Äktenskapsförord

Äktenskapsförord och enskild egendom

Äktenskapsförord är dokument där makar eller blivande makar bestämmer att viss egendom som tillhör eller tillfaller någon av dem ska vara hans eller hennes enskilda egendom (länk: rattsakuten.se/enskild-egendom). Den egendom som är enskild ska inte ingå i bodelningen när äktenskapet upphör. 7 kap äktenskapsbalken (länk: https://www.riksdagen.se/sv/dokument- lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/aktenskapsbalk-1987230_sfs-1987-230#K7) innehåller bestämmelser om detta. Rättsakutens familjejurister (länk: rattsakuten.se/familjejurist-stockholm) kan hjälpa dig om du behöver hjälp att upprätta ett äktenskapsförord. (H2) Krav på äktenskapsförord Det finns en rad formkrav som gäller för att ett äktenskapsförord ska vara giltigt. 7 kap 3 § äktenskapsbalken (länk: https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk- forfattningssamling/aktenskapsbalk-1987230_sfs-1987-230#K7P3) ställer upp fyra krav: 1. Skriftlighet. 2. Datering. 3. Underskrift. 4. Registrering.

Kravet på att dokumentet ska undertecknas av båda makarna gäller även om någon av makarna är underårig eller om äktenskapsförordet avser egendom, som till någon del omfattas av förvaltarskap enligt föräldrabalken. I dessa fall måste dock förmyndarens eller förvaltarens skriftliga medgivande inhämtas.

Registreringen sker hos Skatteverket. Vid registrering betalar man en ansökningsavgift. Dokumentet ska skickas in i original till Skatteverket, som skickar tillbaka originalet efter registreringen. Om dokumentet skickas in till Skatteverket inom en månad från att det att äktenskapet ingåtts, så gäller det från äktenskapets ingående. Annars gäller det från den dag då det skickats in till Skatteverket.

Äktenskapsförord och föravtal

Äktenskapsförord är ett formbundet sätt för makar att reglera vad som ska utgöra enskild egendom och vad som ska utgöra giftorättsgods. Om dokumentet inte uppfyller formkraven är det inte bindande. Ett liknande dokument är föravtal. I ett föravtal kan makarna inför en omedelbart förestående äktenskapsskillnad avtala om bodelningen. Avtal som inte upprättas som föravtal eller äktenskapsförord är enligt 9 kap 13 § äktenskapsbalken (länk: https://www.riksdagen.se/sv/dokument- lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/aktenskapsbalk-1987230_sfs-1987-230#K9P13) utan verkan.

Ändring i äktenskapsförord

Innehållet i ett äktenskapsförord kan inte ändras efter registrering. Det är inte heller möjligt att enklet ogiltigförklara ett ingånget förord. Det enda sättet att göra en ändring i ett äktenskapsförord är att skriva ett helt nytt. Det nya dokumentet måste uppfylla formkraven och registreras. Det är alltid det senast registrerade förordet som gäller.

Jämkning av äktenskapsförord

Ett äktenskapsförord kan jämkas eller helt lämnas utan avseende vid bodelningen. Detsamma gäller föravtal. Detta regleras i 12 kap 3 § äktenskapsbalken (länk: https://www.riksdagen.se/sv/dokument- lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/aktenskapsbalk-1987230_sfs-1987-230#K12P3). Jämkning sker om villkor i dokumentet är oskäligt med hänsyn till dess innehåll, omständigheterna vid förordets tillkomst, senare inträffade förhållanden och omständigheterna i övrigt.

Har du frågor om makars egendom eller vill du skriva ett äktenskapsförord? Ta gärna kontakt med oss på Rättsakuten så tar våra familjejurister hand om ditt ärende!

Kontakta oss idag för konsultation