Vid bolagsstämman samlas ägarna av ett bolag för att ta viktiga beslut om bolagets verksamhet. Alla aktiebolag måste ha minst en bolagsstämma varje år. Styrelsen kan också kalla till en bolagsstämma mellan de ordinarie årsstämmorna. En sådan bolagsstämma kallas för extra bolagsstämma. I den här artikeln ska vi beskriva vad som gäller för en extra bolagsstämma.

Gratis mallar om extra bolagsstämma

 

Ladda ner mallarna här!

Tillgängliga mallar:

  • Exempel på manus till årsstämma
  • Godkännande av styrelsens förslag till utdelning
  • Kallelse till årsstämma
  • Protokoll årsstämma
  • Shareholders’ agreement template
  • Comments on the shareholders’ agreement template
  • Employment contract template
  • Agreement on remuneration for the work of shareholders template
  • Articles of association template
  • Ownership directive template

 

 

extra bolagsstämma

Vad är en bolagsstämma?

Bolagsstämmor är något som alla aktiebolag har gemensamt men reglerna för hur de ska utövas skiljer sig lite mellan privata och publika aktiebolag. Aktieägarna i ett bolag har rätt besluta i bolagets angelägenheter. Denna rätt utövas vid bolagsstämman, som är ett aktiebolags högsta beslutande organ. Det är vid bolagsstämman som styrelsen utses. Styrelsen i sin tur utser VD. Bolagsstämman som institution behandlas i aktiebolagslagens 7 kapitel.

En bolagsstämma är motsvarande till ett årsmöte i en ideell förening. Terminologin för bolagsstämman i ett aktiebolag har ändrats lite över tiden. Det som vanligtvis kallas för ordinarie bolagsstämma kallas också för årsstämma i aktiebolagslagen. En årsstämma, ordinarie bolagsstämma, skall hållas inom sex månader efter utgången av varje räkenskapsår. Under vissa förutsättningar hållas en extra bolagsstämma.

Årsstämma

Bolagsstämmor är något som alla aktiebolag har gemensamt.

Varför hålls en extra bolagsstämma?

Ibland kan det finnas behov att sammankalla aktieägarna till en extra bolagsstämma, även
kallad extrastämma. Vanliga anledningar till att hålla en extra stämma är att
aktieägarna innan nästa årsstämma vill ta ett beslut om vinstutdelning, styrelsens
sammansättning eller bolagsordningen.

Vem kan kalla till en extra bolagsstämma?

En extra stämma mellan ordinarie bolagsstämmor kan kallas av styrelsen om den
anser att det finns skäl för detta eller om detta skriftligen begärs av:
● en revisor, eller
● en ägare till minst en tiondel av aktierna i bolaget.
I dessa två fall måste det finnas ett angivet ärende som ska behandlas. Styrelsen ska kalla
till bolagsstämman inom två veckor från det att begäran kom in till bolaget (7 kap. 13 §
aktiebolagslagen).

Kallelse till bolagsstämma

Styrelsen, en revisor och vissa aktieägare kan begära extra bolagsstämma.

Hur går en extra bolagsstämma till?

Den går till på samma sätt som en ordinarie bolagsstämma. Det är viktigt
att styrelsen kallar till extra bolagsstämma i rätt tid när detta krävs. Efter en extra
bolagsstämma ska beslut om vinstutdelning (så kallad efterutdelning) samt ändring av
styrelsen eller bolagsordningen anmälas till Bolagsverket.

Vi har en gratis mall om godkännande av styrelsens förslag till utdelning som du kan ladda ner här nedan.

Här kan du ladda ner gratis mallar om extra bolagsstämma!

Fortsatt bolagsstämma

Utöver ordinarie bolagsstämma och extra stämma finns begreppet fortsatt bolagsstämma. Ibland kan det finnas anledning att fortsätta stämman en annan dag, till exempel för att ägarna behöver mer tid för att ta ett beslut. I sådana fall kan aktieägarna besluta att stämman ska fortsätta en annan dag. Den fortsatta stämman ska hållas tidigast fyra veckor efter och senast åtta veckor efter årsstämman. Något ytterligare uppskov är inte tillåtet (7
kap. 14 § aktiebolagslagen).

Kontakta Rättsakuten för rådgivning och assistans med att genomföra en extra bolagsstämma i ett aktiebolag.

Läs mer