Gåvobrev i arvskifte och förskott på arv

Gåvobrev till bröstarvingar ses i första hand som förskott på arv. Gåvor eller förskott på arv är ett utmärkt sätt för den som vill dela med sig att ha kontroll om vem som får vad innan den avlider.

stämd
Gåvobrev till bröstarvingar brukar betraktas som förskott på arv om testator inte särskilt anger att gåvan inte utgör förskott på arv.

Gåvor eller förskott på arv

Huvudregeln är att alla gåvor man ger till sina barn under ens livstid ska avräknas på dennes arv (med undantag för sedvanliga presenter vid till exempel födelsedagar och jul). Tanken är att skapa rättvisa mellan barnen.

Vid bouppteckningen ska det anges om ett av flera syskon har fått en större gåva medan föräldrarna var i livet. Gåvan avräknas till det värde som gåvan hade vid mottagandet (om inte gåvobrevet anger annat), men med undantag för den värdeuppgång som kan ha skett sedan mottagandet.

Tänk på! Gåvobrev till andra än bröstarvingar anses inte som förskott på arv.

Förskott på arv: Rättsakutens Arvsrättspodd – del 15

Undantag från förskott på arv

Det finns undantag från huvudregeln. Om gåvogivaren vill undvika att en gåva ska ses som ett förskott på arv kan denne skriva ett gåvobrev med villkor att gåvan inte ska utgöra förskott på arv och därmed inte heller avräknas vid framtida arvskifte.

Att tänka på vid gåvobrev:

 • Vid gåva av en fastighet, bostadsrätt eller tomträtt krävs alltid ett gåvobrev för att gåvan ska bli juridiskt giltig.
 • Gåvor av lös egendom blir giltig i och med att saken överlämnas (traderas).
 • Är givaren av fast egendom gift eller sambo krävs samtycke från givarens partner.

Speciella regler för fastigheter och bostadsrätter

Ifråga om gåvoöverlåtelser av fast egendom och bostadsrätt måste vissa formkrav vara uppfyllda för att avtalet ska anses giltigt. Formkrav på gåvobrev vid överlåtelse av fast egendom och bostadsrätter ska gåvobrev enligt lag

 • vara skriftligt
 • innehålla uppgifter om gåvogivaren och gåvomottagaren
 • undertecknas av både gåvogivaren och gåvomottagaren
 • innehålla en förklaring om att överlåtelsen utgör gåva (och inte köp/byte), så kallat överlåtelseförklaring
 • innehålla information om gåvan, det vill säga om fastigheten/bostadsrätten (beteckning)
 • innehålla information om eventuella villkor eller begränsningar (exempelvis nyttjanderätt, hyra)
 • gåvobrevet ska bevittnas, det vill säga givarens underskrift måste bevittnas av två stycken i syfte att lagfart ska kunna sökas.

Fastigheter

Om en fastighet ges bort som gåva måste lagfarten ändras. Gåvomottagaren ska då skicka gåvobrevet till Lantmäteriet tillsammans med en ansökan om att ändra lagfarten. Är fastigheten en gåva mellan makar ska gåvotagaren först registrera gåvobrevet hos Skatteverket, och ansöka hos Lantmäteriet först när gåvobrevet är returnerat.

fastighetsrätt
Om en fastighet ges bort som gåva måste lagfarten ändras.

Bostadsrätter

För gåvobrev som gäller bostadsrätter krävs godkänt medlemskap i bostadsrättsföreningen. Det måste tydligt framgå vilken bostadsrättsförening och lägenhetsnummer gåvobrevet avser. Beviljas inte medlemskapet i bostadsrättsföreningen blir inte heller gåvan giltig.

Gåvan kan regleras med villkor

Gåvobrev minimerar risken för framtida tvister eftersom gåvogivare kan reglera gåvan genom att införa villkor, till exempel

 • att det inte ska vara ett förskott på arv
 • att gåvan ska vara en enskild egendom och därmed inte omfattas av en eventuell framtida bodelning om gåvomottagaren är gift (giftorättsgods)
 • att gåvor till minderåriga regleras så att gåvan, ofta pengar, inte blir tillgänglig förrän gåvotagaren blir myndig.
tvist företag

Tvister uppkommer lätt om det har varit snedfördelning av egendom

Tvist – förstärkt laglottsskydd

Tvister uppkommer lätt om det har varit snedfördelning av egendom eller om en bröstarvinge inte får ut sin laglott. Även om en förälder under sin livstid har rätt att ge bort egendom till vem som helst, bör man fundera över konsekvenserna av detta den dag boet slutligen ska skiftas. Barn alltid har rätt till sin laglott den dag föräldern avlider. Laglotten är halva arvslotten. Det går alltså inte att ge bort allt man äger till ett barn så att det inte finns något kvar till övriga barn vid kommande arvskifte. Detsamma gäller om en förälder ger bort det mesta av sina tillgångar till en ny make eller dennes barn. De egna barnen kan under vissa omständigheter begära återgång av gåvor om det inte finns tillräckliga medel kvar i dödsboet för att betala ut laglotterna.

Hur stor är en laglott?

Laglott är en lagstadgad rätt för bröstarvinge att ärva hälften av sin arvslott. Arvslotten motsvarar hela den avlidne förälderns kvarlåtenskap. Om det finns fyra syskon är motsvarar varje syskons arvslott 1/4 och deras laglott blir därmed 1/8.

Hur stor är en laglott? Minst 50% av kvarlåtenskapen.

Förstärkt laglottsskydd

Det förstärkta laglottsskyddet innebär att en gåvomottagare kan bli tvungen att ge tillbaka gåvan eller ersättning för den om egendomen inte finns kvar. Detta gäller även gåvor långt tillbaka i tiden, det saknas tidsbegränsning i lagen.

Två villkor krävs för att bestämmelsen ska vara tillämplig:

 •  Gåvan är att likställa med ett testamente där gåvogivaren förbereder sin bortgång.
 •  Gåvan kränker bröstarvinges rätt till sin laglott.

Exempel på situationer som aktiverar det förstärkta laglottsskyddet

 • Gåvogivaren ger en gåva på sin dödsbädd som överstiger mer än hälften av dennes nettoförmögenhet. Det innebär att bröstarvingarnas rätt till sin laglott kränks.
 • Fördelning av tillgångar mellan makar vid bodelning om fördelningen går längre än vad giftorätten kräver. Såsom om en maka för över alla sina tillgångar på sin make genom bodelning under pågående äktenskap och avsikten är att hennes barn från tidigare förhållande (särkullbarnen) inte ska få något arv. Det kan uppstå bevissvårigheter, speciellt om överföringar skett under längre tid.
 • Gåvan förenas med villkor om livslång nyttjanderätt för givaren eller överlåtelseförbud, dvs. givaren får inflytande över egendomen fram till dennes död.
 • En fordran efterskänks eller säljs till ett pris som under aktuellt marknadsvärde. Vanligt att förbereda generationsskifte genom att inför sin bortgång överlåta fastighet till ett barn. Vid generationsskifte av gods, gårdar och jordbruksfastighet kan överlåtelsen av skatteskäl ske till ett underpris. Detta innebär att bröstarvingens betalning till gåvogivaren ligger långt under marknadsvärdet.

Undantag från huvudregeln om återgång

Om man av affärsmässiga skäl ger bort bolag, jordbruksfastigheter och dylikt så ingår inte detta i det förstärkta laglottskyddet.

Hur beräknas återbäringen av gåvan?

Vid arvskiftet läggs gåvans värde till kvarlåtenskapen, efter eventuell bodelning, som den var på givaren/arvlåtarens dödsdag och inte enligt huvudregeln som värdet vid gåvotillfället.

Sammanfattning

Huvudregel är att alla gåvor givna till bröstarvingar av större värde ska ses som förskott på arv. Det går att undanta egendom från förskott på arv genom att skriva gåvobrev med villkor att egendomen inte ska inräknas i ett arvskifte. Det finns särskilda formkrav för gåvobrev gällande fast egendom.

Arvstvister uppkommer om det varit sned fördelning som medför att arvingar inte kan få ut sin laglott. Det finns vissa möjligheter till begäran om återgång av gåvor. Det förstärkta laglottsskyddet innebär att gåvor eller värdet av dem kan återkrävas om de kränker en bröstarvinges laglott. Värdet av gåvan beräknat på dödsdagen läggs till kvarlåtenskapen vid arvskiftet.

Har du frågor om gåvobrev, arvets fördelning? Rättsakuten är kompetenta på arv och familjerätt – ring eller mejla oss idag!

Relaterade artiklar

Hur kan vi hjälpa till?

Beskriv kortfattat hur vi kan hjälpa dig så återkommer vi snarast.