Vad innebär bolagsstyrning i ett aktiebolag?

Bolagsstyrning är en av de absolut viktigaste delarna i ett aktiebolag och därför är bolagsstyrning också mycket välreglerat i aktiebolagslagen. Kapitlen 3, 7, 8 och 9 behandlar alla olika delar av bolagsstyrning i ett aktiebolag. Därutöver finns det delar av andra kapitel där bolagsstyrning också regleras.

Bolagsstyrningen är central för att ett aktiebolag ska fungera väl, vilken är en av anledningarna till att aktiebolagslagen reglerar den. Att bolagsstyrningen fungerar bra ligger inte bara i aktieägarnas intresse utan också i alla andra sakägares intresse. Några exempel på sakägare är anställda, staten, leverantörer, kunder och långivare. För att alla dessa ska få sina intressen helt och hållet tillgodosedda måste bolagsstyrningen i ett aktiebolag fungera mycket väl.

I denna artikel ska vi gå igenom olika delar av konceptet bolagsstyrning och vilken roll de olika aktörerna har för att bolagsstyrning skall fungera väl.

Vilken är aktieägarnas roll i bolagsstyrning?

Aktieägarna är de som kontrollerar aktiebolaget. Om alla aktieägare enas har de en absolut makt över företaget skulle man kunna säga, men som vi ska visa nedan har aktieägarna faktiskt inte en absolut makt. Andra sakägare har också inflytande över ett aktiebolag i så stor utsträckning att man inte kan kalla aktieägarna för absolut mäktiga.

Inom vissa ramar är dock aktieägarna absoluta när det gäller bolagsstyrning. Det är till exempel aktieägarna som skriver och ändrar bolagsordningen, det är aktieägarna som fattar alla beslut vid en bolagsstämma, det är aktieägarna som tillsätter en styrelse som i sin tur tillsätter en VD. Anledningen till att man ofta nämner styrelseordföranden och VD som mäktiga i ett aktiebolag är ofta att, särskilt styrelseordföranden, representerar ett stort antal aktieägare, vilket är vad som ger honom eller henne så stor makt över bolagsstyrningen.

Vilken roll spelar bolagsordningen för bolagsstyrning?

Bolagsordningen är en slags grundlag för aktiebolaget. Bolagsordningen har därför en central betydelse för bolagsstyrningen i ett aktiebolag. Det är i bolagsordningen som det beskrivs vad det är som bolaget skall göra, var det har sitt säte och så vidare. En kvalificerad majoritet av aktieägarnas samtycke krävs för att ändra bolagsordningen.

Bolagsstämman aktiebolagets högsta organ för bolagsstyrning

Bolagsstämman är det bolagsorgan som står högst i rangordningen när det gäller bolagsstyrning. Det är stadgat i aktiebolagslagen att bolagsstämman ska bestämma i vissa ärenden, som till exempel vilka personer som ska ingå i styrelsen, men bolagsstämman kan också välja att besluta i vilka ärenden som helst som rör bolaget. Visst kan det bli rörigt om bolagsstämman lägger sig i små saker i aktiebolaget men det är bolagsstämman själv som avgör vad den ska lägga sig i och inte lägga sig i.

Styrelsen har ansvar för bolagsstyrning mellan bolagsstämmorna

Mellan bolagsstämmorna är det aktiebolagets styrelse som står högst i rangordningen avseende bolagsstyrning. Precis som med bolagsstämman har styrelsen blivit tilldelad vissa beslut som ska fattas enligt aktiebolagslagen, till exempel att utse en VD i aktiebolaget. Men precis som bolagsstämman kan styrelsen själv välja vilka ärenden på sin egen nivå eller under denna som styrelsen ska engagera sig i. Styrelsen kan till exempel efter eget bevåg lägga sig i VD:s arbete även om det inte alltid är bra praxis för bolagsstyrning.

VD ansvarar för daglig bolagsstyrning i ett aktiebolag

I ett aktiebolag är det den verkställande direktören, VD, som ansvarar för den dagliga bolagsstyrningen. Man skulle kunna säga att VD sköter företaget inom dess ordinarie verksamhet medan styrelsen bestämmer vad som är den ordinarie verksamheten.

Många gånger är det VD som är den som representerar ett aktiebolag utåt och därför är det många gånger lätt att tänka att det är VD som står för all bolagsstyrning. Men VD:s roll är alltså att leda det dagliga arbetet. Nu så ska det dock framhållas att bolagsstyrningen kan variera mycket från aktiebolag till aktiebolag. Om ägarna i ett aktiebolag inte är eniga, eller om det är många små aktieägare som tillsammans fyller styrelsen, så kan VD:s makt i aktiebolaget bli väldigt stor. Om det å andra sidan bara finns en ägare i aktiebolaget så kan VD:s roll bli desto mindre.

Revisorn kontrollerar bolagsstyrningen i ett aktiebolag

Om det är styrelsen som står för den strategiska bolagsstyrningen i ett aktiebolag och den verkställande direktören som står för den dagliga bolagsstyrningen så är det revisorn som står för den kontrollerande funktionen inom bolagsstyrning. Det är revisorn som ska se till att bolagsstyrningen i aktiebolaget fungerar inom ramarna för den ekonomiska uppföljningen.

Ekonomisk kontroll och styrning är en av de viktigaste delarna av bolagsstyrning, om den inte fungerar finns det stor risk att såväl aktieägare, anställda, fordringsägare och staten tar skada av detta. Revisorn spelar således en central roll inom bolagsstyrning och i större aktiebolag är revisorns roll också reglerad av aktiebolagslagen.

Staten också en del av bolagsstyrningen

Slutligen så är lagstiftaren och dennes representanter, staten alltså, också en del av bolagsstyrningen. Staten, och kommuner och regioner, är alla sakägare i aktiebolag. Statens främsta intresse av bolag är att få skatteintäkter, men den har också ett intresse av att systemet kring företagande fungerar och att anställda, fordringsägare med flera intressenter inte tar skada av ett aktiebolags verksamhet.

Sin roll inom bolagsstyrning sköter staten genom att stifta lagar samt genom att övervaka aktiebolags verksamheter och genom att få del av de vinster som aktiebolaget gör.

Sammanfattning

Bolagsstyrning är en mycket viktig, om inte den viktigaste delen av de funktioner som finns i ett aktiebolag. Det är extremt viktigt att bolagsstyrningen i ett aktiebolag fungerar, det är genom effektiv bolagsstyrning som ett aktiebolag kan nå de mål som bolaget satt upp. Om inte bolagsstyrningen fungerar som den ska kan det snart bli kaos i bolaget och då kommer bolaget inte att leverera vinster till aktieägarna.

För att bolagsstyrningen i ett aktiebolag ska fungera bra krävs det att alla som har en del i bolagsstyrningen vet vilken roll de har och förstår hur de ska fullfölja det ansvar som kommer med den rollen.

Det är viktigt att komma ihåg att det är inte bara aktieägarna som har intresse av en väl fungerande bolagsstyrning. Bolagsstyrningen är minst lika viktig för bolagets övriga sakägare, som till exempel anställda, staten, fordringsägare med flera.

Aktiebolagslagen är det främsta regelverket för bolagsstyrning men det är många andra lagar som också har bäring på ett aktiebolags bolagsstyrning.

Kontakta Rättsakuten för vägledning om bolagsstyrning i ett aktiebolag.

Relaterade artiklar