Enskild egendom

Enskild egendom är den som tillhör den enskilde även efter skilsmässa

Enskild egendom är inte giftorättsgods

Enskild egendom är den egendom som ägs av en maka eller sambo och som inte ska ingå i bodelningen när äktenskapet eller samboskapet upphör. Den egendom som inte utgör enskild kallas giftorättsgods eller samboegendom i respektive fall. Bestämmelserna om makars och sambors egendom finns i 7 kap äktenskapsbalken och i 3-7 §§ sambolagen. Rättsakutens familjejurister kan hjälpa dig om du är i en tvist om egendom eller vill ingå ett äktenskapsförord eller ett samboavtal.

Äktenskapsförord och samboavtal ger enskild egendom

Genom ett äktenskapsförord eller ett samboavtal kan makar och sambor eller blivande makar och sambor bestämma att egendom som tillhör eller tillfaller någon av dem ska vara hans eller hennes enskilda egendom. Detta är det enda sättet för makar och sambor att själva bestämma vad som ska ingå i bodelningen. Genom ett äktenskapsförord eller ett samboavtal kan makarna eller samborna också ändra en tidigare överenskommelse och förordna att egendom, som enligt den tidigare överenskommelsen ska vara enskild, istället ska vara giftorättsgods respektive samboegendom.

Enskild egendom genom gåva, testamente och försäkring

Vid sidan om äktenskapsförord och samboavtal så kan egendom bli enskild i särskilda villkor vid gåva, testamente och försäkring. Vid gåva och testamente måste gåvogivaren eller testamentsgivaren i särskilt villkor ange att egendomen ska vara enskild för mottagaren. För gåva gäller att gåvogivaren måste vara någon annan än den andra makan respektive sambon.

Inom äktenskapet kan egendom blir enskild genom försäkring om makan erhåller egendomen genom förmånstagarförordnande vid livförsäkring, olycksfallsförsäkring, sjukförsäkring eller pensionssparande som tecknats av någon annan än den andra maken med det särskilda villkoret att egendomen ska vara enskild för mottagaren.

Ersättningsegendom och avkastning

Egendom som utgör ersättning för enskild egendom är också enskild om inte annat framgår av rättshandlingen som gjort egendomen till enskild. Avkastning av sådan egendom är dock giftorättsgods, om inte annat framgår av rättshandlingen som gjort den till enskild. Sådan avkastning är till exempel utdelning på aktier.

Är du i en tvist om egendom i samband med att ett äktenskap eller samboskap upphör? Vill du och din maka eller sambo ingå ett äktenskapsförord eller ett samboavtal? Ta gärna kontakt med oss på Rättsakuten så tar våra familjejurister hand om ditt ärende gällande enskild egendom!

Är du i en tvist om egendom i samband med att ett äktenskap eller samboskap upphör?

Behöver du en jurist? Skicka in dina uppgifter!