I den här artikeln ska vi göra en översiktlig genomgång av vad låneförbud innebär enligt aktiebolagslagen och varför dessa regler finns. Aktiebolagslagen tar upp lån i kapitel 21. 

Vad innebär låneförbud enligt aktiebolagslagen?

Vad innebär låneförbud enligt aktiebolagslagen?

Varför finns det ett låneförbud från ett aktiebolag enligt aktiebolagslagen?

Låneförbudet i aktiebolagslagen finns till för att personer med inflytande i aktiebolag inte ska berika sig själva på bekostnad av bolaget, och därmed också andra sakägare i bolaget som till exempel aktieägare, staten, personal med flera.

Att ge lån till personer med inflytande i ett företag är ett mycket vanligt tillvägagångssätt i korrupta miljöer. Ett företag beviljar ett lån till en aktieägare eller verkställande direktör utan att andra sakägare får inflytande över beslutet, och om lånet sedan löper utan amorteringar, eller med mycket små sådana, över lång tid. Samtidigt som lånet inte ges mot ränta så kan det betraktas som lön eller olagliga uttag från företaget. Detta tillvägagångssätt är mycket vanligt i länder som plågas av korruption. Där är det vanligt att statligt ägda företag används som en kassa för ledningen av företaget.

Vad och vem som omfattas av låneförbud enligt aktiebolagslagen?

Det som aktiebolagen inbegriper avseende låneförbud är framförallt lån till aktieägare med flera personer, även juridiska.

Aktiebolagslagen stadgar låneförbud av pengar från ett aktiebolag till:

  1. Aktieägare i bolaget eller bolag i samma koncern
  2. Styrelseledamot, verkställande direktör i aktiebolaget eller andra bolag i samma koncern
  3. Släktingar till personer nämnda i 1 och 2 ovan, i aktiebolagslagen definieras släktskapen som medför låneförbud i detalj
  4. En juridisk person som är knuten till person som nämnts i 1 – 3 ovan

Undantag från låneförbud enligt aktiebolagslagen

Undantagen från låneförbud från aktiebolag gäller som nedan:

  1. Om lånet sker till en kommun, region eller kommunalförbund
  2. Lånet sker inom en koncern
  3. Lånet är strikt affärsmässigt
  4. Lånet har tagits av Riksgäldskontoret
  5. Låntagaren är en aktieägare som äger mindre än en procent av aktiekapitalet
  6. En person som äger andelar i ett aktiebolag genom en värdepappersfond

Låneförbudet kopplat till säkerheter för lån enligt aktiebolagslagen

Låneförbudet enligt aktiebolagslagen omfattar även att ställa säkerhet för ett lån. Eftersom en ställd säkerhet kan komma att bli ett lån om den person som tagit lånet inte sköter sina åtaganden för lånet.

Finns låneförbud för förvärv av aktier?

Jämställt med låneförbud är lån för förvärv av aktier i bolaget eller ett överordnat bolag i samma koncern. Enligt aktiebolagslagens låneförbud får ett aktiebolag inte ge lån, förskott eller ställa en säkerhet för köp av aktier i ovan nämnda bolag. Detta låneförbud gäller även närstående enligt beskrivningen av vilka personer som omfattas av låneförbudet.

Vissa undantag för låneförbud finns om lånet är mindre och ges till personer som är anställda i koncernen och erbjudandet om lån ges till minst hälften av de anställda i bolaget eller bolagen. Undantag från låneförbudet ges också för den som förvärvar eller innehar andelar i värdepappersfond.

Kan man få dispens avseende låneförbudet enligt aktiebolagslagen?

Det går att få dispens från låneförbudet. Skatteverket kan bevilja sådan dispens om det finns synnerliga skäl. Om ett aktiebolag står under Finansinspektionens tillsyn är det denna myndighet som prövar och beviljar dispensen. För publika aktiebolag finns det vissa begränsningar för dispens.

Aktiebolagslagen beskriver inte i närmare detalj vilka typer av fall som skulle kunna omfattas av dispenser. Skatteverket beskriver möjligheterna till dispens från låneförbudet som framförallt avsedda för att underlätta generationsskiften i fåmansbolag.

Borgenärers rätt till betalning innan dispens för låneförbud ges

Om dispens från låneförbudet beviljas enligt ovan har bolagets borgenärer rätt till betalning eller säkerhet för fordran om borgenären så begär. Denna rätt gäller inte om fordran är försumbar för borgenären.

Förteckning över lån som omfattas av låneförbudet enligt aktiebolagslagen

Styrelsen och den verkställande direktören skall ha en förteckning över vilka förskott och lån, och som omfattas av låneförbudet som getts med eller undantag under året. Namnen på de personer som fått lån eller förskott skall framgå av listan. Även lån och förskott som kvarstår från föregående år skall framgå av listan.  Listan över lån och förskott som omfattas av låneförbudet enligt aktiebolagslagen skall bevaras i minst tio år.

Följder av lån eller förskott som omfattas av låneförbudet enligt aktiebolagslagen

Om ett företag ger lån eller förskott som omfattas av låneförbudet enligt aktiebolagslagen så är det olagligt och den person, privat eller juridisk, ska betala tillbaka det han eller hon fått. Om personen fått en säkerhet så ska den anses ogiltig, om mottagaren av säkerhet insåg eller borde inse att den var olaglig. Följden av att bryta mot låneförbudet är alltså främst att handlingen anses ogiltig och att avtalet ska annulleras.

Sammanfattning

Låneförbud enligt aktiebolagslagen är till för att skydda sakägare i bolaget från att bolagets medel används på ett sätt som skadar deras intressen. Sakägare kan till exempel vara aktieägare, staten, långivare, anställda med flera.

Det är inte bara personer med inflytande i aktiebolaget som omfattas av förbudet att låna från aktiebolaget, även närstående till dessa personer omfattas av låneförbudet enligt aktiebolagslagen.

I låneförbudet inkluderas även säkerheter för lån som personer i bolaget tagit för egen räkning. En säkerhet kan till exempel vara att ett bolag tar ut pant på en fastighet till fördel för ett lån som en företrädare för bolaget tar ut för privat bruk.

Aktiebolagslagen medger vissa undantag från låneförbudet, dispenser för lån till närstående kan ges av Skatteverket. Dessa dispenser ges bland annat vid generationsskiften i små aktiebolag.

Om ett lån getts eller säkerhet ställts i strid mot låneförbudet i aktiebolaget skall lånet eller säkerheten återgå. Ett lån eller en ställd säkerhet i strid mot låneförbudet enligt aktiebolagslagen betraktas alltså inte som giltig och den som har fått fördelen i strid mot lagen har att omedelbart återställa situationen till vad den var innan brottet mot lagen ägde rum.

Det centrala i låneförbudet enligt aktiebolagslagen är att bolaget och som bolaget har förpliktelser emot, till exempel de som lånat ut pengar till bolaget, inte ska bedras av en bolagsledning eller andra som tar ut medel från bolaget för egen räkning. Lån till närstående är en väldigt vanlig praxis i länder som lider av korruption, där ger bolag ofta förmånliga lån till bolagets ledning till nackdel för bland andra ägarna av bolaget.

Kontakta Rättsakuten om du behöver råd kring låneförbud.

Läs mer