Ett testamente skrivs med avsikten om att den som skriver det ska få sin önskan igenom beträffande vad som ska hända med dennes kvarlåtenskap och tillgångar. Trots det finns det många frågor om oklarheter kring testamenten. Vi har därför här samlat de vanligaste frågorna rörande testamenten.

Vad krävs för att ett testamente ska vara giltigt?

Ett testamente ska vara skriftligt och undertecknat av både testatorn, d.v.s. den som skriver testamentet, och två oberoende vittnen. Vittnena måste vara över 15 år och får inte vara släkt med testatorn. De får heller inte vara testamentstagare. Dock behöver de som undertecknar testamentet inte veta vad som står i det utan det räcker med att de vet att det är ett testamente som de bevittnar och skriver under.

För att ett testamente skall vara giltigt skall det måste man ha tillgång till originalhandlingen. En kopia av det gäller således inte.

Arvtagaren eller arvtagarna ska vara tydligt identifierbara med namn och personnummer eller organisationsnummer alternativt adress.

För att ett testamente ska vara giltigt måste det bevittnas av två personer över 15 år. Dessa får inte vara testamentstagare, släkt eller nära anhörig till testatorn.

För att ett testamente ska vara giltigt måste det bevittnas av två personer över 15 år. Dessa får inte vara testamentstagare, släkt eller nära anhörig till testatorn.

Vad händer om testamentet inte är bevittnat?

Enligt Ärvdabalken måste ett testamente vara bevittnat d.v.s. underskrivet av två personer för att vara giltigt. Saknas underskrifter är testamentet således ogiltigt.

Måste man registrera sitt testamente någonstans?

Nej, ett testamente ska inte registreras någonstans, utan det är upp till testatorn att förvara det på valfritt säkert ställe.

Hur vet man om det finns något testamente?

Man kan man aldrig vara helt säker på att ett testamente verkligen kommer fram till berörda arvtagare efter ett dödsfall. För att förhindra det är det därför bra om den som skriver testamentet upplyser arvtagarna om att det existerar ett testamente.

Kan man ändra i ett testamente eller skriva ett nytt?

Ja, man kan alltid skriva ett nytt testamente om man ändrar sig. Dock är det bra om man då samtidigt förstör det gamla, alternativt uppger att det tidigare testamentet återkallats och upphört att gälla. Annars kan det lätt bli förvirrat.

Vad gäller om det finns flera testamenten?

Om det trots allt finns flera testamenten och inget finns angivet om att något av dem återkallats, gäller generellt det senaste testamentet. Men om det senaste testamentet bara berör vissa delar av det som tagits upp i den tidigare versionen, kommer sannolikt båda testamentena att tolkas vid sidan om varandra.

Kan man kringgå arvsordningen i ett testamente?

Nej, inte helt. Man kan inte testamentera bort ett barns laglott. Laglotten är hälften av arvslotten som i sin tur fördelas lika mellan alla barn. Resterande del av arvet kan man däremot testamentera precis som man vill.

Får man göra ett barn arvlöst i sitt testamente?

Nej, bröstarvingar d.v.s. barn har alltid rätt till sin laglott, oavsett vad som står i testamentet Om en förälder har testamenterat bort ett barns laglott kan barnet aktivt kräva ut sin lagstadgade del genom att klandra testamentet.

Kan man testamentera till sin sambo?

Ja, sambos ärver inte varandra på samma sätt som gifta personer gör, men den efterlevande sambon har alltid möjlighet att begära bodelning vid dödsfall, för att få behålla sambornas gemensamma bostad och det bohag som de förvärvat tillsammans. Vill man däremot att sambon ska ärva allt, innan eventuella barn får ut sin laglott, kan man testamentera arvet med fri förfoganderätt till sin sambo, vilket innebär att sambon fritt får disponera allt och att eventuella barn får ut sin laglott efter sambons död.  Se även inbördes testamente nedan.

Hur överklagar man ett testamente?

Ett testamente kan överklagas genom att en arvinge skickar in en klandertalan d.v.s. stämningsansökan till tingsrätten. På så sätt begär man att testamentet ogiltigförklaras. Man behöver dock inte ogiltigförklara hela testamentet utan det går också bra att begära att särskilda delar av det ska ogiltigförklaras.

Kan vem som helst klandra ett testamente?

Nej, klandertalan kan bara väckas av någon som är berättigad till arv enligt den legala arvsordningen eller av en efterlevande make eller maka. Har man som utomstående muntligen blivit lovad något som sedan inte står angivet i testamentet kan man alltså inte driva saken vidare till domstol.

Vad händer om en testamentstagare är avliden?

Hur arvet fördelas om en testamentstagare är avliden beror på hur testamentet är formulerat. Men som regel går egendomen gå i arv enligt den legala arvsordningen d.v.s. till testamentstagarens barn.

Vad menas med ett inbördes testamente?

Ett inbördes testamente är ett gemensamt testamente där två eller flera personer styr vad som ska hända med gemensam egendom om någon dör.

Det vanligaste fallet av inbördes testamente är mellan två makar som ger varandra ömsesidig rätt till varandras arv i samband med att den första parten går bort. Här brukar också anges vad som ska ske med arvet efter att den efterlevande partnern avlidit.

Ett inbördes testamente är framförallt viktigt för sambor som önskar ärva varandra, då sambor enligt lag inte har någon arvsrätt.

Hur testamentera enskild egendom?

Man kan testamentera egendom som t.ex. en fastighet, med villkoret att den ska utgöras som enskild egendom. Den enskilda egendomen ingår då inte i bodelningen mellan makar vid en skilsmässa eller ett dödsfall. Om den enskilda egendomen består av pengar och värdepapper är det dock bra om de tillgångarna hålls separerade från övrig ekonomi, eftersom det annars kan bli svårt att bevisa enskild egendom vid ett senare tillfälle.

Rättsakuten hjälper er vid alla frågor rörande testamente!

Det kan vara komplicerat att tolka vissa testamenten på grund av otydliga formuleringar, om arvtagare är avliden eller om en laglott inte inbegripits i testamentet. Vill man överklaga ett testamente genom att väcka talan om klander inför domstol är det dessutom en relativt komplicerad uppgift. Undvik problem och oklarheter genom att anlita en kvalificerad jurist. Rättsakuten hjälper gärna till som testamentsexekutor eller i övriga frågor rörande testamenten. Kontakta oss här!