För den som äger en bostad kommer det alltid en tidpunkt då man måste anlita en elektriker. För den som bygger en bostad kommer tidpunkten då man måste anlita en elektriker redan under byggnationen. De arbeten som elektriker utför kan vara relativt enkla men också väldigt komplexa.

Tvist med en elektriker – Vad ska man göra?

För den som köper tjänsten av elektrikern, den som vi här kallar för konsumenten, är det viktigt att han eller hon redan innan ett avtal om ett arbete ingås tänker efter och förbereder sig så att en senare tvist med elektrikern kan undvikas. Det är dessvärre så att det relativt ofta uppstår tvister mellan konsumenter och elektriker. Många av dessa tvister skulle kunnat undvikas om konsumenten och elektrikern varit lite mer noggranna när de ingick avtalet.

Vid enklare arbeten är det ofta avsaknaden av ett tydligt, skriftligt, avtal som göra att tvister uppstår. Vid mer komplexa arbeten är det ofta bristen på tydlighet i avtalet, bristen på kommunikation mellan konsumenten och elektrikern samt brist på kontinuerlig uppföljning under arbetets gång som gör att tvister uppstår mellan konsumenter och elektriker.

Hur man förbereder sig för att undvika tvist med en elektriker?

För att undvika en tvist med en elektriker är det viktigt att man förbereder sig väl. Detta är dock något som är mycket lättare att säga än att göra. Nedan kommer vi att gå igenom några av de viktigaste sakerna man ska tänka på för att undvika en tvist med en elektriker redan innan man ingår ett avtal med denna och påbörjar arbetet. Det är nämligen så att med rätt förberedelser så kan man minska riskerna för en tvist med elektrikern väldigt mycket. Dessa förberedelser är ofta också relativt små, men de kan kräva att man har ett visst lugn när man kommer överens om arbetet med elektrikern. Det är trots allt så att det är när man har bråttom som det riskerar att uppstå missförstånd.

Arbetet som elektrikern utför ska utföras fackmannamässigt. Ett avtal ska innehålla bestämmelser om arbetets omfattning, priset alternativt hur priset ska beräknas, när betalning ska ske samt vid vilken tidpunkt arbetet ska vara färdigt. Konsumenten är inte skyldig att betala för mer än det arbete som faktiskt utförts.

Tvist med en elektriker - Vad ska man göra?

Tvist med en elektriker – Vad ska man göra?

Undvik tvist med elektriker vid enklare arbeten

Vid enklare arbeten, som till exempel en installation av en ny elpanel i en bostad, kan det vara vanligt att fel och missförstånd uppstår men då arbetet ofta är mindre kanske konsumenten drar sig för att gå i tvist med elektrikern eftersom både kostnaderna och tiden för att driva en tvist kan bli omfattande. Detta kan förstås skapa frustration hos den konsument som tycker att elektrikern inte utfört arbetet på ett korrekt sätt eller inte blivit klar i tid.

Det som konsumenten kan göra för att skydda sig från fel och förseningar är att redan innan arbetet påbörjas använda sig av det så kallade hantverkarformuläret. Detta är ett kort och mycket lättbegripligt formulär som täcker de mest väsentliga delarna vid ett litet projekt.

Konsumenten bör också läsa Konsumenttjänstlagen, eller en sammanfattning av den, innan han eller hon ingår avtal med en elektriker. En genomläsning av Konsumenttjänstlagen kan vara en mycket väl investerad timme.

Undvik tvist med elektrikern vid komplexa och stora arbeten

När en elektriker utför större arbeten för en konsument är det förstås också mycket mer pengar som står på spel för konsumenten. Om ett arbete är större och mer komplext utförs det ofta i koordination med andra hantverkare alternativt med större ingrepp i den fastighet där arbetet utförs. Att omfattningen är större innebär också att eventuella förseningar från elektrikerns sida kommer att påverka beställaren, konsumenten, mer.

Givet den högre kostnaden och den större indirekta påverkan som elektrikerns arbete kan ha så blir förstås också risken för fel och försening större. Detta kan göra att en konsument är mer benägen att gå i tvist med en elektriker vid större arbeten.

Utmaningen vid en tvist med en elektriker vid större arbeten är att de avtal som legat till grund för arbetet ofta också är större och mer komplexa. När en elektriker anlitas för större och mer komplexa arbeten kan det därför vara bra att konsultera en jurist innan arbetet påbörjas och avtal ingås för att försäkra sig om att avtalet är korrekt. Är avtalet korrekt och välskrivet minskar risken för att konsumenten ska behöva gå i tvist med elektrikern högst väsentligt.

Undvik tvist med elektriker – Allmänt

Rent allmänt bör ett avtal med en elektriker innehålla en klausul om förseningsvite, det vill säga ett i förhand bestämt belopp som elektrikern ska betala till konsumenten om elektrikern blir försenad med arbetet.

Ett välskrivet avtal bör också innehålla bestämmelser om besiktningar, samt att kostnaden för dessa besiktningar ska delas mellan konsumenten och elektrikern.

Finns det sätt att kontrollera en elektriker för att undvika tvist?

Ett mycket bra sätt att undvika en tvist med en elektriker är att regelbundet inspektera det pågående arbetet. Frekventa besök på arbetsplatsen är ett bra sätt att hålla kontakten och sig själv uppdaterad om hur arbetet framskrider.

Vid större arbeten kan konsumenten också begära att en besiktningsman besöker arbetsplatsen för besiktning under det att arbetet pågår, så kallad statusbesiktning.

Sammanfattning: Tvist med en elektriker – Vad ska man göra?

En konsument som anlitar en elektriker gör det för både enkla och mycket komplexa arbeten. Skillnaden mellan de olika arbetena kan också vara mycket stor avseende kostnaderna. Det finns dock några saker som är viktiga för konsumenten att ta hänsyn till, oavsett om arbetet är stort eller inte, för att han eller hon ska kunna undvika en eventuell tvist med elektrikern. Några av dessa saker är:

– Prata igenom det planerade arbetet med elektrikern innan arbetet påbörjas och upprätta alltid ett skriftligt avtal. I avtalet ska arbetet som ska utföras beskrivas så detaljerat som möjligt och tiden då arbetet skall vara slutfört skall tydligt framgå

– Anlita en jurist för att bistå med avtalsförhandlingarna inför större arbeten

– Kontrollera elektrikern under det att han eller hon utför arbetet. Besök arbetsplatsen, ställ relevanta frågor om arbetet samt om tidsplanen håller.

– Begär besiktning av besiktningsman när arbetet är slutfört för att vara på den säkra sidan.

– Den konsument som upptäcker fel på arbetet ska omedelbart reklamera arbetet till elektrikern så att denne kan åtgärda felet

Rättsakuten har hanterat tvister med elektriker tidigare

Juristerna vid Rättsakuten har under många år framgångsrikt arbetat med rådgivning i samband med avtalsförhandlingar med hantverkare samt lika framgångsrikt drivit tvister med hantverkare för konsumenters räkning. Den konsument som vill undvika att hamna i tvist med en elektriker är varmt välkommen att kontakta Rättsakuten.