Skriva testamente

Formkrav för att skriva testamente

Skriva testamente har vissa formkrav när du skriver dessa. Testamenten är viktiga dokument och därför finns det flera formkrav, det vill säga regler som bestämmer hur upprättandet av testamentet ska gå till. Om formkraven inte uppfylls är testamentet ogiltigt. Det innebär att det du som testamentsgivare vill inte blir av. Istället kommer ärvdabalkens bestämmelser om arv att tillämpas.

10 kap 1 § ärvdabalken reglerar vilka formkrav som gäller när du ska skriva testamente. Bestämmelsen har följande lydelse: ”Testamente skall upprättas skriftligen med två vittnen. I deras samtidiga närvaro skall testator underskriva testamentshandlingen eller vidkännas sin underskrift därå. Vittnena skola bestyrka handlingen med sina namn. De skola äga kännedom om handlingens egenskap av testamente, men det står testator fritt att låta dem veta dess innehåll eller ej.” Det finns med andra ord fyra formkrav för att skriva testamente. (1) Testamentet ska vara skriftligt. (2) Testamentsgivaren ska skriva under eller vidkänna sin underskrift i två vittnens samtidiga närvaro. (3) Vittnena ska skriva under testamentet. (4) Vittnena ska känna till att det är ett testamente.

Dessutom finns det i 10 kap 4 § ärvdabalken bestämmelser som reglerar vilka som kan vara vittnen. Vittnet måste vara minst 15 år och får inte lida av en psykisk störning. Vittnet får inte vara maka, sambo eller nära släkt med testamentsgivaren. Ingen får heller bevittna ett testamentsförordnande till honom eller henne själv.

Tolka testamente – skriva testamente rätt

För att lyckas med att skriva testamente krävs inte bara att du uppfyller formkraven. När du utformar texten i testamentet är det viktigt att tänka på hur texten kommer att tolkas. I 11 kap ärvdabalken finns regler om hur testamenten ska tolkas.

Till stor del handlar bestämmelserna om vad som ska hända om förutsättningarna ändrats efter det att testamentsgivaren upprättat sitt testamente. Det kan till exempel vara fråga om att testamentsgivaren vid dödsfallet inte äger den egendom som testamenterats bort eller att testamentstagaren inte längre är i livet vid testamentsgivarens dödsfall. Det är viktigt att tänka på dessa bestämmelser när man ska skriva testamente. Du till exempel inte vill att en persons arvingar ska få testamentslotten om testamentstagaren dör innan du hunnit ändra testamentet. Då kan det vara en god idé att skriva in vad som ska hända istället.

Att skriva testamente juridiskt korrekt

När man ska skriva testamente är det också viktigt att känna till betydelsen av olika juridiska begrepp. Två sådana begrepp är ”fri förfoganderätt” och ”full äganderätt”. Om du använder fri förfoganderätt får testamentstagaren inte testamentera bort egendomen, men det får testamentstagaren om du skriver ”full äganderätt”.

Ett annat begrepp som du bär känna till är enskild egendom. Enskild egendom är den egendom som inte ska ingå i bodelningen när två makar eller sambor separerar. Om du skriver i testamentet att egendomen ska vara enskild innebär det att testamentstagaren inte ska dela på egendomen med sin maka eller sambo om de går skilda vägar.

Att skriva testamente med tanke på laglotten

Laglotten är hälften av den arvslott som dina bröstarvingar, det vill säga dina barn, skulle få enligt lagen. En bröstarvinge har möjlighet att inom sex månader från det att han eller hon fick ta del av testamentet påkalla jämkning av ett testamente och kräva att få ut sin laglott. När du som har barn ska skriva testamente är det viktigt tänka på dina bröstarvingar ändå har rätt till hälften av kvarlåtenskapen. Är det viktigt för dig att någon annan får kvarlåtenskapen kan du i testamentet uppmana dina bröstarvingar att inte kräva sin laglott. Bröstarvingarna är inte bundna av detta, men det kan ändå få effekt.

Att skriva inbördes testamenten

Inbördes testamenten är egentligen två testamenten som två personer som är makar eller sambor skriver till förmån för varandra. Detta är särskilt viktigt om två makar vill att den efterlevande makan ska få egendomen med full äganderätt. Utan testamente gäller bara fri förfoganderätt. Det är också viktigt med inbördes testamenten mellan sambor, eftersom sambor inte ärver varandra.

Det finns också speciella bestämmelser att tänka på vid upprättande av inbördes testamenten. Testamentsförordnandet är enligt 11 kap 8 § ärvdabalken utan verkan om äktenskapet är upplöst eller om mål om äktenskapsskillnad pågår vid testamentsgivarens död.

Som framgår finns det många saker att tänka på när man ska skriva testamente. Ta gärna kontakt med oss på Rättsakuten så hjälper våra familjejurister dig att skriva ditt testamente! Vi har god erfarenhet och flera mallar för olika slags testamenten. Berätta om ditt testamente så kan vi avtala en fast kostnad för upprättandet när du vill skriva testamente.

Kontakta oss idag för konsultation