Arvsrätt

Arvsrätten är ett rättsområde inom familjerätten som reglerar frågor kring den avlidnes arv, arvsordning, vem som är arvsberättigad och hur arvet ska fördelas mellan arvtagarna. De som är arvsberättigade kan baseras på antingen släktskap eller på testamente.

Innehållsförteckning: 

Vilka regler gäller vid arv?

Arvsrätten reglerar också hur bouppteckningen efter den avlidne ska gå till samt hur den faktiska fördelningen av arvet ska gå till och nedskrivas i ett arvskifte. Bodelning ska dock ske innan arvskifte om den avlidne efterlämnar make eller sambo för att omfattningen av arvet ska kunna fastställas.

När en person avlider kommer dennes tillgångar att gå över till andra rättssubjekt. Reglerna som behandlar sådana frågor kallas för successionsrätt. Det finns huvudsakligen två successionsformer i vårt rättssystem: arv och testamente.

Arvsordning och arvsklasser

Ärvdabalken är lagen som innehåller alla regler från obegränsade rättigheter till laglott, regler om de formella kraven för testamente till innehåll om den legala arvsordningen. Ärvdabalken styr arv och testamenten i Sverige. Det är en uppsättning regler som består av 24 kapitel. Den första versionen av ärvdabalken introducerades 1958. Lagen har dock reviderats genom åren med nya tillägg och ändringar.

De tre olika arvsklasserna

  • Efterlevande make

Om den avlidna personen är gift så ärver efterlevande make hela arvet enligt de arvsrättsliga reglerna. Det är dock fullt möjligt att begränsa efterlevande makes arv om den avlidne maken har skrivit ett testamente till förmån för annan en efterlevande make. Det kan medföra att efterlevande make, som annars skulle ha ärvt den avlidne maken, blir arvlös.

  • Efterlevande barn

Om den avlidne efterlämnar egna barn, som inte är makarnas gemensamma barn (särkullbarn), har särkullbarn försteg i arvsrätt framför den efterlevande makens arvsrätt. Även om det finns särkullbarn har efterlevande make ändå rätt till fyra basbelopp vilket är ett minimiskydd enligt basbeloppsregeln.

  • Efterlevande sambo

Enligt arvsrätten har efterlevande sambo ingen arvsrätt efter avliden sambo. Däremot finns det en så kallad basbeloppsregel även för sambor vilket innebär att efterlevande sambo har rätt att erhålla två basbelopp innan arv fördelas till avlidne sambons arvingar. Genom ett testamente sambor mellan kan ett rättsligt skydd införas genom att se till att de ärver varandra. Denna typ av testamente gällande samboförhållande kallas för inbördes testamente som förordnar att samborna ska ärva varandra.

Finns det gemensamma barn i samboskapet kommer förmyndaren (föräldern) att förvalta barnet/barnens arv framtill dess att myndig ålder har uppnåtts. Det är alltså barnen som arvet tillhör. I en sådan situation är det därför viktigt att ett testamente upprättas mellan sambor.

Allmänna arvsfonden – om den avlidne saknar arvsberättigade arvingar helt och hållet (inklusive efterlevande make) och att det heller inte finns något testamente, är det Allmänna arvsfonden som blir arvinge. Allmänna arvsfonden är en statlig fond som förvaltas av Kammarkollegiet vars syfte är att stödja verksamhet av ideell karaktär till förmån för barn, ungdomar och funktionsnedsatta personer.

Arvet

Arv är rätten till de tillgångar som den avlidne efterlämnat och är den första successionsformen. Det kan till exempel vara den avlidnes fastigheter, mark, kapital, fordon och personliga ägodelar. Rätten till arvet beror på ditt släktförhållande till den avlidne eller om du är testamentstagare.

Detta rättsområde omfattar bestämmelser som reglerar fördelningen av den avlidnes kvarlåtenskap. Detta kan fördelas med hjälp av ett skriftligt testamente som den avlidne har upprättat i förväg, men det finns också lagar som reglerar hur fördelningen ska gå till.

Vid fördelning av arvet till en avliden släkting finns det möjlighet för arvsberättigade att på egen hand nå en överenskommelse gällande vem som får vad. Är det inte möjligt att nå enighet kan du begära att domstolen utser en boutredningsman och en skiftesman för att reglera arvet med lagens hjälp.

Arvslott och laglott – vad är skillnaden?

En arvslott är den andel av arvet som bröstarvingarna har rätt att ärva, alltså allt som den avlidne har ägt. Är man exempelvis ensam arvinge till en avliden person och inga syskon haft, och den avlidnes make, maka eller sambo är bortgångna, så utgörs arvslotten av allt som den avlidne har ägt. Skulle det vara två barn efter den avlidne så är arvslotten hälften, vid tre barn är arvslotten en tredjedel, och så vidare.

En laglott är hälften av arvslotten och är beroende av hur många bröstarvingar det finns. Skulle exempelvis den avlidna ha skrivit ett testamente där någon bröstarvinge (som den avlidna inte lärt känna och inte heller har bott tillsammans) blir arvlös, ska det barnet ändå ärva hälften av arvslotten. Oavsett omständigheterna kring bröstarvingar och den avlidna så ärver alltid barn (bröstarvingar) hälften av arvslotten – det går alltså inte att testamentera bort.

Enkelt uttryckt är arvslotten allt som finns att ärva efter den avlidna, medan laglotten utgör den delen av arvet som enligt lag en bröstarvinge alltid har rätt att ärva.

Bouppteckning

Efter ett dödsfall upprättar man en skriftlig juridisk handling som heter bouppteckning. I en bouppteckning anger man den avlidnes dödsbodelägare och har det funnits ett testamente ska eventuella testamentstagare uppges. Det ska även anges den avlidnes samtliga skulder och tillgångar i bouppteckningen. Bouppteckningen ska upprättas inom tre månader efter dödsfallet och inom fyra månader efter att Skatteverket har registrerat det.

Vi på Rättsakuten hjälper dig att förbereda fastighetsregistret och fortsätter att hjälpa dig tills det är registrerat hos Skatteverket. Det kan vara komplicerat att få en fullständig kännedom över en avlidens ekonomi och tillgångar. Därför är det väsentligt att ta hjälp av en erfaren jurist som vet vilka register som ska iakttas.

Vi på Rättsakuten hjälper dig att förbereda fastighetsregistret och fortsätter att hjälpa dig tills det är registrerat hos Skatteverket.

Arvskifte

Efter att boutredningen är färdig och dödsboets skulder har betalats, ska egendomen delas upp mellan arvingarna eller testamentstagarna.

Den avlidnes skulder ska betalas med boets tillgångar; dödsbodelägarna är alltså inte personligt ansvariga. Däremot kan dödsbodelägarna bli personligt ansvariga om arvskifte ägt rum innan skulderna har betalats – men endast med så mycket som de fått ut från dödsboet.

Det är viktigt att veta vid ett arvskifte hur vissa saker värderas, som till exempel fastigheter, fordon, äldre möbler, konstverk och högvärdiga antikviteter. Det handlar inte enbart om pengar utan arvingar har också känslomässiga kopplingar till tillgångarna vilket vanligtvis behöver kompetent hjälp för att säkerställa att samtliga arvtagare får ut rättmätig kapitalvärde samtidigt som de får rätt till sin andel ägodelar.

Testamentsrätt

Det finns situationer då man av olika anledningar vill avvika från arvsfördelningen som lagen föreskriver genom att göra kompletteringar eller föra in villkor. Ett testamente är ett enskilt förordnande och innebär att det är den person som upprättar ett testamente har bestämmanderätt om vad det ska innehålla. Vi är nu inne på den andra successionsformen inom arvsrätten.

Finns det ett testamente kan den eliminera den arvsrätt som finns i lag. Däremot har en bröstarvinge alltid rätt till sin laglott. Bröstarvingen kan genom klander av testamentet hos domstol erhålla hälften av den arvslott som denne varit berättigad till om testamente aldrig existerat.

Det finns särskilda formkrav som måste uppfyllas vid upprättande av ett testamente. Därför kan det vara bra att anlita en jurist. Rättsakuten hjälper dig att upprätta ett juridiskt bindande testamente och säkerställer att alla formaliteter framgår så att inget tvivel kan uppstå i efterhand. Vi kan även hjälpa dig med att tolka testamentet och biträda som juridiska ombud i domstolstvist gällande testamente.

Rättsakuten har juristerna som du vill ha vid din sida när det gäller arvsrätt

Arvsrätt är en samlad beteckning över regler om hur kvarlåtenskapen ska fördelas efter en avliden person.
Rättsakutens jurister finns alltid tillgänglig för dig och hjälper dig genom att bevaka och bevara dina intressen inom arvsrätt och andra familjejuridiska frågor. Vi bemästrar arvsrätt och hjälper dig att hitta rätt bland alla regler.

Några exempel på tjänster vi erbjuder

Vi har djupgående kunskaper inom allt som rör arv, arvskiften, laglotter och testamenten. Både när det gäller att utforma och upprätta avtal och när det gäller att driva arvsrättsliga tvister i domstol.

Behöver du hjälp att upprätta äktenskapsförord, samboavtal, eller andra juridiskt bindande avtal? Eller vill du ha hjälp att reda ut begreppen i arvsrätt? Kontakta Rättsakuten idag, så tar våra jurister hand om ditt ärende. Välkommen!

Relaterade artiklar

boende

Vårdnadstvist

En vårdnadstvist är en juridisk process där föräldrar inte kan enas om vem som ska ha vårdnaden om ett barn. Domstolen avgör barnets bästa och

Arv

Formkrav för att skriva testamente

Skriva testamente har vissa formkrav när du skriver dessa. Testamenten är viktiga dokument och därför finns det flera formkrav, det vill säga regler som bestämmer hur

Hur kan vi hjälpa till?

Beskriv kortfattat hur vi kan hjälpa dig så återkommer vi snarast.