Vad kostar en vårdnadstvist

Vad kostar en vårdnadstvist?

Har du separerat och har du svårt att komma överens med den andra föräldern om barnen? Då är du i en vårdnadstvist. Då är det bra att tidigt skapa sig en bild av vad en vårdnadstvist innebär. Läs nedan om vem det är som ska betala för en vårdnadstvist, vad en vårdnadstvist kostar och om det finns möjlighet att få rättshjälp eller rättsskydd.

Innehållsförteckning:

Rättsakuten går igenom vad en vårdnadstvist kostar.

Huvudregeln enligt föräldrabalken

Huvudregeln vid en vårdnadstvist är att varje part står för sina egna rättegångskostnader. Detta framgår av 6 kap 22 § föräldrabalken. Man betalar alltså sina egna omkostnader men inte motpartens och detta är inte beroende av utgången, av om man ”vinner” eller ”förlorar”. De rättegångskostnader som avses är till exempel ansökningskostnader hos tingsrätten, ombudskostnader och eventuell experthjälp.

Undantag från huvudregeln

Det finns ett undantag från huvudregeln. Undantaget innebär att ena parten helt eller delvis ska ersätta den andra partens rättegångskostnader om det finns särskilda skäl. Som särskilda skäl hänvisar föräldrabalken till rättegångsbalkens bestämmelser om onödig rättegång och vårdslöst processande.

Onödig rättegång kan det till exempel vara aktuellt om en part väcker talan om vårdnaden upprepade gånger och nära inpå en nyss avslutad rättegång. Då kan tingsrätten finna att det inte tillkommit något avgörande nytt som ger skäl för en ny rättegång.

Vårdslöst processande kan det till exempel vara fråga om när ena parten har förhalat målet genom att exempelvis utebli med sin närvaro i rätten eller på annat oaktsamt sätt har skapat merkostnader för den andra parten.

Undantag från huvudregeln

Går det att få rättshjälp?

Rättshjälp är en social skyddslagstiftning för dig som har små ekonomiska möjlighet att själv stå för dina rättegångskostnader. Rättshjälp innebär att staten går in och ersätter en del av dina kostnader. I en vårdnadstvist är det vanligast att tingsrätten beslutar om rättshjälp.

Huvudregeln för att du ska få rättshjälp är att du ska ha haft minst en timmes rådgivning som du bekostat själv och att du inte får ha ett ekonomiskt underlag – beräknat utifrån inkomster, försörjningsbörda, tillgångar och skulder – på mer än 260 000 kronor per år. Ett annat krav är att kostnaderna inte täcks av en rättsskyddsförsäkring och att det finns goda skäl för detta.

Om du beviljas rättshjälp får du ersättning med en del av den så kallade timkostnadsnormen. Hur stor del avgörs hur stort ekonomiskt underlag du har.

Täcks vårdnadstvister av rättsskyddet?

Rättsskydd är skyddet som du får genom att teckna en rättsskyddsförsäkring. En rättsskyddsförsäkring finns i de flesta fall som en del i din hemförsäkring. Det finns allmänna krav för att rättsskyddet ska vara tillämpligt och det är oftast att det ska vara fråga om ett tvistemål i tingsrätten. Dessa krav brukar vara uppfyllda vid vårdnadstvister.

Sedan kan det finnas särskilda krav för vårdnadstvister. Dessa varierar mellan olika försäkringar och olika försäkringsbolag och därför är det viktigt att du läser just vad som gäller för din försäkring. Det kan finnas begränsningar i form av hur många tvister man kan få ersättning för under ett år eller att det måste passera en viss tid från föräldrarnas separation till att vårdnadstvisten uppstår.

Om din vårdnadstvist täcks av rättsskyddet innebär det att du får ersättning med en del av den så kallade timkostnadsnormen från försäkringsbolaget. Oftast handlar det om åttio procent av timkostnadsnormen.

Vilka belopp handlar det om?

Det är svårt att säga vad rättegångskostnaderna för en vårdnadstvist blir. Det kan förekomma arvoden till experter och olika avgifter, men den största posten i rättegångskostnaderna är ersättningen till ditt ombud. Rättegångskostnaderna avgörs därför av hur många timmar ditt ombud arbetar med tvisten och vilken timtaxa som ditt ombud har. Rättsakuten har taxan 2 500 kronor per timme för privatpersoner.

Det är också svårt att avgöra hur många timmar ditt ombud kommer att arbeta med tvisten. Det beror på hur många inlagor ombudet ska skriva, vilket i sin tur beror på hur många inlagor motparten skriver, hur många utredningar som tingsrätten låter kommunen göra och om det tillkommer nya uppgifter under rättegången. Det beror också på hur många förhandlingsdagar det blir i tingsrätten dels vid muntlig förberedelse, som kan ske vid flera tillfällen, dels vid huvudförhandling, som kan ta olika många dagar.

Sammantaget kan man säga att ett ombud kommer att arbeta mellan 20 och 80 timmar med din vårdnadstvist. Det kan dock bli mer vid särskilda omständigheter. Det kan också bli mer om tvisten går vidare till hovrätten. Naturligtvis blir det mindre om du och den andra föräldern kommer överens på vägen.

Om ditt ombud har en timtaxa på 2 500 kronor och du får maximalt med stöd genom rättshjälp betyder det att vårdnadstvisten kostar dig ungefär mellan 15 000 och 65 000 kronor. Om du istället får stöd genom rättsskyddet så kostar vårdnadstvisten dig ungefär mellan 25 000 och 85 000 kronor. Om du inte får något stöd alls hamnar det istället mellan 50 000 och 200 000 kronor.

Relaterade artiklar

Ansökan

Ensam vårdnad

Den som är vårdnadshavare har det rättsliga ansvaret för barnets person. Vid ensam vårdnad har en förälder detta ansvar. På denna sida kan du läsa

boende

Vårdnadstvist

En vårdnadstvist är en juridisk process där föräldrar inte kan enas om vem som ska ha vårdnaden om ett barn. Domstolen avgör barnets bästa och

Ensam vårdnad

Vad krävs för växelvis boende?

Om ni är separerade och har gemensam vårdnad om ert barn kan det ibland vara svårt att komma överens om var barnet ska bo. Då