Bouppteckning

Dödsboet är en juridisk person, och som alla juridiska personer behövs en legitimationshandling. Bouppteckningen är dödsboets legitimationshandling. Den person som bouppteckningen avser är avliden och kan därför inte företa rättshandlingar för egen räkning.

Innehållsförteckning: 

Vad är en bouppteckning?

En bouppteckning är en redogörelse över ett dödsbos tillgångar och skulder. Utan en bouppteckning kan exempelvis banker inte identifiera personen och inte tillåta uttag ur konton. Genom att en bouppteckning är upprättad och dödsboet är företrätt av dödsbodelägarna, så kan banker tillåta uttag ur konton som avser dödsboet.

Anlita Rättsakuten som bouppteckningsförrättare

Du kan anlita Rättsakuten som boppteckningsförrättare genom att kontakta oss via mail: kontakt@rattsakuten.se eller ringa oss på 08–384907
Ett bra sätt att komma igång är via rattsakuten.se där du kan läsa om juridik och få hjälp med flera juridiska områden.

Är du i behov av en bouppteckningsförrättare?

Kontakta oss!

Bouppteckningen är ett viktigt juridiskt dokument. En förteckning som måste upprättas när en person har avlidit.

Fördelarna med att anlita Rättsakuten som bouppteckningsförrättare

Fördelarna med att anlita Rättsakuten som bouppteckningsförrä är att vi har över tio års erfarenhet, gedigen kompetens och arbetar på ett professionellt sätt så att du kan känna dig trygg. Rättsakutens familjejurister har omfattande och flera års erfarenhet av familjerättsligt arbete. Vi är vana vid och arbetar ofta med familjerättsliga frågor. Därmed innehar vi djupgående expertis inom familjerätt, är lätta att kontakta samt engagerade för din skull.

Bouppteckning vid dubbelt medborgarskap

Även om den avlidne har dubbla medborgarskap så kan en bouppteckning behöva upprättas i enlighet med svensk lag. Om den avlidne hade sin hemvist i Sverige vid dödsdagen, så ska den upprättas som vanligt även vid dubbla medborgarskap.

I vissa fall föreligger det skäl till varför en bouppteckning inte ska upprättas i det land den avlidne hade sin hemvist. Det inkluderar den avlidnes anknytning till landet, hur ofta den avlidne besökte landet, varför den avlidne besökte det landet och andra omständigheter som kan komma att vara relevanta.

Vid dubbla medborgarskap kan ett val göras, vilket kallas för lagval. Det innebär att ett val mellan vilket av ländernas lagar som ska tillämpas vid dödsfall. Har en person med svenskt medborgarskap dubbla medborgarskap, ska det undersökas om den avlidne har gjort ett lagval. Detta kommer att påverka bouppteckning, och om en sådan över huvud taget måste upprättas genom svensk lag.

Har den avlidne svenskt medborgarskap men vid sin dödsdag var bosatt utanför Sverige så ska en bouppteckning i enlighet med svensk lag inte upprättas. För det fall den avlidne var bosatt utanför Sverige, har gjort ett lagval till Sverige och hade tillgångar i Sverige, så ska en bouppteckning upprättas i enlighet med svensk lag.

Om den avlidne var bosatt utanför Sverige, inte gjort ett lagval till Sverige, men hade tillgångar i Sverige så ska en bouppteckning inte upprättas i enlighet med svensk lag.

Vem kan upprätta en bouppteckning?

En bouppteckning kan upprättas av följande:

 • Jurister
 • Begravningsbyråer
 • Privatpersoner

Kostnaden för att upprätta en bouppteckning varierar beroende på vem som upprättar den. Tänk på att det ska göras fyra månader efter dödsfallet. Oavsett om du anlitar en familjejurist, begravningsbyrå eller om en privatperson upprättar bouppteckningen, så förekommer en avgift på 900 kr som tillkommer när bouppteckningen skickas in till skatteverket.

Om en jurist ska upprätta den kommer en skälig timkostnad att tas ut. Dessa varierar beroende på vilken jurist som anlitas, men räkna med att timkostnaden ligger på mellan 1 000–2 000 kr timmen. Kostnaden för att upprätta en bouppteckning hos en begravningsbyrå ligger runt 10 000 kr som grundpris.

Bouppteckningens utsträckning är en faktor som kan göra att kostnaden varierar. När det rör sig om en mindre bouppteckning så kommer mindre tid att behöva spenderas för att upprätta den. Därmed mindre tid läggas på att upprättandet, och kostnaderna blir lägre.

En jurist kan hjälpa dig att göra en bouppteckning.

Vad ska en bouppteckning innehålla?

Bouppteckningen ska innehålla ganska mycket information; den avlidnes fullständiga namn, fullständiga adress, fullständigt personnummer, folkbokföringsort, familjerättslig ställning, dödsdag, samt om den avlidne inte har svenskt medborgarskap eller har dubbla medborgarskap så ska även denna information redogöras för.

Det ska finnas information om tillgångar och skulder som dödsboet hade vid dödsdagen. Dödsboets tillgångar inkluderar följande; pengar, bankkonton, aktier, värdepapper, försäkringar, fastigheter och lösöre. Det är ofta av intresse för dödsbodelägare att få kännedom om den avlidnes tillgångar och skulder. En bouppteckning ska även innehålla vilka som är dödsbodelägare, om den avlidne var gift och eventuell make eller maka finns så ska även giftorättsgods finnas med, alternativt ett äktenskapsförord.

Om den avlidne hade en sambo ska det framgå av bouppteckningen. Bouppteckningen ska även skrivas under av följande personer; två förrättningsmän samt bouppgivaren. En ingivare ska vid denna tidpunkt ha blivit utsedd och dess kontaktuppgifter ska finnas med i bouppteckningen, så att skatteverket kan återkoppla vid frågor.

Hur gör man en bouppteckning på egen hand?

Skatteverket har en mall för hur man upprättar en bouppteckning på egen hand. All information om vad en bouppteckning ska innehålla finns med i blanketten. Om du ska göra en bouppteckning själv kan du klicka på följande länk för att komma till skatteverkets blankett om bouppteckning: Skatteverket SKV 4600 Bouppteckning

Första sidan består av punkter som är bra att tänka på när man upprättar en bouppteckning själv.

Så fyller du i bouppteckningen:

 • Fyll i uppgifter om den avlidne, namn, personnummer, adress, postort, dödsdag och medborgarskap.
 • Fyll sedan i information om den avlidnes familjerättsliga ställning, om den avlidne hade en maka, make eller sambo eller registrerat partnerskap vid sin dödsdag, samt uppgifter om den personen.
 • Fyll därefter i information om det finns dödsbodelägare eller efterarvingar och om dessa kommer att närvara personligen eller genom en fullmaktshavare.
 • Det ska finnas information och kontaktuppgifter till den som blivit utsedd till ingivare, så att skatteverket kan kontakta ingivaren vid eventuella frågar om bouppteckningen.
 • Nu ska du fylla i en förteckning över dödsboets tillgångar samt eventuella skulder. Det skall även antecknas om detta är giftorättsgods eller enskild egendom.
 • I slutet av denna sida måste du anteckna bouppteckningskostnaderna samt begravningskostnaderna.
 • Under kommande två sidor ska det finnas information om den avlidnes maka, make eller sambo eller registrerat partnerskap och den personens tillgångar samt eventuella skulder.
 • Det ska även antecknas om det är giftorättsgods eller enskild egendom.
 • Sista sidan består av övriga upplysningar som ska skickas in med bouppteckningen, detta kan vara ett äktenskapsförord, testamente eller andra upplysningar som är relevanta.
 • Till sist ska förrättningsdagen antecknas, samt ska förrättningsmän och bouppgivaren skriva under bouppteckningen innan den skickas in till skatteverket.

En jurist kan hjälpa dig att göra en bouppteckning.

Får man tömma ett dödsbo innan bouppteckningen?

Nej, man får inte tömma ett dödsbo innan bouppteckning. Dödsboet är en juridisk person fram till dess att dödsboet är avvecklat. Dödsboet har samma juridiska rättigheter som alla andra juridiska personer. Detta innebär att allt i dödsboet ska finnas antecknat i bouppteckningen.

Om en dödsbodelägare till exempel avsiktligen förvärvar en förmögenhet genom dödsboet genom att inte anteckna det i bouppteckningen, så är detta förskingring. Skulle en dödsbodelägare exempelvis genom vilseledande, förvärva tillgångar från dödsboet och genom vilseledandet gynnas samt skapa skada för annan, vilket i detta fall är arvtagarna, så är detta bedrägeri.

Vad är en tilläggsbouppteckning?

Tilläggsbouppteckning är vad det låter som, det är ett tillägg till bouppteckningen. En tilläggsbouppteckning kan komma att bli aktuell i två fall. Det första är när antingen bouppteckningen har upprättats felaktigt och det saknas tillgångar som inte har framställts i den. När dessa tillgångar upptäcks, är tidsfristen en månad för att upprätta en tilläggsbouppteckning.

Det andra är när bouppteckningen har upprättats och den avlidnes sambos tillgångar inte har antecknats samt värderats i den. Den avlidnes sambo kan därav begära skuldtäckning. När detta är fallet, är tidsfristen tre månader för att upprätta en tilläggsbouppteckning.

Vad är tidsfristen för en bouppteckning?

Tidsfristen för en bouppteckning är fyra månader och börjar från dödsdagen. Det finns ett undantag från huvudregeln om fyra månaders tidsfrist och det avser boets beskaffenhet och annan särskild orsak. Ansökan om att förlänga bouppteckningen kan göras till skatteverket och tidsfristen för att få ansöka om förlängning är tre månader från dödsdagen.

En jurist kan hjälpa dig att göra en bouppteckning.

Vad innebär bouppteckning vid upplösande av äktenskap?

Vid upplösande av äktenskap ska en bouppteckning upprättas, i den måste information om vad som avser giftorättsgods samt vad som avser enskilda tillgångar finns med. Du kan själv fylla i en bouppteckning vid upplösande av äktenskap.

När äktenskap ingås, kan partnerna komma överens om att upprätta ett äktenskapsförord innan de ingår i äktenskapet eller under tiden de är i äktenskapet. Ett äktenskapsförord är ett avtal där makarna skriver in vad som ska vara deras enskilda egendom. Har makarna ett äktenskapsförord och sedan skiljer sig, är egendomen som är inskriven i äktenskapsförordet som enskild egendom makarnas egna egendom. Denna egendom ingår inte i bodelningen när makarna skiljer sig eller när ena maken avlider. Har makarna däremot inte upprättat ett äktenskapsförord kommer deras egendomar att utgöra giftorättsgods och kommer att tillhöra samtliga makar.

Det finns sex kategorier som utgör enskild egendom:

 1. Egendom som är inskriven i ett äktenskapsförord utgör enskild egendom
 2. Gåvor som har varit avsedd att vara makens enskilda egendom
 3. Egendom genom testamente som har varit avsedd att vara makens enskilda egendom
 4. Egendom genom arv som genom testamente har varit avsedd att vara makens enskilda egendom
 5. Egendom genom livförsäkring, olycksfallsförsäkring, sjukförsäkring eller pensionssparande
 6. Denna punkt avser alla fem ovannämnda punkter och avser när egendom har ”trätt i stället” för den förstnämnda egendomen som har förvärvats. Detta innebär att den egendom som har trätt i stället för den förstnämnda egendomen utgör enskild egendom om inte annat är föreskrivet.

Hur lång tid tar det att få ut sitt arv?

Att få ett tidsperspektiv på hur lång tid det tar att få sitt arv kan kännas viktigt av olika anledningar. Bouppteckning och arvskifte hänger ofta ihop. Processen består av tre delar; bouppteckning, bodelning och arvskifte. Här kan du läsa mer om hur ett arvskifte steg för steg går till. Det kan ta allt ifrån 2–15 månader för processen att bli färdigställd, fram till dess att arv delas ut. Det finns faktorer som påverkar hur lång tid det tar för processen att bli färdigställd.

Faktorer som kan påverka:

 • Skatteverkets handläggningstid
 • En ofullständig bouppteckning som skickats in till skatteverket
 • En ansökan om dödsboanmälan som skickats till socialförvaltningen, dess handläggningstid samt en avslagen ansökan vilket leder till att en bouppteckning ska upprättas istället
 • I vissa fall kan en arvstvist bli aktuell. När en arvstvist uppstår kan det dra ut på tiden ytterligare.

Exemplen ovan kan påverka hur lång tid det tar att få ut sitt arv från den avlidnes tillgångar och skulder. Därför kan det ta längre tid innan arvtagarna kan få ut sitt arv genom bouppteckning och arvskifte.

En jurist kan hjälpa dig att göra en bouppteckning.

Kallelse till bouppteckningsförrättningen

En kallelse till bouppteckningsförrättningen ska skickas i god tid innan förrättningen tar plats. Det är bodelningsförrättaren som skickar kallelsen. Informationen som måste finnas med i en kallelse är följande:

 • Information om dödsboet
 • Förrättningsdatum
 • Plats
 • Bifogade dokument till kallelsen
 • Underskrift från bodelningsförrättaren

Bouppteckningen ska vara upprättad senast fyra månader efter dödsfallet, detta innebär att bouppteckningsförrättningen ska hållas innan bouppteckningen är upprättad. Det kan vara svårt att organisera ett möte när det är många som ska delta. Därav är det viktigt att en kallelse skickas ut i god tid för att säkerställa att alla kan delta under förrättningen.

Vilka ska vara närvarande vid en bouppteckning?

De personer som ska vara närvarande vid en bouppteckning är efterlevande make eller maka, sambo, samtliga dödsbodelägare, arvtagare som ärver enligt arvsrätt, efterarvingar samt testamentstagare. När den avlidnes make eller maka och sambo inte är dödsbodelägare ska de kallas till bouppteckningsförrättningen. När den avlidnes make eller maka har ett oavslutat mål om äktenskapsskillnad, ska den avlidnes make eller maka kallas till bouppteckningsförrättningen. Under vissa omständigheter kan den avlidnes före detta make eller maka kallas.

Vad innebär dödsbo-avveckling?

Dödsbo-avveckling är själva processen när dödsboet avvecklas. Det består av tre delar; bouppteckning, bodelning och arvskifte. När en bouppteckning har upprättats, bodelningen är sammanställd och arvskifte utdelat, så är dödsboet avvecklat.

Vem är dödsbodelägare?

Du är dödsbodelägare om du är något av följande till den avlidne; make eller maka, sambo, legal arvinge eller universell testamentestagare.

Vad är dödsboförvaltning?

Dödsboförvaltning är förvaltningen av dödsboet, detta kan innebära allt ifrån att betala av räkningar och om den avlidne har en fastighet kan det vara att underhålla fastigheten. Dödsboet är allting som finns kvar efter den avlidne.

Några exempel kan vara:

Några exempel kan vara:

 • Fastigheter
 • Avtal
 • Andra tillgångar som t.ex. pengar, aktier, bankkonton och värdepapper, skulder samt lösöre

Den som är bouppgivare måste ha god kännedom om dödsboet.

Vem kan vara bouppgivare?

För att få vara bouppgivare, ställs det ett krav om god kännedom om dödsboet. Om en person innehar rollen som förrättningsman, får personen inte utses som bouppgivare. Utöver detta, så finns det inga bestämmelser om vem som ska utses som bouppgivare.

Vem kan vara förrättningsman?

Förutom följande personer så kan vem som helst vara en förrättningsman; dödsbodelägare eller företrädare för en dödsbodelägare, efterarvingar eller företrädare för efterarvinge, särskild boutredningsman eller boutredningsman, bouppgivare eller testamentsexekutor.

Förrättningsmännen ska vara två kunniga och trovärdiga personer med uppgift att intyga att uppgifterna som har lämnats stämmer, och att allt i dödsboet har antecknats i bouppteckningen. Att begreppet två kunniga och trovärdiga män används innebär inte att förrättningsmännen måste vara män, det kan naturligtvis vara kvinnor.

Vilka är förrättningsmännens uppgifter?

Förrättningsmännens uppgifter är att anteckna allt av faktisk och rättslig betydelse. Under förrättningen ska förrättningsmännen närvara, och deras uppgifter är att intyga att allting är antecknat och att allt i dödsboet är med i bouppteckningen.

Vad är en förrättning?

Kort förklarat är en förrättning ett möte där dödsbodelägarna, dödsbodelägarens förmyndare om dödsbodelägaren inte är myndig, boutredningsmannen, testamentsexekutorn, förrättningsmännen samt om den avlidne hade en make, maka eller en sambo så ska denna person även närvara vid förrättningen.

Ibland är ett dödsbo omfattande. Det kan exempelvis finnas mycket som ska antecknas i bouppteckningen eller finnas många dödsbodelägare. Då kan det komma att krävas att flera förrättningar hålls.

Det finns ingen bestämd tidsfrist för när bouppteckningsförrättningen ska vara. Den tidsfrist som är given är att bouppteckningen ska vara upprättad senast fyra månader efter dödsfallet. Samt att kallelse till förrättningen ska ske i god tid innan den tar plats.

Den som är bouppgivare måste ha god kännedom om dödsboet.

Vem förvaltar dödsboet?

Det är dödsbodelägarna som förvaltar dödsboet. I vissa fall, kommer inte dödsbodelägarna överens om hur dödsboet ska skötas. Om det blir så, kan en ansökan skickas till tingsrätten om att utse en boutredningsman. Det blir då boutredningsmannen som förvaltar dödsboet fram till dess att dödsboet är avvecklat.

Om dödsbodelägarna föreslår en person som boutredningsman, så ska särskilt avseende tas till detta. Har dödsbodelägarna inte lämnat förslag till domstolen utses istället en advokat eller en jurist. Har en testamentsexekutor utsetts, utses den personen som boutredningsman, ifall det inte föreligger skäl som säger emot att testamentsexekutorn utses.

Hur ansöker man om en boutredningsman?

Om en testamentsexekutor inte utsetts och om dödsbodelägarna inte kan komma överens om hur dödsboet ska förvaltas, så kan dödsbodelägarna ansöka om en boutredningsman. Ansökan skickas då till tingsrätten och avgiften är 900 kr. Boutredningsmannen tar ut en ersättning för tjänsten, vilket kan variera mellan ca. 1000–2000 kr i timmen. Boutredningsmannen kommer att ta över dödsbodelägarnas ansvar för dödsboet och dess förvaltning.

Detta inkluderar:

 • Förvaltning av dödsboet
 • Betala skulder om det finns tillgångar, finns det inga tillgångar ska boutredningsmannen föra talan med borgenärerna
 • Skicka ansökan om konkurs om det inte finns tillgångar för att betala skulder, och ett gemensamt beslut inte kan tas tillsammans med borgenärerna
 • Bodelning, arvskifte och avveckla dödsboet

Vad är en dödsboanmälan?

En dödsboanmälan kan göras till socialförvaltningen i den kommun där den avlidne hade sin hemvist. Om socialförvaltningen efter prövning av ansökan avgör att det inte finns förutsättningar för att upprätta en dödsboanmälan, skall en bouppteckning upprättas.

När dödsboets tillgångar samt eventuella skulder inte täcker mer än skulderna samt begravningskostnaderna, så kan en ansökan om dödsboanmälan göras till socialförvaltningen. När socialförvaltningen har gjort sina utredningar och det visar sig att tillgångarna inte är uttömmande genom avbetalning av skulder, samt bekostnaden av begravningen så ska en bouppteckning istället upprättas.

Om socialförvaltningen beviljar dödsboanmälan så ska denna registreras hos skatteverket och där igenom blir dödsboet avvecklat. Skulle en eventuell tillgång upptäckas efter att en dödsboanmälan har skickats in, kan en bouppteckning behöva upprättas.

Den som är bouppgivare måste ha god kännedom om dödsboet.

Vad innebär laglott?

I den legala arvsordningen finns bröstarvingarna, det vill säga den avlidnes barn. Om barnen har avlidit barnbarn, och har dessa avlidit barnbarnsbarn. Bröstarvingarna har alltid rätt till arv. Det innebär att den avlidne inte kan upprätta ett testamente och testamentera bort sina bröstarvingars rätt till arv.

Finns det inga bröstarvingar, går arvet vidare till klass två. Finns det inga arvtagare i klass två går arvet vidare till klass tre. Bröstarvingarna ska ärva hälften var av arvslotten om inget testamente finns. Finns ett testamente så ska bröstarvingarna ärva hälften av arvslotten, och den halvan ska delas lika mellan diverse bröstarvingar.

Den andra halvan av arvslotten ska tilldelas testamentstagarna. Det är arvslotten som utgör den avlidnes arv och hälften av arvslotten utgör bröstarvingarnas laglott. Om inga arvingar finns och inget testamente har upprättats så ska arvet tilldelas den allmänna arvsfonden.

Vad är legala arvingar?

I den legala arvsordningen finns det tre olika arvsklasser av arvingar. Den första klassen består av det första ledet i familjen; den avlidnes barn, barnbarn och barnbarnsbarn. Den andra klassen består av föräldrar, syskon och syskonbarn med fortsättning ner i ledet. Den tredje klassen består av mor och farföräldrar samt deras syskon. Att läsa mer om arvsklasser och vem som ärver vad efter ett dödsfall ger dig bättre insikt inom arvsrätt. Finns du inte med i den legala arvsordningen, så är du för avlägsen till den avlidne och har därav inte legal rätt till arv.

Den legala arvsordningen är enkel. Om den avlidne har barn, är det barnen som står först i tur till arvet. Har barnen gått bort men den avlidne har barnbarn, så är det de som står först i tur till arvet. Har barnbarnen gått bort men den avlidne har barnbarnsbarn, så är det de som står först i tur. Har den avlidne inga barn gäller den andra klassen och föräldrarna står först i tur. Har den avlidnes föräldrar gått bort, så kommer den avlidnes syskon att stå först i tur. Har syskonen till den avlidne gått bort, är det syskonbarnen som står först i tur. Har den avlidnes föräldrar, syskon och syskonbarn gått bort, gäller den tredje klassen där mor och farföräldrar står först i tur, och om dessa har gått bort är det föräldrarnas syskon till den avlidne som står först i tur.

Vad innebär arvsavstående?

Arvsavstående innebär att en arvtagare avstår rätten till sitt arv, när en arvtagare avstår sin rätt till arv kommer arvet att tilldelas nästa person i arvsordningen och den primära arvtagaren blir då inte dödsbodelägare. Arvtagaren som står efter i arvsordningen blir istället dödsbodelägare. För att avstå sitt arv, behöver arvtagaren skicka en avstående-handling till skatteverket, och utöver detta så behöver det noteras i bouppteckningen.

Att avstå sin rätt till arv är en form av överlåtelse, arvtagaren har således rätt att avstå och överlåta delar av, eller hela sin andel av arvet till nästa person i arvsordningen. Om en överlåtelse sker som berör delar av arvet, kvarstår arvtagaren som dödsbodelägare samtidigt som den mottagande arvtagaren också blir dödsbodelägare.

Att godkänna ett testamente innebär att fylla i namn, personnummer, skriva under, samt bifoga en kopia.

Vad innebär godkännande av testamente?

Godkännande av testamente innebär att testamentet blir godkänt och kan bli verkställande. Ett testamente kan bli godkänt genom tre förfarande:

 • Testamentet godkänns
 • Testamentet klandras inte inom sex månader
 • Klandertalan av testamentet blir avslagen av domstol

Ett testamente är ett dokument upprättat av den avlidne som säger vem som ska ärva vad. Om du har ett testamente som ska godkännas kan du använda dig av denna blankett: Godkännande av testamente. Det du således behöver göra är att fylla i ditt namn, ditt personnummer och skriva under blanketten för att testamentet ska bli godkänt. En bifogad kopia av testamentet behöver finnas med i blanketten.

Vad är en ingivare?

Dödsbodelägarna utser en ingivare. Den som tar rollen som ingivare bör ha goda insikter i den avlidnes ekonomi. Det är ingivaren som sköter kontakten med skatteverket och om skatteverket har frågor angående bouppteckningen skickas dessa till ingivaren. Det är skatteverket som godkänner bouppteckningen och när den är godkänd kommer den att skickas tillbaka till den person som blivit utsedd till ingivare.

Fullmakt vid bouppteckning

Vid fullmakter, är det fullmaktsgivaren som upprättar fullmakten och i den innehåller information som vem som är fullmaktstagaren, även kallad fullmäktigen. Det är behörigheten och befogenheten som avgränsar vad fullmakten avser. Det råder en viktig skillnad mellan begreppen. Det är behörigheten som avser vad fullmäktige kan göra genom fullmakten, medan befogenheterna avser vad fullmäktige får göra genom fullmakten.

Fullmaktsgivaren upprättar en fullmakt och utser en fullmaktstagare som ska företa rättshandlingar, exempel betala räkningar, i fullmaktsgivarens namn gentemot tredje man, vilket kan vara en bank. Om fullmaktsgivaren dör, men huvudregeln är att fullmakten fortfarande är gällande gentemot tredje man om särskilda skäl inte föreligger som säger emot att den fortfarande ska vara gällande.

Ett exempel hur en fullmakt kan fungera vid bouppteckning är när fullmaktstagaren är en av dödsbodelägarna, i enlighet med fullmakten ska fullmaktstagaren betala av räkningar, detta är behörigheten. I fullmakten förekommer specifika instruktioner om vilka räkningar som ska betalas av, i detta fall ett bolån. Fullmaktsgivaren har alla sina lån samlande på en bank och fullmaktstagaren betalar av ett billån. Detta innebär att fullmaktstagaren i enlighet med fullmakten har uppträtt inom fullmaktens behörigheter – räkningar har betalats av.

Dock har fullmaktstagaren inte uppträtt inom fullmaktens befogenheter, det var inte billånet som skulle betalas av, det var bolånet. I detta fall kan fullmakten fortfarande vara giltig, det beror på om tredje man var i god tro eller inte. Om tredje man var i god tro är fullmakten fortfarande giltig, om tredje man inte var i god tro blir fullmakten ogiltig men även när tredje man var i god tro men borde ha insett att fullmaktstagaren överskred sin befogenhet i enlighet med fullmakten blir fullmakten ogiltig.

Ett exempel på när en fullmakt kan bli aktuell i samband med en bouppteckning är när du som dödsbodelägare inte kan närvara under bouppteckningsförrättningen och du har i uppgift att intyga att uppgifterna som har lämnats i bouppteckningen är uppriktiga. Då kan du upprätta en fullmakt, där du överlåter rätten till en fullmaktstagare att företa rättshandlingar åt dig. Denna person kan då delta under bouppteckningsförrättningen och uppträda i ditt namn genom att intyga att uppgifterna som har lämnats i bouppteckningen är riktiga. Om en fullmakt har upprättats och fullmaktstagaren ska företräda fullmaktsgivaren ska det framkomma i bouppteckningen.

En fullmakt behöver innehålla flera personuppgifter och information om vad den avser.

Vad ska en fullmakt innehålla?

En fullmakt ska innehålla följande:

 • [Vem som är fullmaktsgivare
 • Fullständigt namn
 • Namnförteckning
 • Namnunderskrift
 • Datum vid underskrift
 • Vem som är fullmaktstagare
 • Fullständigt namn
 • Namnförteckning
 • Namnunderskrift
 • Datum vid underskrift
 • Information om vad fullmakten avser, dess behörighet och befogenheter

Om du inte kan närvara vid bouppteckningsförrättelsen och behöver upprätta en fullmakt, kan du följa länken här: Fullmakt vid bouppteckning samt arvskifte. Genom att fylla i all information om vem som är fullmaktsgivare, fullmaktstagare och vad fullmakten avser kan någon annan närvara vid bouppteckningsförrättningen för din räkning. Notera även att fullmaktsgivarens underskrift samt fullmaktstagarens underskrift av fullmakten behöver bevittnas av två personer.

Vem får upprätta en fullmakt?

För att en fullmakt ska vara giltig måste fullmaktsgivaren och fullmaktstagaren ha rättskapacitet, och även ha rättslig handlingsförmåga för att få företa rättshandlingar och ingå i avtal. Alla som har rättskapacitet och rättslig handlingsförmåga kan upprätta avtal och uppträda som fullmaktsgivare samt fullmaktstagare.

Framtidsfullmakt vid bouppteckning

Förutom en vanlig fullmakt, kan även en framtidsfullmakt upprättas. Detta kan bli aktuellt när du på grund av olika omständigheter exempel inte kan sköta din egna ekonomi. Genom att du upprättar en framtidsfullmakt, kan fullmaktstagaren som du själv har utsett sköta din ekonomi. Har en framtidsfullmakt upprättats och fullmaktsgivaren avlider är fullmakten fortfarande giltig.

Relaterade artiklar

boende

Vårdnadstvist

En vårdnadstvist är en juridisk process där föräldrar inte kan enas om vem som ska ha vårdnaden om ett barn. Domstolen avgör barnets bästa och

Arv och testamente

Boutredning och boutredningsman

Har du hamnat i en situation och behöver få information om vad en boutredning och en boutredningsman är? I så fall har du hamnat helt

Äktenskap

Enskild egendom

Enskild egendom är den egendom som ägs av en maka eller sambo och som inte ska ingå i bodelningen när äktenskapet eller samboskapet upphör. Den egendom som inte