Kunskap om aktiebolagslagen är makt.

Aktiebolagslagen reglerar ett aktiebolags födelse, verksamhet och konkurs eller likvidation. Allt som rör registreringen och upprättandet av ett aktiebolag finns beskrivet och reglerat i aktiebolagslagen. Här finns också beskrivningar av hur man ska redovisa räkenskaper, vad som gäller för beslutande personer inom ett aktiebolag och mycket mer. Aktiebolagslagen är omfattande – här ger vi en sammanfattning av de viktigaste beståndsdelarna i lagen.

Innehållsförteckning: 

Rättsakuten går igenom Aktiebolagslagen.

Aktiebolagslagen är central inom bolagsrätten.

Vad säger aktiebolagslagen om aktieägarnas ansvar?

Det är skillnad på att vara en aktiv aktieägare i ett aktiebolag, där man är med och fattar viktiga beslut som styrelseledamot, suppleant eller VD jämfört med om man äger aktier i ett börsnoterat bolag. I privata bolag är det vanligaste att det är aktieägarna själva som är delaktiga i ledningen av företaget. En revisor har till uppgift att granska så att aktieägarna har fullföljt sina åtaganden. Om det uppstår oegentligheter så är det aktiebolagslagen som reglerar vem som bär ansvaret. Det finns situationer då ägarna och inte styrelsen bär ansvar för sitt handlande.

Rättsakutens jurist Fredrik Jörgensen går igenom Aktiebolagslagen.

Vad regleras i aktiebolagslagen?

Som vi nämnde inledningsvis så reglerar aktiebolagslagen ramarna för hur ett aktiebolag ska fungera i Sverige. Här hittar vi även bland annat formerna för hur själva bolagsordningen ska se ut samt hur hanteringen av aktier, aktiebok och aktiebrev ska gå till. Alla aktiebolag måste hålla bolagsstämma och i aktiebolagslagen ser man vilka fasta punkter som enligt lag måste avhandlas där.

Aktiebolagets tre ledande och kontrollerande organ

Aktiebolaget har tre ledande organ, bolagsstämman, styrelsen och VD.  Revisorn är det kontrollerande organet.  VDs behörighet att ingå avtal liksom chefers behörighet att ingå avtal åt bolagets räkning regleras. Detta kallas även det svenska systemet för bolagsstyrning. Det går att överklaga ett stämmobeslut i ett aktiebolag genom s k nullitetstalan. Styrelsens ansvar regleras med relation till omdömeslösa beslut som resulterar i skador samt genom ansvarsgenombrott dessutom genom en tredje kategori av ansvar – det s k företrädaransvaret som gäller personligt ansvar för bolagets skatter.

Bolagsrättsliga operationer

Ett bolag kan vilja genomgå delning, genomföra fusion, eller överlåtas till ett annat bolag. Indragning av aktier är ett bra instrument för en majoritetsägare som vill köpa ut en minoritetsägare. Det går också att genomföra byte av bolagskategori.

Starta aktiebolag, startup och aktieägaravtal

Det går att starta eget aktiebolag från noll.  Startupbolag   kan behöva vestingavtal för att medarbetare skall avlönas och bli delägare om de sköter sig väl. Aktieägaravtal eller även kallade kompanjonsavtal regleras inte i aktiebolagslagen, där regleras enbart bolagsordningen. Det är möjligt att göra ett aktiebolag part i ett aktieägaravtal. Fördelen med detta är att det underlättar att avtalet fullföljs. Aktieägare kan även ingå ett aktieägaravtal med en kreditgivare vilket säkerställer att kreditgivaren får inflytande på bolagsstämman.

Bolagsordningen

Bolagsordningen är ett offentligt dokument som reglerar bolagets officiella namn, säte, antal aktier, ledamöter, suppleanter, bolagets inriktning(ar), om bolaget har vinstsyfte, hur kallelse ska skickas. Den ses som den juridiska kostymen på bolaget. Hur man gör för att ändra bolagsordningen i ett aktiebolag. Bolagsordningen – viktigt att tänka på för startups.

Aktiebolagslagen innehåller många nyttiga verktyg.

Regler kring aktiebolagets ledning

Ledningen för ett aktiebolag kan inte se ut precis hur som helst utan även här finns formerna i aktiebolagslagen. Vad som regleras är till exempel att ett aktiebolag ska ha minst en ledamot och en suppleant. Nyemissioner, vinstutdelningar, överlåtelser och fusioner är andra exempel på sådant som regleras i lagen.

Krav på årsredovisning

Bolagets skattskyldighet regleras inte i aktiebolagslagen, däremot i årsredovisningslagen samt i inkomstskattelagen. Enligt aktiebolagslagen ska alla aktiebolag inkomma med en årsredovisning till bolagsverket senast 7 månader efter räkenskapsårets slut. Här finns det inte några undantag. Utebliven årsredovisning är just ett exempel på sådant som enligt aktiebolagslagen kan leda till rättsliga åtgärder mot aktieägare och styrelse. För att detta ska ske behöver dock bolagsverket först utdöma vite och sedan besluta att aktiebolaget är på obestånd. När ett bolag är på obestånd så har aktieägarna inte längre ansvarsfrihet utan riskerar då att personligen ställas till svars för sina handlingar.

Vad händer om ett aktiebolag går i konkurs?

Om ett aktiebolag inte klarar av att betala sina leverantörsfakturor och det egna kapitalet tar slut så kan den sista utvägen bli att bolaget försätts i konkurs. Här är det återigen aktiebolagslagen, men även konkurslagen som talar om formerna för detta, samt om eventuella skadestånd ska utmätas från aktieägarna, eller om återvinning ska krävas.

Aktiebolagslagen är tänkt att hjälpa företag till framgång.

Om aktiebolagslagens låneförbud

Aktiebolagslagen innefattar också regleringar som begränsar överföringar som görs mellan olika bolag. Man får faktiskt inte låna ut pengar till ett annat aktiebolag om det finns personliga kopplingar mellan ägare. Det räcker med att den ena parten har intressen i det andra bolaget för att det enligt aktiebolagslagen ska bli otillåtet att låna ut pengar eller andra medel till ett annat aktiebolag.

Med intresse menar man i regel att man har ägarskap på minst 50% i det andra bolaget. Men det kan också vara att man har en ledande befattning i bolaget, som VD. Har man familjemässiga band till ägarna av företaget så räknas det också som att man har intresse i bolaget.

Bolag får dock låna ut pengar till andra bolag om dom finns inom samma koncern. Men då ska lånet utställas i rent vinstsyfte från det utlånade företagets synvinkel. Det ska alltså inte vara ett lån i syfte att hjälpa till med uppstarten av ett annat bolag. Läs mer om låneförbud här.

Låneförbud – det är förbjudet att ta ut pengar från aktiebolaget stadgarna  finns i aktiebolagslagen (ABL) kapitel 21 och 30, samt i inkomstskattelagen (IL), 11 och 15 kapitel. 

Är aktiebolagslagen dispositiv?

Aktiebolagslagen har regler och författningar som är såväl dispositiva som tvingande. Det innebär att vissa bestämmelser, som är dispositiva, kan kringgås genom att speciella avtal ingås. Det kan till exempel vara så att ägarna sinsemellan vill göra upp en särskild ordning, som gäller just dom. Då kan ägarna skriva ett avtal som står över den dispositiva regeln om hur överlåtelser, etc ska gå till i bolaget.

Regeln ovan gällande lån till andra bolag är exempel på en tvingande regel. Det betyder alltså att ett aktiebolag under inga omständigheter, ens genom egna avtal, kan få tillåtelse att låna ut pengar till andra aktiebolag, där det finns personliga intressen.

Sammanfattning av aktiebolagslagen

Aktiebolagslagen är omfattande och komplex. Men uppfattas ofta som ganska logisk i sin utformning. Den finns till för att reglera förhållandet mellan ägare och styrelser inom ett bolag. Lagen gör det enklare för alla som driver eller förvaltar aktiebolag att veta hur man ska förhålla sig till varandra. Aktiebolagslagen fyller också en viktig funktion när det gäller ägares, VD:s och styrelsers förhållningssätt till myndigheter. Vilka skyldigheter har företaget egentligen gentemot skatteverket och bolagsverket? Genom att läsa in sig i aktiebolagslagen kan man få en bättre förståelse för vilka skyldigheter man har i sin egen roll. Aktiebolagslagen är till vissa delar dispositiv och till vissa delar tvingande. Det innebär att vissa avsnitt i lagen kan avtalas bort eller omförhandlas mellan exempelvis aktieägarna. Medan vissa bitar är tvingande och gäller för alla. Vilka delar som är dispositiva och inte fordrar en egen utläggning.

Relaterade artiklar