Aktiebolagslagen är en central del i hur lagstiftaren reglerar ett aktiebolags verksamhet i Sverige. Även om namnet aktiebolagslagen låter allomfattande för ett aktiebolag så finns det även andra lagar inom till exempel skatterätt och avtalsrätt som har stark bäring på aktiebolag. Även om aktiebolagslagen är mycket viktig för ett aktiebolags verksamhet så är det inte den enda lagen som ett aktiebolag ska följa.

Den centrala funktionen i ett aktiebolag har aktiebolagets styrelse och det är just aktiebolagslagens reglering av styrelsens ansvar i aktiebolaget som vi ska ägna denna artikel åt.

Det är framförallt i 8:e kapitlet i aktiebolagslagen som styrelsens ansvar beskrivs. 8:e kapitlet i aktiebolagslagen har rubriken ”Bolagets ledning”, och det är precis det som styrelsen i ett aktiebolag är, de är styrelsens ledning och de är också de som på högsta nivå leder aktiebolaget.

Aktiebolagslagen stadgar att styrelsens ansvar är att leda företaget

Aktiebolagslagen stadgar att styrelsens ansvar är att leda aktiebolaget. Några av de huvuduppgifter som ingår i detta är styrelsens ansvar att leda bolagets organisation och förvaltning av aktiebolaget. En central del i styrelsens ansvar för ledning är att löpande överse bolagets ekonomiska status.

Aktiebolagslagen beskriver styrelsens ansvar för aktiebolagets ekonomi så här:

”Styrelsen skall fortlöpande bedöma bolagets och, om bolaget är moderbolag i en koncern, koncernens ekonomiska situation.”

Styrelsen skall se till att bolagets organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska förhållanden i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt.”

Styrelsen kan delegera uppgifter till enskilda styrelseledamöter eller andra personer. Om så sker ska styrelsen agera med varsamhet och följa upp det delegerade ansvaret frekvent för att utröna om delegationen ska fortgå.

Styrelsens ansvar att ge instruktioner om att samla in information

För att styrelsen ska kunna lösa sitt ansvar att leda företaget, ålägger aktiebolagslagen styrelsen att ge instruktioner till befattningshavare i aktiebolaget att rapportera den information styrelsen behöver för att kunna fullgöra sitt ansvar enligt aktiebolagslagen. Detta ansvar för att ge instruktioner om rapporter och insamling av information skall enligt aktiebolagslagen anpassas till aktiebolagets storlek. Det säger sig själv att instruktionerna blir mindre omfattande i ett enmansbolag i jämförelse med en internationell koncern.

Aktiebolagslagen ger styrelsen ansvar för att rapportera till Bolagsverket, teckna firman och utse befattningshavare

Förutom att leda bolaget i en större mening så är ger aktiebolagen också styrelsen ansvar för att rapportera till Bolagsverket, teckna firman och utse befattningshavare.

Vad styrelsens ansvar för dessa tre uppgifter innebär enligt aktiebolagslagen ska vi gå igenom närmare nedan.

Styrelsens ansvar att rapportera till Bolagsverket

Aktiebolagslagen har ålagt styrelsen ansvaret att rapportera en mängd uppgifter till Bolagsverket, som är den myndighet som för register över bolag och dessas representanter.

Styrelsens ansvar för rapportering till Bolagsverket inkluderar:

 • Ändringar i styrelsens sammansättning. Beslut om ändringar av sammansättningen av ett aktiebolags styrelse äger verkan tidigast vid den tidpunkt som ändringen kom Bolagsverket tillhanda, 8 kap, 13 §
 • Om en ledamot av bolagets styrelse som enligt aktiebolagslagen ska utses på annat sätt än av bolagsstämman, till exempel en arbetstagarrepresentant, inte har utsetts ska Bolagsverket utse en ersättare till för denna ledamot, 8 kap, 16 §
 • Styrelsens beslut om att utse en verkställande direktör vinner verkan först från den tidpunkt då en anmälan om förordnandet inkommit till Bolagsverket, eller den senare tidpunkt som angetts i anmälan
 • Styrelsen har ansvar för att till Bolagsverket anmäla vilken person som bolagsstämman utsett till revisor

Styrelsens ansvar att teckna firman

Ett av de främsta ansvaren som aktiebolagslagen ger bolagets styrelse är att teckna aktiebolagets firma. Begreppet teckna bolagets firma innebär att företräda aktiebolaget gentemot externa parter, som till exempel andra företag, privatpersoner eller myndigheter. Aktiebolagslagen stadgar att styrelsens ansvar för att teckna bolagets firma innebär att minst hälften av styrelsens ledamöter skall underteckna avtal och andra legala handlingar för bolagets räkning.

Styrelsen har även ansvar för att utse en verkställande direktör, mer om detta ansvar nedan, som också kan företräda aktiebolaget och teckna dess firma inom det ansvar som han eller hon ålagts och får sköta enligt 29 §.

Styrelsens ansvar att utse verkställande direktör, VD, enligt aktiebolagslagen

Aktiebolagslagen har gett styrelsen i ansvar att eventuellt utse en verkställande direktör för att fullgöra de uppgifter som beskrivs i 29 §. Det är alltså inte lag på att ett privat aktiebolag skall ha en verkställande direktör.

Om aktiebolaget är publikt skall styrelsen ansvara för att utse en verkställande direktör.

Den verkställande direktörens uppgifter enligt aktiebolagslagen

De uppgifter som den verkställande direktören har att sköta enligt aktiebolagslagen är, 8 kap 29 § att:

 • Sköta den löpande förvaltningen av aktiebolaget enligt de anvisningar som styrelsen gett
 • Fatta beslut som är angelägna för aktiebolaget om styrelsens beslut inte kan inväntas
 • Administrera bokföringen för aktiebolaget som överensstämmer med lag

Den verkställande direktören måste en enligt aktiebolagslagen, kap 8 30 §, vara bosatt i EES. Bolagsverket kan i särskilda fall medge undantag.

Verkställande direktör får en person inte vara som är:

 • Underårig, har förvaltare, är satt i konkurs eller har näringsförbud, kap 8 31 §
 • Ovillig att ta sig an de uppgifter som ankommer den verkställande direktören, kap 8 32 §

Den verkställande direktören får inte handlägga sådant ärende där hans eller hennes intressen är i konflikt med aktiebolagets.

Aktiebolagslagen – Skillnad på styrelsens ansvar i privata och publika aktiebolag

Aktiebolagslagen gör skillnad på styrelsens ansvar i privata och publika aktiebolag. Några väsentliga skillnader på styrelsens ansvar i privata och publika aktiebolag är:

 • Krav på revisor i publika aktiebolag, det är dock formellt bolagsstämman som utser en revisor
 • Verkställande direktör måste utses i publika aktiebolag
 • Styrelsen måste publikt redovisa ersättningarna till ledande befattningshavare om aktiebolaget är publikt

Det är enligt Aktiebolagslagen inte styrelsens ansvar att utse en revisor

Enligt aktiebolagslagen är det inte styrelsens ansvar att utse en revisor, det är bolagsstämman som utser en revisor i aktiebolaget.

Enligt aktiebolagslagen är styrelsen ansvarig för att rapportera bolagets ekonomiska ställning

Slutligen är en av de absolut viktigaste delarna av styrelsens ansvar att rapportera aktiebolagets ekonomiska ställning till bolagsstämman och bolagets externa sakägare, som till exempel Skatteverket, Bolagsverket, fordringsägare med flera.
Beroende på bolagets storlek, aktieägarnas önskemål, om bolaget är listat på en fondbörs med mera kan formella sammanställningar över bolagets ekonomiska ställning rapporteras vid ett eller flera tillfällen per år, till exempel i så kallade kvartalsrapporter. Årsbokslutet är dock det absolut viktigaste dokumentet för rapportering av bolagets ekonomiska ställning och årsredovisningen är också det viktigaste dokumentet som läggs fram vid bolagsstämman.
Kontakta Rättsakuten för rådgivning och assistans i ärenden som rör styrelsens ansvar i ett aktiebolag.

 

Läs mer