Vid köp av lös egendom, d.v.s. fysiska föremål såsom bilar, kläder och möbler tillämpas köplagen. Köplagen gäller  när privatpersoner köper varor av varandra, när näringsidkare (företag) köper varor av varandra och när en näringsidkare köper en vara av en privatperson. Köplagen gäller inte när en privatperson köper en vara av ett företag, då tillämpas istället konsumentköplagen som innehåller särskilda skyddsregler för konsumenter. Lagen gäller inte heller vid köp av tjänster.  

Reklamerar

Reklamation är en rättighet med tidsfrist

Köplagen kan avtalas bort

Köplagen är dispositiv, vilket innebär att reglerna i den kan avtalas bort om avtalsparterna vill det. Informationen nedan gäller alltså under förutsättningen att ett sådant avtal saknas och därmed blir köplagen tillämpbar. 

Reklamation på grund av dröjsmål med varans avlämnande

Om avlämnandet av en vara är försenat har köparen rätt till ett antal påföljder. 

För det första kan köparen kräva fullgörelse, vilket innebär att säljare måste leverera varan i enlighet med kontraktet. Detta gäller dock inte om det förekommer ett hinder för avlämnande av varan som säljaren inte kan övervinna eller om avlämnandet av varan skulle leda till orimliga uppoffringar för säljaren med beaktande av köparens intresse av fullgörelse. 

För det andra kan köparen under vissa förusättignar häva köpet. Om köpet hävs återgår prestationerna och säljaren måste lämna tillbaka pengarna som köparen eventuellt redan har betalat.  För att kunna häva köpet måste dock föreningen vara av stor vikt för köparen och säljare måste ha insett eller borde ha insett detta. 

Reklamation på grund av varans felaktighet 

Köplagen innehåller regler som anger när en vara anses felaktig. 

För det första är en vara  felaktig om den inte stämmer överens med köparen befogade förväntningar. Det kan exempelvis avse förväntningar gällande varans egenskaper, kvalitet, förpackning eller mängd m.m. “Befogad” innebär att förväntningen ska vara grundad/rimlig utifrån omständigheterna i det enskilda fallet. 

För det andra är en vara är också felaktigt om den inte stämmer överens med det som stipuleras i köpeavtalet i fråga. Exempelvis kanske avtalet innehåller villkor avseende varans kvalitet, färg, mängd o.s.v. I sådana fall ska varan uppfylla dessa villkor. Det spelar ingen roll om avtalet är skriftlig eller muntligt, dock kan det vara värdefullt i bevishänseende att nedteckna avtalsvillkoren skriftligt. 

För det tredje är en vara felaktig om den inte stämmer överens med de uppgifter som säljaren har lämnat till köparen vid exempelvis marknadsföring av varan eller information som har lämnats innan köpet,  förutsatt att dessa uppgifter inverkade på köparens beslut att förvärva varan. 

Om varan har sålts i befintligt skick

Det är vanligt att begagnade varor säljs i “befintligt skick”. Detta fråntar dock inte säljaren allt ansvar för varans felaktigheter. Varan måste alltid stämma överens med de uppgifter som säljaren har lämnat före köpet. 

Säljaren är dessutom skyldig att lämna upplysningar avseende väsentliga förhållanden rörande varans egenskaper eller användning som köparen kan räkna med att bli upplyst om. Om det exempelvis handlar om ett köp av en begagnad dator och säljaren vet om att datorns ladduttag är trasigt bör han eller hon berätta detta för köparen. 

Om varan är i mycket sämre skick än vad köparen kunnat förvänta sig med hänsyn till varans pris eller andra omständigheter kan varan också anses vara felaktig.  

Köparens undersökningsplikt

Köparen har en långtgående undersökningsplikt, både före och efter att varan har avlämnats. Undersökningsplikten innebär att köparen inte kan åberopa fel som han eller hon haft eller borde haft kunskap om. Det är därför viktigt att du som köpare noggrant undersöker en vara innan du köper den. Även efter varan har avlämnats ska köparen noggrant undersöka varan så snart som möjligt. Om köparen hittar fel vid denna undersökning är det viktigt att inom skälig tid upplysa säljaren om felet och eventuellt reklamera varan. Köparen kan inte senare åberopa ett fel som han eller hon  upptäckt eller borde ha upptäckt vid denna undersökning. 

Påföljder vid reklamation

Om en vara är felaktig har säljaren rätt till att avhjälpa felet genom att reparera varan. Om en reparation skulle bli för kostsam, ta för lång tid eller av någon annan anledning inte är möjlig kan säljaren istället vidta en omleverans och ge köparen en ny likvärdig som ersätter den felaktiga varan. Så länge omleverans eller reparation kan ske utan en oskälig kostnad och väntetid för köparen har säljaren alltså rätt till att vidta en sådan åtgärd i första hand om köpare vill reklamera varan. 

Om reparation eller omleverans inte är genomförbart kan köparen istället ha rätt till prisavdrag. Storleken på prisavdraget varierar från fall till fall eftersom avdraget ska motsvara skillnaden mellan värdet på den felaktiga varan och en vara i avtalsenligt skick. Om varan exempelvis är 50% felaktig ska prisavdraget också vara 50 %.

Köparen kan även i vissa fall häva köpet. Om köpet hävs återgår prestationerna, d.v.s. säljaren lämnar tillbaka pengarna och köparen lämnar tillbaka varan. För att kunna häva köpet måste dock avtalsbrottet vara av stor vikt för köparen och säljare måste ha insett eller borde ha insett detta.

Reklamera inom skälig tid

Om du har upptäckt ett fel på en vara måste du börja med att kontakta säljaren att du vill reklamera varan. I samband med reklamationen är det viktigt att du anger vilken typ av påföljd du vill göra gällande och även ange om du kräver skadestånd för avtalsbrottet. 

Reklamationen måste ske inom en skälig tid efter det att du som köpare har upptäckt felet eller borde ha upptäckts felet.

Vad som utgör skälig tid kan variera från fall till fall, det är dock fördelaktigt att du kontaktar säljaren så fort som möjligt efter felet har upptäckts. 

Om det har gått mer än två år från den tidpunkt då du som köpare tog emot varan har du tyvärr förlorat din rätt till att reklamera, om inte annat följer av garanti eller liknande avtalsvillkor. 

Rätten till ersättning

Om du som köpare har lidit någon typ av skada på grund av säljarens avtalsbrott, antingen på grund av säljarens dröjsmål eller på grund av varans felaktighet, kan du kräva ersättning för detta. Storleken på skadeståndet varier beroende på omständigheterna i det enskilda fallet. 

Observera att du som köpare måste meddela säljaren att du kräver skadestånd i samband med reklamationen av varan. Annars kan rätten till ersättning gå förlorad.

Fredrik Jörgensen

Jurist Fredrik Jörgensen

fredrik.jorgensen@rattsakuten.se
070-7756334
08-55766324

Kontakta Rättsakutens jurister!