Arvsklasser – Vem ärver vad efter ett dödsfall?

Reglerna för hur ett arv ska fördelas mellan den avlidnes släktingar kan ofta upplevas som både snåriga och komplicerade. Nedan kommer därför en förklaring på vilka som ärver utifrån de tre arvsklasserna i den allmänna arvsordningen i ärvdabalken.

Innehållsförteckning: 

Om den avlidne har efterlämnat ett testamente gäller alltid det i första hand. Finns det däremot inget testamente, eller om ett eventuellt testamente förklaras ogiltigt, så fördelas arvet enligt den legala arvsordningen som finns reglerad i ärvdabalken. Det innebär att arvet fördelas enligt tre rangordnade arvsklasser som den avlidnes familj och släktingar delas in i.

Arvet fördelas alltid i rakt nedstigande led, vilket betyder att personer i den första arvsklassen har rätt att få ut arvet först. Är någon i det första arvsledet i den första arvsklassen också avliden, träder dennes barn in i arvtagarens ställe. Detta kallas för istadarätt. Först när det inte finns någon mer person i den första arvsklassen går arvet vidare till den andra arvsklassen och så vidare. Varje gren i in den gällande arvsklassen får alltid lika stor lott.

Om det inte finns något testamente fördelas arvet utifrån de tre arvsklasserna.

Den första arvsklassen

I den första arvsklassen finns den avlidnes s.k. bröstarvingar dvs. dennes barn, barnbarn och barnbarnsbarn. I första hand är det alltid den avlidnes eventuella barn som ärver. Men om den avlidne var gift vid sin bortgång och det finns en änka eller änkling kvar i livet, ärver denna dock först och eventuella gemensamma barn får således vänta på sitt arv tills den kvarlevande föräldern också har gått bort. Det kallas för efterarv.

Den kvarvarande makan eller maken ärver hela den avlidnes kvarlåtenskap, inklusive barnens laglott − med fri förfoganderätt. En efterlevande sambo har däremot ingen rättslig arvsrätt, men kan, om så önskas, begära en bodelning av den gemensam bostaden och de bohag som förvärvats för gemensamt bruk och få rätt till hälften av detta.

Om något barn inte längre lever när båda föräldrarna gått bort träder barnbarnen in som arvingar genom s.k. istadarätt. Är även ett barnbarn avlidet träder den avlidnes barnbarnsbarn in som arvingar på samma sätt. Hade den avliden egna särkullbarn, dvs. barn som inte är gemensamma med den efterlevande maken eller makan, har de barnen rätt att få ut sin del av arvet direkt.

Särkullbarn kan dock välja att avstå sitt arv tills vidare så att den efterlevande maken eller makan kan bo kvar med fri förfoganderätt över tillgångarna. Adopterade barn har däremot samma rätt till arv som biologiska barn.

Alla barn ärver alltid lika stora delar var. Första arvsklassen är den enda arvsklass som inte kan göras helt arvslös. Varje bröstarvinge har nämligen alltid rätt till sin laglott, som består av 50 % av kvarlåtenskapen, trots om det finns ett testamente som säger annorlunda.

Den tredje arvsklassen

Den tredje arvsklassen består av den avlidnes mor- och farföräldrar, fastrar, farbröder, mostrar och morbröder. En förutsättning för att dessa släktingar ska ha rätt att ärva är, som tidigare nämnts, att det inte finns några andra arvingar i den första eller andra arvsklassen.

I första ledet i den tredje arvsklassen är det mor- och farföräldrar som ärver en fjärdedel var. Är någon av dessa avliden gäller istadarätten och dennes barn dvs. den avlidnes moster, morbror, faster eller farbror, ärver sin avlidne förälders del. Kusiner till den avlidne eller andra släktingar ärver däremot inte.

I de fall det inte finns några arvingar i någon av de tre arvsklasserna och den avlidna personen heller inte skrivit något testamente går arvet till den Allmänna arvsfonden.

Rättsakuten hjälper er med arvskiftet!

Svaret på frågan om vem som ärver vad är inte alltid så enkelt att besvara och det kan ibland vara lite rörigt att hantera hela arvsfördelningen på egen hand. Då kan det kännas tryggt att ta hjälp av en kunnig jurist för att veta allt går rätt till.

Genom att anlita en jurist vet ni att arvet fördelas enligt lagarna i ärvdabalken. Samtidigt får ni hjälp med att upprätta en korrekt arvskifteshandling. Rättsakuten har stor erfarenhet inom arvsrätt och hjälper er gärna genom hela processen. 

Relaterade artiklar

boende

Vårdnadstvist

En vårdnadstvist är en juridisk process där föräldrar inte kan enas om vem som ska ha vårdnaden om ett barn. Domstolen avgör barnets bästa och

Äktenskap

Enskild egendom

Enskild egendom är den egendom som ägs av en maka eller sambo och som inte ska ingå i bodelningen när äktenskapet eller samboskapet upphör. Den egendom som inte

Hur kan vi hjälpa till?

Beskriv kortfattat hur vi kan hjälpa dig så återkommer vi snarast.