Vad är en fullmakt och hur fungerar en fullmakt?

Att ”ge eller ha en fullmakt” är termer som man ofta hör i en mängd olika sammanhang. Det är inte sällan som personer ger fullmakt till någon annan för att sköta olika ärenden.

Vad är en fullmakt?

Det är särskilt vanligt att äldre personer ger fullmakt till en närstående för att sköta bankärenden, apotek med mera. Det är också mycket vanligt att företag ger fullmakt till advokater, bokföringsfirmor och andra som är involverade i företagets förvaltning. Men den allra vanligaste fullmakten, som många människor inte är medvetna om att någon har eller att någon gett dem är den fullmakt som kommer med en viss ställning. Det är ställningen som till exempel kassör i en livsmedelsbutik som ger någon rätt att företräda butiken gentemot kunderna.

Även om fullmakter är vanliga och även om vissa personer tycker det är lättvindigt att ge andra en fullmakt så är det inte helt okomplicerat med fullmakter. Det är därför som ett helt kapitel i avtalslagen behandlar just fullmakter, hur de fungerar och hur de ges och återkallas.

Fullmaktsgivaren, fullmäktigen och tredje man

Fullmakter regleras av i 2 kapitlet i avtalslagen. I 10 § stadgas att den som gett någon en fullmakt är bunden av de rättshandlingar som fullmäktigen ingått med tredje man. En person som har en fullmakt kan alltså agera och ingå avtal för den person som gett fullmakten, fullmaktsgivaren. I paragrafen nämns också ”inom fullmaktens gränser” för att markera att fullmakter oftast inte är obegränsade. Det vanliga är nämligen att fullmakter ges för vissa konkreta ärenden, situationer och inte sällan inom bestämda tidsramar.

Fullmakt ges ofta för en viss sak såsom uthämtning av medicin.

De tre centrala personerna i sagan om fullmakter har alltid varit fullmaktsgivaren, fullmäktigen och den tredje mannen. Den centrala handlingen som alla tre personerna är inblandade i är ”rättshandlingen”, alltså den sak som fullmakten ger rätt att göra.

Fullmaktsgivare – Den som ger någon fullmakt

Fullmaktsgivaren är den som ger någon en fullmakt. Om vi tänker oss ett konkret exempel så kan det vara en person som är sjuk och behöver hjälp med att hämta ut receptbelagda mediciner, mediciner som i normalfallet bara kan hämtas ut av den person som receptet tillhör på apoteket. Den sjuke personen kan då ge en fullmakt till en annan person så att denne andra person kan hämta ut medicinerna för den sjuke personen. Den sjuke är i vårt exempel fullmaktsgivaren, den som ger någon annan en fullmakt. Den konkreta fullmakten är ofta ett underskrivet dokument som man har i handen, eller som är registrerad elektroniskt.

Fullmaktsgivaren kan ge någon en fullmakt att utföra ärenden som man själv inte klarar av.

Fullmäktigen, fullmaktstagaren – Den som får en fullmakt

Fullmäktigen, fullmaktstagaren är den som får en fullmakt att göra något. Om vi fortsätter vårt exempel från ovan så är fullmäktigen den person som fått en fullmakt av den sjuke personen. Den person som är fullmäktig, fullmaktstagare, har nu alltså ett dokument i handen som gör att han eller hon kan gå till apoteket och hämta ut de receptbelagda medicinerna.

Tredje man – Den som fullmakten används mot

Den tredje mannen i fullmaktssammanhang är den som fullmakten används gentemot. I vårt medicin exempel är den tredje mannen den farmaceut som står i kassan på apoteket när fullmäktigen, fullmaktstagaren, kommer in och vill hämta ut mediciner å den sjukes vägnar. Den tredje mannen, i det här exemplet farmaceuten, har att ta ställning till om fullmakten är giltig och om den som har fullmakten i sin hand, fullmaktstagaren, har rätt att hämta ut medicinerna å den sjuke fullmaktsgivarens räkning.

Tredje man är den som fullmakten används gentemot.

Rättshandlingen – Det som fullmakten ger rätt att göra

”Den som gett någon en fullmakt är bunden av de rättshandlingar som fullmäktigen ingått med tredje man” skrev vi ovan. I vårt exempel ovan blir rättshandlingen köpet av de receptbelagda medicinerna. I det här fallet är rättshandlingen ett köp av en vara som är knuten till en viss persons rättighet, receptbelagda mediciner som man bara får köpa om man kan identifiera sig som den person som receptet tillhör. I vårt exempel blir den sjuke personen, som gett eller ”ställt” fullmakten till fullmäktigen, fullmaktstagaren, juridiskt bunden av rättshandlingen, köpet av medicinerna, som fullmaktstagaren gör av tredje man, farmaceuten.

Sammanfattningsvis om fullmaktsgivare, fullmaktstagare, tredje man och rättshandling:

En sjuk person ger en släkting rätt att hämta ut receptbelagda mediciner på apoteket.

Sjuk person – fullmaktsgivare, släktingen – fullmaktstagare, uthämtning av mediciner – rättshandling, farmaceuten på apoteket – tredje man.

Ställningsfullmakt

En typ av fullmakt som förtjänar en särskild förklaring är ställningsfullmakten. Ställningsfullmakten är en fullmakt som ger en person rätt att företräda, till exempel ett företag eller en myndighet, i kraft av den ställning personen har.

Ett exempel vi alla förstår är en person som är farmaceut på ett apotek. Denne person står bakom kassan och har ofta en vit rock på sig med en namnbricka på bröstet. För oss som är kunder råder ingen tvekan om att personen är anställd av apoteket och därför företräder apoteket. Vi känner inget behov av att göra någon närmare kontroll av farmaceutens rättighet att sälja oss mediciner eftersom vi förstår att farmaceuten har en ställning, anställning, som ger honom eller henne denna rätt. När en fullmakt att representera någon, i exemplet ett apotek, kallas det ställningsfullmakt.

Det som är knepigt med en ställningsfullmakt från fullmaktsgivarens, apotekets, sida är att vi som kunder inte kan förstå om personen, farmaceuten, förlorat sin fullmakt så länge han eller hon står där bakom disken. Apoteket måste alltså ansvara för att ta bort personen från apoteket för att inte bli bundna av rättshandlingar, försäljningar, som farmaceuten hade rätt att ingå på grund av ställningsfullmakt.

Ställningsfullmakt – rätt att företräda någon, företag eller myndighet, i kraft av anställning eller annan likvärdig position, ställning. En ställningsfullmakt dras tillbaka genom att den som gett ställningsfullmakten, företaget, avslutar en persons anställning eller omplacerar personen.

Situationer och tidsramar för fullmakter

Den som ger någon en fullmakt bör vara väldigt tydlig med vilken exakt rättighet fullmakten ger samt under vilken tid fullmakten gäller. Det går att ge fullmakter som gäller för allting och har en obegränsad giltighet i tid men det är absolut inte att rekommendera då risken för att bli bedragen av fullmaktstagaren eller tredje man ökar väldigt mycket. Är det inte risken för bedrägeri man oroar sig för bör man oroa sig för alla de potentiella missförstånd som kan uppstå och som också kan kosta mycket.

Glöm inte att ange hur länge fullmakten ska vara giltig.

Är man sjuk och behöver få ut mediciner från apoteket bör man skriva i fullmakten att den endast gäller för att hämta ut receptbelagda mediciner vid ett visst apotek och att denna rättighet endast gäller för en viss tid. Är man osäker över hur länge man behöver hjälp med att hämta ut mediciner kan man alltid förlänga tiden för fullmakten.

Tillit är mycket bra men kontroll är ofta minst lika bra.

Återkalla en fullmakt

Om man ställt ut en fullmakt och vill återkalla den så är det i första hand fullmaktsdokumentet man ska ta tillbaka men man kan, och bör, meddela relevanta personer om att fullmakten inte längre är giltig. Om man vill vara på säkra sidan att släktingen man gett fullmakt för att hämta ut receptbelagda mediciner inte längre använder fullmakten så är det bäst att själv gå in på apoteket och där meddela de anställda om att fullmakten inte längre är giltig.

Kombinationen av att ta tillbaka den fysiska fullmakten samt att meddela tredje man om att fullmakten inte längre är giltig det bästa sättet att undvika missförstånd och bedrägerier i samband med fullmakter.

Sammanfattning

Ordet fullmakt används ofta och i många sammanhang. Men vad är egentligen en fullmakt? En fullmakt är i korthet en rättighet att företräda en annan person, eller ett företag, och ingå avtal å denne persons vägnar.

För en person som utfärdar en fullmakt är det ofta en mycket god idé att begränsa omfattningen av fullmakten till en viss typ av ärenden samt också begränsa tiden för fullmaktens giltighet.

En person som vill återta en fullmakt ska ta tillbaka det dokument som utfärdats som fullmakt men det är också viktigt att meddela de personer och företag som fullmakten används gentemot så att de inte accepterar den ogiltiga fullmakten av misstag.

Kontakta Rättsakuten för rådgivning om fullmakter.

Relaterade artiklar

Hur kan vi hjälpa till?

Beskriv kortfattat hur vi kan hjälpa dig så återkommer vi snarast.