Extra bolagsstämma

Vid den extra bolagsstämman samlas ägarna av ett bolag för att fatta viktiga beslut om bolagets verksamhet utöver ordinarie bolagsstämma. Alla aktiebolag måste ha minst en ordinarie bolagsstämma varje år. Styrelsen kan också kalla till ytterligare bolagsstämma mellan de ordinarie årsstämmorna. En sådan bolagsstämma kallas för extra bolagsstämma. I den här artikeln ska vi beskriva vad som gäller för en extra bolagsstämma.

Innehållsförteckning:

Extra bolagsstämma
Extra bolagsstämma

Vad är en extra bolagsstämma?

Bolagsstämmor är något som alla aktiebolag har gemensamt men reglerna för hur de ska utövas skiljer sig lite mellan privata och publika aktiebolag. Aktieägarna i ett bolag har rätt besluta i bolagets angelägenheter. Denna rätt utövas vid bolagsstämman, som är ett aktiebolags högsta beslutande organ. Det är vid bolagsstämman som styrelsen utses. Styrelsen i sin tur utser VD. Bolagsstämman som institution behandlas i aktiebolagslagens 7 kapitel.

En bolagsstämma är motsvarande till ett årsmöte i en ideell förening. Terminologin för bolagsstämman i ett aktiebolag har ändrats lite över tiden. Det som vanligtvis kallas för ordinarie bolagsstämma kallas också för årsstämma i aktiebolagslagen. En årsstämma, ordinarie bolagsstämma, skall hållas inom sex månader efter utgången av varje räkenskapsår. Under vissa förutsättningar hållas en extra bolagsstämma.

Årsstämma - extra bolagsstämmaBolagsstämmor är något som alla aktiebolag har gemensamt.

Varför hålls en extra stämma?

Ibland kan det finnas behov att sammankalla aktieägarna till en extrastämma. Vanliga anledningar till att hålla en extra stämma är att aktieägarna innan nästa årsstämma vill ta ett beslut om vinstutdelning, styrelsens sammansättning eller bolagsordningen.

Vem kan kalla till en extra bolagsstämma?

En extra stämma mellan ordinarie bolagsstämmor kan kallas av styrelsen om den anser att det finns skäl för detta eller om detta skriftligen begärs av:


● en revisor, eller
● en eller flera ägare till minst en tiondel av aktierna i bolaget.

I dessa två fall måste det finnas ett angivet ärende som ska behandlas. Styrelsen ska kalla
till bolagsstämman inom två veckor från det att begäran kom in till bolaget (7 kap. 13 §
aktiebolagslagen).

Kallelse till extra bolagsstämma Styrelsen, en revisor och vissa aktieägare kan begära extra bolagsstämma.

Hur går en extra bolagsstämma till?

Den går till på samma sätt som en ordinarie bolagsstämma. Det är viktigt
att styrelsen kallar till extra bolagsstämma i rätt tid när detta krävs. Efter en extra
bolagsstämma ska beslut om vinstutdelning (så kallad efterutdelning) samt ändring av
styrelsen eller bolagsordningen anmälas till Bolagsverket.

Fortsatt bolagsstämma

Utöver ordinarie bolagsstämma och extrastämma finns begreppet fortsatt bolagsstämma. Ibland kan det finnas anledning att fortsätta stämman en annan dag, till exempel för att ägarna behöver mer tid för att ta ett beslut. I sådana fall kan aktieägarna besluta att stämman ska fortsätta en annan dag. Den fortsatta stämman ska hållas tidigast fyra veckor efter och senast åtta veckor efter årsstämman. Något ytterligare uppskov är inte tillåtet (7 kap. 14 § aktiebolagslagen).

Kontakta Rättsakuten för rådgivning och assistans med att genomföra en extrastämma i ett aktiebolag.

Fyll i din e-post för att få en gratis mall om extra bolagsstämma

Relaterade artiklar

Ägardirektiv

Ägardirektiv

Är du ägare i ett aktiebolag och undrar hur du kan se till att styrelsen följer ägarnas mål och ambitioner för bolaget? I den artikeln

Aktieägare

Aktiebolagslagen

Aktiebolagslagen reglerar ett aktiebolags födelse, verksamhet och konkurs eller likvidation. Allt som rör registreringen och upprättandet av ett aktiebolag finns beskrivet och reglerat i aktiebolagslagen.

Aktieägare

Bolagsstämma i ett aktiebolag

Bolagsstämma utgör en viktig händelse i ett aktiebolag där ägare och aktieägare samlas för att fatta beslut om bolagets framtid. Genom att rösta om olika