Vårdnadstvist

En vårdnadstvist är en juridisk process där föräldrar inte kan enas om vem som ska ha vårdnaden om ett barn. Domstolen avgör barnets bästa och tar hänsyn till föräldrarnas förmåga att ta hand om barnet. Vårdnadstvister är komplexa och känslosamma ärenden som kan påverka barnets liv på djupet.

Innehållsförteckning: 

Vad är en vårdnadstvist?

Vad är en vårdnadstvist?

En vårdnadstvist föreligger när ett barns vårdnadshavare inte är överens om barnet. Vårdnadshavare ska vara överens om alla viktiga beslut och när de inte är det, så är det en tvist. Oftast uppkommer en vårdnadstvist vid en skilsmässa eller annan separation, men den kan även uppkomma långt tidigare eller långt senare.

Oftast menar man med vårdnadstvist alla tvister som har med vårdnad, boende och umgänge att göra. Man pratar inte särskilt om boendetvist eller umgängestvist utan allt ryms inom begreppet vårdnadstvist. Ibland är det alltså inte vårdnadshavare som tvistar, utan en förälder som är vårdnadshavare kan tvista mot en förälder som inte är vårdnadshavare.

Hur undviker man en vårdnadstvist?

Självklart vill man inte hamna i en tvist. En vårdnadstvist är dessutom ofta mycket påfrestande för en själv och ens familj, för den andra föräldern, men framför allt för barnet.

Tyvärr går det inte alltid att undvika att hamna i en vårdnadstvist. Som i alla familjesituationen är alla beslut känsloladdade. Att skiljas från sina barn kan få en förälder att agera på ett sätt som inte gynnar någon. Vid en separation finns också ofta inslag av avundsjuka eller svartsjuka.

Hur löser man en vårdnadstvist?

En vårdnadstvist avslutas – löses – på ett av två sätt. Det första sättet är att föräldrarna kommer överens och ingår ett avtal. Dessa brukar utifrån sitt innehåll kallas vårdnadsavtal, boendeavtal eller umgängesavtal.

Föräldrarna kan vända sig till familjerätten, som är en del av socialtjänsten på kommunen, och få hjälp att ingå ett avtal. De kan få medling och hjälp att komma fram till en bra lösning. Ett sådant avtal kan sedan godkännas av familjerätten, vilket gör det bindande på samma sätt som en dom.

Om föräldrarna inte kan komma överens i familjerätten, så kan någon av dem väcka talan i tingsrätten genom att skicka in en stämningsansökan. Efter en rättegång meddelar tingsrätten en dom som gör att tvisten får sitt slut. Tingsrätten bestämmer:

  • om det ska vara gemensam vårdnad eller ensam vårdnad,
  • var barnet eller barnen ska bo och
  • hur umgänge med umgängesföräldern ska se ut.

Barnets bästa i en vårdnadstvist

När familjerätten och tingsrätten fattar beslut i en vårdnadstvist, så ska barnets bästa vara i fokus. Sådant som en domstol utgår från vid sin bedömning av barnets bästa är till exempel:

  • Risk för övergrepp
  • Barnets behov av båda föräldrarna
  • Barnets vilja
  • Kontinuitetsprincipen

När det gäller risk för övergrepp är det till exempel viktigt om det förekommit våld eller hot i hemmet. Missbruk av alkohol eller narkotika kan också påverka.

När det gäller barnets behov av båda föräldrarna så är umgängessabotage och umgängesprincipen viktig. Den innebär att om den förälder som barnet bor hos, boendeföräldern, saboterar barnets umgänge med den andra föräldern – umgängesföräldern, så borde barnet bo hos umgängesföräldern istället. Kontinuitetsprincipen innebär att barn inte bör flyttas från sin invanda miljö och talar emot detta.

Vad kan du göra?

Om du har hamnat i en vårdnadstvist är det ibland en svår balansgång. Du måste se till dina behov och samtidigt till barnets bästa. Du måste stå på dig och samtidigt samarbeta med den andra föräldern. Ladda ned vår guide för att få tips om fem konkreta saker som du ska göra om du hamnar i en vårdnadstvist.

Fyll i din e-post för att få en gratis guide om vårdnad

Relaterade artiklar

Familjejurist
Ensam vårdnad

Vad kostar en vårdnadstvist

Vad kostar en vårdnadstvist? Har du separerat och har du svårt att komma överens med den andra föräldern om barnen? Då är du i en

Ansökan

Ensam vårdnad

Den som är vårdnadshavare har det rättsliga ansvaret för barnets person. Vid ensam vårdnad har en förälder detta ansvar. På denna sida kan du läsa

Ensam vårdnad

Vad krävs för växelvis boende?

Om ni är separerade och har gemensam vårdnad om ert barn kan det ibland vara svårt att komma överens om var barnet ska bo. Då

Hur kan vi hjälpa till?

Beskriv kortfattat hur vi kan hjälpa dig så återkommer vi snarast.