färdigställa en ombyggnation av en fastighet till ett hus innehållandes 18 lägenheter. Ett avtal om totalentreprenad med löpande räkning enligt självkostnadsprincipen ingicks till följd av detta. Inledningsvis betalade Nybropalatset de fakturor som BTH Bygg ställde ut månadsvis, men när faktura nummer 14 ställdes ut valde Nybropalatset att inte betala det fullständiga fakturabeloppet. Därefter slutade Nybropalatset att betala fakturorna, innan de vid ett senare tillfälle sade upp avtalet. BTH Bygg begärde därför att Nybropalatset skulle förpliktigas att betala 6 944 672 kronor som de var skyldiga byggentreprenören. Nybropalatset motsatte sig detta.

Svea hovrätt betonade att i de situationer en totalentreprenad utgår från en löpande räkning, och beställaren bestrider att entreprenören haft en kostnad, att en kostnad är hänförlig till entreprenaden eller att entreprenören lagt ned det antal arbetstimmar som framgår av fakturan, så ankommer det på entreprenören att visa kostnaden, att kostnaden är hänförlig till entreprenaden eller att de angivna arbetstimmarna har lagts ned. Om entreprenören sen gör detta, så är han ersättningsberättigad, så länge han iakttagit sin omsorgsplikt. Om beställaren senare menar att entreprenören brustit i sin omsorgsplikt så måste beställaren bevisa att så faktiskt är fallet, samt vad detta fått för ekonomiska följder.

Hovrätten menade att det underlag som BTH Bygg presenterade var så pass omfattande och komplett att det fick anses vara bevisat att de haft de berörda kostnaderna. Då Nybropalatset inte kunde motbevisa detta förpliktigades de att ersätta BTH Bygg med 6 327 246 kronor, då 617 426 kronor kunde avräknas kvittningsvis.

Läs mer