Bolagsrätt

Bolagsrätt och bolagsrättsliga frågor

Bolagsrätt är det rättsområde som handlar om bildande, drift, överlåtelse och avveckling av bolag, såsom enkla bolag, handelsbolag, kommanditbolag och aktiebolag. Bolagsrätten handlar även om konflikter inom bolag, till exempel mellan aktieägarna i ett aktiebolag eller mellan aktieägarna och styrelsen.

Vanliga frågor till vår bolagsjurist inom bolagsrätt / bolagsrätten

Inom bolagsrätten är det ofta fråga om upprättande av avtal såsom delägaravtal för att förebygga tvister eller avtal för överlåtelse av bolag. Delägaravtal är viktiga för att undvika framtida kostnader och glöms ofta bort, särskilt i små företag.

Det finns flera orsaker till en överlåtelse av ett bolag. Det kan bland annat vara fråga om att lösa en tvist mellan delägare eller att ordna ett generationsskifte. Det finns också flera olika sätt som ett bolag kan överlåtas på, bland annat genom att överlåta andelar eller att överlåta tillgångar.

En annan vanlig fråga inom bolagsrätten är olika ärenden hos Bolagsverket. Det kan till exempel vara fråga om att förändra aktiekapitalet eller att starta en filial.

Ytterligare en annan vanlig fråga är om styrelseledamöters ansvar. En styrelseledamot har ett stort ansvar och kan bland annat åläggas skadeståndsansvar enligt aktiebolagslagen om han eller hon uppsåtligen eller av oaktsamhet skadar bolaget.

Bolagsjurist som kan bolagsrätt för alla slags bolag

  • Aktiebolag med juridiska frågeställning
  • Europabolag med internationell juridisk rådgivning
  • Kommanditbolag med juridiska frågor
  • Handelsbolag med juridiken
  • Enkelt bolag med juridisk hjälp

Behöver du hjälp med frågor som rör bolagsrätt / bolagsrätten?

Våra jurister har lång erfarenhet och djupgående kunskaper inom bolagsrätt, både när det gäller att utforma och upprätta avtal och när det gäller att driva bolagsrättsliga tvister i domstol. Behöver du hjälp med frågor som rör bolagsrätten? Du kan kontakta oss, så tar våra bolagsrättsjurister hand om ditt ärende inom bolagsrätt.

Kontakta oss idag för konsultation