Arvstvist – Hur löser man en arvstvist?

Arvstvister kan uppstå när det finns oenighet och konflikter kring fördelningen av en persons tillgångar efter deras bortgång. Det är en situation där olika arvingar eller intressenter inte är överens om hur arvet ska fördelas eller om giltigheten av ett testamente. Arvstvister kan vara komplexa och känslosamma, och de kan ta tid och resurser att lösa. I denna ingress kommer vi att titta närmare på vad arvstvister är, vilka vanliga orsaker till tvisterna är och hur man kan förebygga dem genom noggrant planering och kommunikation.

Innehållsförteckning: 

Hur löser du en arvstvist?

Hur agera i arvstvist 2023?

Att tvista om ett arv är något man helst vill slippa och det bästa sättet att förebygga en arvstvist är därför att skriva ett tydligt testamente.  Om det inte finns något testamente att utgå ifrån eller om det av någon anledning uppstår osämja kring dödsboet eller arvsfördelningen finns det en rad rättsliga åtgärder som man kan vidtaga, dels för att undvika en eskalering av situationen, dels för att lösa tvisten och komma vidare och avsluta dödsboet i ett arvskifte. 

Vad är en arvstvist?

Det finns många skäl till att en arvstvist uppstår. Det kan vara en arvtagare som känner sig orättvist behandlad eller att någon muntligt blivit lovad någonting som inte finns skriftligt nedtecknat. Om det finns ett testamente kan det vara otydligt eller ogiltigt, eller så får den avlidnes barn ärva olika mycket i testamentet, vilket kan skapa oenighet bland arvtagarna. Det kan också handla om att den avlidne var omgift och att en konflikt då uppstår mellan den efterlevande maken/makan och barn eller särkullbarn En annan tämligen vanlig orsak till arvstvist är när det finns fastigheter eller mark inbegripet i dödsboet.

Oftast går det att lösa en arvstvist med juridisk hjälp, men i vissa fall kan osämjan bli så stor att dödsbon förblir oskiftade i flera år. Eller så hamnar långdragna arvstvister i domstol, vilket kan bli en kostsam historia som äter upp stora delar av arvet. Arvstvister tar dessutom ofta tar fram de sämsta sidorna hos människor, och kanske är det därför inte alltid värt besväret att driva sin sak alltför långt.

Testamente och dess giltighet

Om den avlidne har skrivit ett testamente kan det hända att en testamentsexekutor har förordnats i testamentet. Ofta är det samma jurist som hjälpt till med innehåll och utformning av testamentet som har förordnats. Att utse en testamentsexekutor är dock helt frivilligt och därför behöver det inte finnas någon sådan förordad i testamentet för att det ska vara giltigt, läs mer om vad som krävs för att ett testamente ska vara giltigt. En testamentsexekutor kan endast utses i själva testamentet.

Boutredningsmannen — förvaltar och företräder dödsboet

Innan ett arvskifte kan ske, bör i de flesta fall en bouppteckning göras, dvs. en förteckning över tillgångar och skulder som den avlidne hade på dödsdagen. Om dödsbodelägarna inte kommer överens om värdet på tillhörigheter som ska tas med i bouppteckningen, t.ex. antikviteter, konst, silver och smycken, kan man be en auktionsförrättare att värdera föremålen.

Om det uppstår större tvister eller om dödsboet är väldigt omfattande eller komplicerat eller om man inte kommer överens om förvaltningen av dödsboet, kan man anlita en boutredningsman. Man kan ansöka hos tingsrätten om att få en boutredningsman tilldelad eller så anlitar man en kunnig jurist för uppdraget. Notera att det räcker med att en dödsbodelägare ansöker till tingsrätten för att en boutredningsman ska utses. Alla dödsbodelägare behöver sålunda inte vara ense om att det behövs en boutredningsman. Som tidigare nämnts kan dödsboet också företrädas av en testamentsexekutor. 

Boutredningsmannens uppdrag är att göra en utredning av dödsboet och upprätta en bouppteckning. Boutredningsmannen kan också vara till stor hjälp om dödsbodelägarna inte kan komma överens om förvaltningen av dödsboet. Denne har därmed samma befogenheter som testamentsexekutorn rörande förvaltningen av dödsboet men får, till skillnad mot testamentsexekutorn, inte sälja fastigheter utan dödsbodelägarnas tillstånd.

Den har ansvar för dödsboets förvaltning medan denne förbereder dödsboet för arvskifte. Det är sedan upp till dödsbodelägarna att skifta arvet. Boutredningsmannen kan senare också bli skiftesman, och därmed också genomföra själva arvskiftet för att sedan avveckla dödsboet (se nedan).

Relaterade artiklar

boende

Vårdnadstvist

En vårdnadstvist är en juridisk process där föräldrar inte kan enas om vem som ska ha vårdnaden om ett barn. Domstolen avgör barnets bästa och

Arv och testamente

Bouppteckning

Dödsboet är en juridisk person, och som alla juridiska personer behövs en legitimationshandling. Bouppteckningen är dödsboets legitimationshandling. Den person som bouppteckningen avser är avliden och

Arv och testamente

Boutredning och boutredningsman

Har du hamnat i en situation och behöver få information om vad en boutredning och en boutredningsman är? I så fall har du hamnat helt